Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Erasmus+ na Základní škole Rosice

Erasmus+ na Základní škole RosiceDatum konání:
24.4.2023

EU.jpg

Erasmus+ na Základní škole Rosice

V minulém roce se nám podařilo získat grant na projekt s názvem Rozvoj soft skills a revize environmentálního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Projekt ukončujeme právě teď v dubnu a tímto krátkým článkem bychom vás rádi seznámili s průběhem a výsledky, kterých jsme díky projektu dosáhli.

Součástí projektu bylo celkem pět výjezdů našich pracovníků na vzdělávací kurzy v zahraničí. Prvním z nich byl kurz v Amsterdamu s názvem Effective Communication Strategies for Supportive Parent-Teacher Relations zaměřený na rozvoj komunikace mezi učiteli a rodiči žáků. Naši pedagogové zde strávili týden společně s kolegy z Finska, Španělska, Portugalska a Řecka. Kurz vedla lektorka původem z Argentiny. Cílem aktivit v rámci kurzu bylo seznámení se s klíčovými dovednostmi a způsoby komunikace potřebnými pro učitele ve 21. století. Veškeré poznatky si účastníci vyzkoušeli prakticky v rámci modelových situací. Největším přínosem pro naše kolegy bylo vzájemné sdílení zkušeností spolu s ostatními účastníky kurzu, kdy se dozvěděli mnoho zajímavých informací o jednotlivých školských systémech a o problémech, které řeší na školách napříč Evropou. O zkušenosti naši pedagogové řekli následující:

Hlavním přínosem tohoto kurzu bylo kromě osvojení si strategií pro navázání kontaktu s rodiči a komunikaci s nimi výrazné zlepšení jazykových dovedností. Utvrdily jsme se v tom, že naše školní poradenské pracoviště funguje vzhledem k řešení problémových situací a při komunikaci se všemi zúčastněnými stranami velmi dobře. Věříme, že časem získá profese českého učitele stejnou úctu a vážnost ve společnosti, jak tomu je v zemích ostatních účastníků programu.“

Tématem druhého kurzu s názvem There is no planet B byla výchova ke změně klimatu a udržitelnosti životního prostředí. Za tímto kurzem vyrazili čtyři vyučující z 1. a 2. stupně do portugalského Porta. V rámci programu si vyzkoušeli nejen aktivity, které lze přenést do školní praxe, ale navštívili také třídírnu odpadu, seznámili se s portugalskými celostátními projekty k rozšíření povědomí společnosti o problémech životního prostředí, založili vlastní kompost, prošli ekologickou stezku a podívali se do zážitkového parku.

I třetí kurz nás zavedl do Porta, tentokrát na kurz Soft Skills, Communicative Skills & Coaching. Tentokrát se ho kromě dvou vyučujících z druhého stupně účastnila také naše školní psycholožka. Zkušenosti, zážitky a ideály zde naši kolegové sdíleli s učiteli z Polska, Německa, Španělska, Řecka, Francie, Itálie a Finska. Lekce byly vedeny odborníkem v oboru, doktorem Marcem Lamasem. Hlavním cílem kurzu bylo zdokonalování technik a praktických činností, které mohou učitelé používat pro práci se třídou, vnuknutí nových nápadů a námětů pro poutavé a informativní hodiny, objasnění role učitele při povzbuzování studentů k sebevědomému užívání jazyka (mateřského i cizího) při čtení, psaní a mluvení. Lekce zaměřené na koučink si kladly za cíl seznámit účastníky se základními technikami koučování a jejich využitím v rámci jednotlivých škol, s důrazem na pozorování, zpětnou vazbu, dotazování, naslouchání, zvyšování povědomí, navazování a udržování autentického vztahu. 

„Z kurzu si odvážíme spoustu cenných zkušeností, poznatků, metod, nástrojů a strategií a těšíme se, až některé z nich využijeme v praxi. Navázaly jsme ale také nová přátelství, viděly kousek světa a zažily jsme zase něco nového.  Děkujeme.“

O letních prázdninách vyrazily vyučující prvního stupně na dvoutýdenní kurz v Dublinu s názvem 21st Century Teaching: Competence-Sased Education, Soft-Skills and Creativity. Ten byl zaměřen na měkké dovednosti v učitelské práci, techniky skupinové práce, kritické myšlení a IT dovednosti. Kolegyně přijely se zásobníkem inspirativních metod, které vyzkoušely v praxi, a také s inspirací pro zapojení moderních technologií a aplikací při výuce. Opět mohly srovnat své zkušenosti se zkušenostmi kolegů z jiných států Evropy a získat tak nové kontakty, rozhled a podněty pro naši organizaci.

„Nejblíže nám svými názory a pojetím výuky byly učitelky z Portugalska z jedné malé školy. Například nás oslovila možnost výuky v blocích a nepřítomnost zvonění. S tímto je spojena větší flexibilita učitele a udržitelnost pozornosti a motivace žáků k řešení daného výukového problému.“

Poslední výjezd za hranice České republiky jsme uskutečnili v říjnu, kdy se tři naše kolegyně vydaly do italské Padovy na kurz zaměřený na cíle udržitelného rozvoje a jejich začlenění do výuky – How to plan and teach innovative and interesting lessons with UN’s 17 sustainable development goals in focus?

„Lektorky Elisa a Antonella nás seznámily podrobněji s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs), s tím, jakým způsobem je možno s nimi pracovat ve výuce a jak je vzájemně propojovat. Vyzkoušely jsme si spoustu zajímavých aktivit, které je možno zařadit do běžné výuky i zpracovat formou složitějších projektů. Zajímavé bylo sdílení vzájemných environmentálních projektů ve školách, obcích a městech s ostatními účastnicemi našeho kurzu. Společně s nimi jsme se pokusily zpracovat i několik vlastních návrhů na zvelebení okolí školy i celé obce. V tomto ohledu bylo inspirativní samo město Padova, kde je realizováno za podpory místní radnice množství projektů podporujících udržitelný rozvoj a životní prostředí. Kurz byl velmi inspirativní, odvezly jsme si spoustu nápadů, které se pokusíme v příštích letech realizovat třeba i ve spolupráci se školním Ekoparlamentem, rodiči a městem Rosice.“

 

V rámci projektu se nám podařilo provést plánovanou revizi programu environmentálního vzdělávání, ze které vznikl nový plán pro rok 2022/2023, každoroční Ekopobyt pro žáky 8. ročníku dostal novou náplň, změnou prošly i projektové dny – Den zdraví a Den Země.

Vylepšili jsme podobu konzultačních hodin – trojlístků, které se nyní mnohem více zaměřují na sebehodnocení žáků. Získali jsme kontakty na školách v zahraničí, které můžeme využít k vzájemné spolupráci například formou e-Twinningu. Kurzy v zahraničí a práce na projektu nám přinesly spoustu inspirace i do nadcházejících let.

 

Koordinátor pro Erasmus+

Mgr. Kateřina Jašková

 

Padova výuka Certifikační ceremoniál Porto