Základní skola Rosice, okres Brno - venkov
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Řád školní družiny

Řád školní družiny

 

Základní škola Rosice

 

     Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.,  o zájmovém vzdělávání.

 

  Obsah: 

a)      Provozní doba ŠD

b)      Lokalizace ŠD

c)      Přihlášení žáka, odhlášení žáka, docházka do ŠD, vyloučení žáka ze ŠD

d)      Platby za pobyt žáka ve ŠD

e)      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

f)       Pitný režim

g)      Využívání dalších prostor školy školní družinou

h)      Postup vychovatelek při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

i)       Dočasné umísťování žáků do ŠD

j)       Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

k)      Činnosti školní družiny a pravidla chování žáků

l)       Denní režim ŠD

 

 Řád školní družiny byl projednán a schválen pedagogickou radou dne: 30. 8. 2013

 

Řád školní družiny

 

a) Provozní doba ŠD 

Družina je v provozu po celý školní rok. V období školních prázdnin provoz školní družiny je přerušen a neprobíhá.

Provozní doba školní družiny: 11.40 – 16.30 hodin. Při počtu nejméně sedm žáků je v provozu i ranní družina 6. 30 – 7. 45 hod.

Vychovatelka školní družiny je povinna být na pracovišti 15 minut před zahájením činnosti školní družiny.

 

b) Lokalizace ŠD

Školní družina má sedm oddělení. Tři oddělení školní družiny mají samostatnou učebnu, která svým vybavením a uspořádáním umožňuje různorodou činnost ŠD. Ostatní oddělení je umístěno v kmenové třídě. Styk s rodičovskou veřejností je zabezpečen vchodovým zvonkem. Vychovatelka školní družiny má rovněž mobilní telefon, aby byla v dosahu i při činnosti mimo budovu školy.

Ve všech  učebnách je moderní školní nábytek, který je po dobu činnosti školní družiny poskládán tak, aby zde mohla probíhat různorodá činnost ŠD. Hry a materiál pro ŠD je umístěn ve skříních. Po 15.30 hodině se žáci přesunují do učebny prvního oddělení, kde si je vyzvednou rodiče (event. odkud odchází domů).

 

c) Přihlášení žáka do ŠD, docházka do ŠD, odhlášení žáka ze ŠD, vyloučení žáka ze ŠD

Zákonný zástupce žáka žádá o zařazení dítěte do školní družiny ředitele školy podáním písemné žádosti a vyplněním tzv. zápisního lístku. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Kriteriem přijetí je datum podání žádosti a kapacita zařízení. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. období 1. stupně, tj. 1. – 3. třídy. Přihlášky je nutné odevzdat do 28. května daného roku.

Přihlášení žáka do ŠD během školního roku je možné pouze v případě, že není naplněna kapacita školní družiny a nedojde v daný čas k překročení fyzické přítomnosti 30 žáků (dle vyhlášky č.74/2005, o zájmovém vzdělávání, §10, a dle zákona č.561/2004, školský zákon, §23, odst.3). Zákonný zástupce žáka žádá o zařazení do ŠD ředitele školy opět formou písemné žádosti se zápisním lístkem, ke které připíše své stanovisko vychovatelka školní družiny. 

Přihlásí-li zákonný zástupce dítěte žáka do ŠD, je povinen dbát, aby tam žák docházel pravidelně a včas. Zákonný zástupce žáka je povinen sdělit vychovatelce školní družiny rozsah docházky žáka či způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu, sdělí zákonný zástupce písemně vychovatelce družiny. Písemně sdělí zákonný zástupce i předem známou nepřítomnost žáka v družině.

Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zadní části zápisních lístků a musí být zákonným zástupcem žáka řádně vyplněny. Při změně odchodů napíší zákonní zástupci žáků tuto informaci na zvláštní tiskopis – „Omluvenka ze školní družiny“, kterou si vychovatelka zakládá. Omluvenky rodiče dostanou s nástupem do ŠD nebo jsou ke stažení na webu školy.

