Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Řád školní družiny

Řád školní družiny 

 

Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše v platném znění.

 

  Obsah: 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

II. Vnitřní režim školní družiny

 1. Provozní doba ŠD
 2. Lokalizace ŠD
 3. Přihlášení žáka, odhlášení žáka, docházka do ŠD, vyloučení žáka ze ŠD
 4. Platby za pobyt žáka ve ŠD
 5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 6. Pitný režim
 7. Využívání dalších prostor školy školní družinou
 8. Postup vychovatelek při nevyzvednutí žáka do stanovené doby
 9. Dočasné umísťování žáků do ŠD
 10. Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků
 11. Činnosti školní družiny a pravidla chování žáků
 12. Denní režim ŠD

III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

IV.Zacházení s majetkem školní družiny

 

Platnost od 22. 5. 2018

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

Obecná ustanovení

Vychovatelé, děti a jejich zákonní zástupci, se shodli na respektování těchto zásad vzdělávání a výchovy:

 

stejný přístup bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, majetku či etnického původu

 

zohlednění potřeb jednotlivce - jeho individuální rozvoj

 

vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost

 

svobodné šíření poznatků - zachycení soudobého stavu poznání světa, pochopení zásad demokracie, základních lidských práv a svobod, pochopení a uplatnění rovnosti žen a mužů, poznání světových a kulturních hodnot a tradic

 

uplatnění moderních pedagogických metod

 

získání znalostí o životním prostředí, jeho ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví

 

spravedlivé hodnocení dětí.

 

Děti mají právo:

 

užívat zařízení školní družiny (ŠD)

 

zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě

 

podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD

 

na ochranu před jakýmkoli tělesným, či duševním násilím a urážením, před všemi formami šikany a před působením návykových látek.

 

Děti mají povinnost

 

dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti

 

neopouštět svévolně školní budovu a celý areál školy nebo jiné místo, ve kterém probíhá činnost ŠD, plnit pokyny vychovatelů ŠD

 

plnit a respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

dodržovat zásady slušného a kulturního chování, slušně se chovat ke spolužákům, neužívat vulgárních výrazů a nadávek

 

chovat se slušně ke všem dospělým pracovníkům školy včetně slušného pozdravu; hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení povinností žáka

 

nepoškozovat majetek ŠD

 

Zákonní zástupci mají právo:

 

na informace o chování žáka v ŠD

 

na informace o akcích pořádaných ŠD

 

podávat návrhy k práci ŠD

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

 

řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek včas ohlásit změny v údajích

 

řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka v ŠD

 

včas uhradit úplatu za pobyt žáka v ŠD 

 

vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době

 

seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej

 

Vychovatelé ŠD mají právo:

 

udělovat dětem pokyny a vyžadovat jejich plnění v souvislosti s naplňováním cílů výchovy, školním řádem a dalšími vnitřními předpisy školy

 

při jednání se zákonnými zástupci o záležitostech výchovy a vzdělávání jejich dětí vyžadovat od nich spolupráci při plnění vnitřních předpisů ŠD.

 

všichni pracovníci mají právo odmítnout výkon práce, který je v rozporu s právními předpisy

 

na slušné jednání ze strany dětí a zákonných zástupců dětí.

 

Vychovatelé ŠD mají povinnost:

 

pozorně vyslechnout slušnou formou podaný dotaz, přání, či stížnost dětí, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovávat důvěrnost získaných informací

 

na požádání zákonného zástupce žáka s ním projednat jakoukoli záležitost týkající se jejich dětí

 

seznámit se a dodržovat vnitřní směrnice školy

 

seznámit žáky a zákonné zástupce s řádem ŠD

 

dodržovat plán ŠD a řídit se Školním vzdělávacím programem, předpisy k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

 

dbát na ochranu před ohrožováním mravní výchovy mládeže

 

vykonávat dohled nad žáky

 

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích žáků i zákonných zástupců, dbát na pedagogický takt

 

vést předepsanou pedagogickou dokumentaci

 

 

 

II. Vnitřní režim školní družiny

a) Provozní doba ŠD

Družina je v provozu po celý školní rok. V období školních prázdnin provoz školní družiny je přerušen a neprobíhá.

Provozní doba školní družiny: 11:40 – 16:40 hodin. Při počtu nejméně sedm žáků je v provozu i ranní družina 6. 30 – 7. 30 hod.

Vychovatelky a vychovatelé školní družiny jsou povinni být na pracovišti 15 minut před zahájením činnosti školní družiny.

b) Lokalizace ŠD

 Školní družina má osm oddělení. Dvě oddělení školní družiny mají samostatnou učebnu, která svým vybavením a uspořádáním umožňuje různorodou činnost ŠD. Další oddělení jsou umístěna v kmenové třídě. Styk s rodičovskou veřejností je zabezpečen vchodovým zvonkem. Vychovatelky a vychovatelé školní družiny mají rovněž mobilní telefon, aby byli v dosahu i při činnosti mimo budovu školy.