Příchod a odchod nepravidelně docházejících žáků do ŠD je evidován v docházkovém sešitě.

V docházkovém sešitě je rovněž evidována docházka do ranní družiny.

Odhlášení žáka ze ŠD se provádí na základě písemné odhlášky, kterou zákonný zástupce žáka předá vychovatelce ŠD. Žáka je možné odhlásit z docházky pouze k prvnímu dni následujícího měsíce.

Pokud dojde během školního roku ke změně bydliště žáka, odhlášení žáka z docházky do ŠD, musí tuto skutečnost zákonný zástupce žáka včas (nejpozději týden před danou změnou) ohlásit vychovatelce ŠD.

Ve výjimečných případech je možné uvolnit žáka ze školní družiny při osobní návštěvě zákonného zástupce a na jeho osobní žádost.

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny není žádoucí vstup zákonných zástupců žáků přímo do třídy. Po zaklepání je nutné vyčkat příchodu vychovatelky ŠD.

Jestliže žák bez omluvy rodičů přerušil docházku do školní družiny po dobu delší než 30 dnů, lze po projednání se zákonným zástupcem žáka ze školní družiny vyloučit. Žáka lze ze školní družiny vyloučit také po projednání se zákonnými zástupci žáka, jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost školní družiny.

 

d) Platby za pobyt žáka ve ŠD

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny vybírá Základní škola Rosice příspěvek, jehož výše je určena ve „Vnitřním předpisu ZŠ Rosice o výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině“. Finanční částka 120 Kč se platí do 20. dne daného měsíce v hotovosti na pokladně ZŠ Rosice u hospodářky školy. Je možné domluvit si s hospodářkou školy také bezhotovostní způsob platby. Pokud nebude platba provedena ani do konce daného měsíce, bude žák z docházky do ŠD vyřazen.

Vybraná finanční částka je příjmem Základní školy Rosice.

 

e) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

Za bezpečnost v družině od příchodu žáka až do jeho odchodu zodpovídají pedagogičtí pracovníci družiny.

Bezpečný přechod žáka ze třídy po skončení vyučování do školní družiny zajišťují třídní učitelé a pedagogický dozor na chodbách.

Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelky není dovoleno.

K obědu odcházejí žáci společně pod dohledem vychovatelky, která při stolování ve školní jídelně dbá na kázeň a hygienická pravidla.

Pokud má žák omluvenku ze školní družiny na jeden den, je povinen tuto omluvenku před odchodem ze školy vychovatelce předložit. Vychovatelka školní družiny nezodpovídá za žáka, který svévolně odešel ze školy, přičemž se měl dostavit do školní družiny.

Při činnosti organizované mimo objekt družiny, popřípadě školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 30 žáků jeden pedagogický pracovník. Vyžaduje-li náročnost zajištění dozoru nad žáky další pracovníky, vyžádá si vychovatelka ŠD u ředitele školy určení dalších pracovníků odpovídajících za bezpečnost žáků.

 

f) Pitný režim

V době oběda je pitný režim zajištěn v prostorách školní jídelny. V ostatním čase je zajišťován pitný režim jednak provozem školního bufetu a jednak je umístěn naproti učebně školní družiny nápojový automat.

 

g) Využívání dalších prostor školy školní družinou 

Školní družina může při své činnosti využívat všech prostor základní školy, zejména školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu atd. Vždy je však nutná domluva vychovatelky ŠD se zástupkyní ředitele. Při odchodu z daných prostor je třeba, aby vychovatelka ŠD zajistila pořádek a zabezpečení majetku či uzamčení využívaných prostor.

 

h) Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby 

Odchody a vyzvedávání dětí jsou domluveny osobně s rodiči na začátku školního roku při informativní schůzce.

Odchody žáků a způsob odchodu je zapsán rodiči na zápisních lístcích a také v knize výchovně vzdělávací činnosti školní družiny. Pokud žák neodchází domů samostatně a je ze ŠD vyzvedáván zákonným zástupcem, může vychovatelka ŠD předat žáka jiné osobě jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Pokud žák není do stanovené doby vyzvednut, spojí se vychovatelka ŠD telefonicky s rodinou žáka a dohodne další postup. V případě, že si zákonní zástupci dítě do 16.30 hod nevyzvednou, odchází dítě ze školní družiny samo.

i) Dočasné umísťování žáků do ŠD

V době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, je možné do ŠD přihlásit i žáky, kteří školní družinu nenavštěvují.

Při předem známých důvodech přerušení výuky provedou třídní učitelé ve třídách zjištění zájmu o provoz školní družiny pro všechny žáky 1. stupně ZŠ. Dle zájmu rodičů o provoz ŠD ředitel školy rozhodne o organizaci provozu ŠD.

 

j) Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

Na začátku školního roku je informativní schůzka vychovatelky ŠD se zákonnými zástupci žáků.

Během školního roku je styk s rodiči zajišťován přes deníčky určené pro ŠD. Dle potřeby je domluvena osobní schůzka rodiče s vychovatelkou ŠD. Pravidelná doba pro styk se zákonnými zástupci žáků je stanovena denně na 11.45 – 12.30 hodin a 15.00 – 16.30 hodin.

 

k) Činnosti školní družiny a pravidla chování žáků

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Pro svoji činnost má družina vypracován školní vzdělávací program pro školní družinu, který vychází ze ŠVP ZŠ Rosice.

Po příchodu žáků do družiny je odpočinková činnost odstraňující únavu z vyučování.

Rekreační činnost, která slouží k regeneraci sil, může mít také ráz aktivnějšího odpočinku, jako je pobyt v přírodě, na hřišti, pohybové hry apod.

Zájmová činnost, která má za cíl rozvíjet osobnost žáka, je rozvržena pravidelně v týdenní skladbě zaměstnání (rozvrhu) a je vyvěšena ve třídě. Zde se přihlíží aktuálně k únavě žáků z vyučování.

Sebevzdělávací činnost, která zahrnuje přípravu na vyučování, je organizována formou didaktických her, ověřováním a upevňováním školních poznatků v praxi při vycházkách apod. Vypracování domácích úkolů se provádí jen se souhlasem rodičů.

Každý žák je povinen ve školní družině řídit se pravidly školního řádu a pravidly řádu školní družiny.

Při nedodržování těchto řádů budou uplatněna výchovná opatření „Školního řádu“.

Vychovatelka sděluje zprávy o činnosti a chování žáka ve školní družině prokazatelnou formou rodičům.

Žák může při činnosti používat vybavení školní družiny. Musí však být na věci opatrný. Jestliže žák záměrně poškodí vybavení družiny, zajistí zákonný zástupce žáka opravu či náhradu poškozené věci.

Výchovně vzdělávací činnost družiny vychází z plánu činnosti, který na daný školní rok zpracovává vedoucí vychovatelka.

 

l) Denní režim ŠD:

11.40 – 12.00 hod. - příchod žáků do školní družiny ze tříd

12.00 – 12.30 hod. - oběd, stolování.

12.30 – 13.20 hod. -  relaxace, rekreační činnost.

13.20 – 13.30 hod. - tělovýchovná chvilka, příprava na zaměstnání. V této době je možnost

                             vyzvedávání žáků zákonnými zástupci.

13.30 – 15.00 hod. - vlastní činnost ŠD – sebevzdělávací, zájmová, pobyt v přírodě apod.

                             V tuto dobu nelze vyzvedávat žáky ze ŠD.

15.00 – 16.30 hod. – rekreační činnost, odchody žáků ze ŠD.

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly

Aktuality