Ve všech  učebnách je moderní školní nábytek, který je po dobu činnosti školní družiny poskládán tak, aby zde mohla probíhat různorodá činnost ŠD. Hry a materiál pro ŠD je umístěn ve skříních. Po 15:30 hodině jsou žáci ze všech oddělení sloučeni do prvního oddělení, kde si je vyzvednou rodiče (event. odkud odchází domů).

c) Přihlášení žáka do ŠD, docházka do ŠD, odhlášení žáka ze ŠD, vyloučení žáka ze ŠD

Zákonný zástupce žáka žádá o zařazení dítěte do školní družiny ředitele školy podáním písemné přihlášky a zápisního lístku. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Kritériem přijetí je datum podání žádosti a kapacita zařízení. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. období 1. stupně, tj. 1. – 3. třídy. Přihlášky je nutné odevzdat do 28. května daného roku.

Přihlášení žáka do ŠD během školního roku je možné pouze v případě, že není naplněna kapacita školní družiny a nedojde v daný čas k překročení fyzické přítomnosti 30 žáků (dle vyhlášky č.74/2005, o zájmovém vzdělávání, §10, a dle zákona č.561/2004, školský zákon, §23, odst.3). Zákonný zástupce žáka žádá o zařazení do ŠD ředitele školy opět formou písemné žádosti se zápisním lístkem, ke které připíše své stanovisko vychovatel školní družiny. 

Přihlásí-li zákonný zástupce dítěte žáka do ŠD, je povinen dbát, aby tam žák docházel pravidelně a včas. Zákonný zástupce žáka je povinen sdělit vychovatelům školní družiny rozsah docházky žáka či způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu, sdělí zákonný zástupce písemně vychovatelům družiny. Písemně sdělí zákonný zástupce i předem známou nepřítomnost žáka v družině.

Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zadní části zápisních lístků a musí být zákonným zástupcem žáka řádně vyplněny. Při změně odchodů napíší zákonní zástupci žáků tuto informaci na zvláštní tiskopis – „Omluvenka ze školní družiny“, kterou si vychovatelé zakládají. Omluvenky rodiče dostanou s nástupem do ŠD nebo jsou ke stažení na webu školy.

Příchod a odchod nepravidelně docházejících žáků do ŠD je evidován v docházkovém sešitě.

V docházkovém sešitě je rovněž evidována docházka do ranní družiny.

Odhlášení žáka ze ŠD se provádí na základě písemné odhlášky, kterou zákonný zástupce žáka předá vychovatelům ŠD. Žáka je možné odhlásit z docházky pouze k prvnímu dni následujícího měsíce.

 Pokud dojde během školního roku ke změně bydliště žáka, odhlášení žáka z docházky do ŠD, musí tuto skutečnost zákonný zástupce žáka včas (nejpozději týden před danou změnou) ohlásit vychovatelům ŠD.

Ve výjimečných případech je možné uvolnit žáka ze školní družiny při osobní návštěvě zákonného zástupce a na jeho osobní žádost.

Při vyzvedávání dětí ze školní družiny není žádoucí vstup zákonných zástupců žáků přímo do třídy. Po zaklepání je nutné vyčkat příchodu vychovatelů ŠD.

Jestliže žák bez omluvy rodičů přerušil docházku do školní družiny po dobu delší než 30 dnů, lze po projednání se zákonným zástupcem žáka ze školní družiny vyloučit. Žáka lze ze školní družiny vyloučit také po projednání se zákonnými zástupci žáka, jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost školní družiny.

d) Platby za pobyt žáka ve ŠD

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny vybírá Základní škola Rosice příspěvek, jehož výše je určena ve „Vnitřním předpisu ZŠ Rosice o výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině“. Finanční částka 150 Kč,- a platí se v hotovosti na pokladně ZŠ Rosice u hospodářky školy. Je možné domluvit si s hospodářkou školy také bezhotovostní způsob platby. Pokud nebude platba provedena v určených termínech, bude žák z docházky do ŠD vyřazen.

Vybraná finanční částka je příjmem Základní školy Rosice.

e) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

 Za bezpečnost v družině od příchodu žáka až do jeho odchodu zodpovídají pedagogičtí pracovníci družiny.

Bezpečný přechod žáka ze třídy po skončení vyučování do školní družiny zajišťují třídní učitelé a pedagogický dozor na chodbách.

Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelů není dovoleno.

K obědu odcházejí žáci společně pod dohledem vychovatelů, kteří při stolování ve školní jídelně dbají na kázeň a hygienická pravidla.

Pokud má žák omluvenku ze školní družiny na jeden den, je povinen tuto omluvenku před odchodem ze školy vychovatelce předložit. Vychovatelé školní družiny nezodpovídají za žáka, který svévolně odešel ze školy, přičemž se měl dostavit do školní družiny.

Při činnosti organizované mimo objekt družiny, popřípadě školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 30 žáků jeden pedagogický pracovník. Vyžaduje-li náročnost zajištění dozoru nad žáky další pracovníky, vyžádá si vychovatelka ŠD u ředitele školy určení dalších pracovníků odpovídajících za bezpečnost žáků.

f) Pitný režim

 V době oběda je pitný režim zajištěn v prostorách školní jídelny.

g) Využívání dalších prostor školy školní družinou

 Školní družina může při své činnosti využívat všech prostor základní školy, zejména školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu atd. Vždy je však nutná domluva vychovatelky ŠD se zástupkyní ředitele. Při odchodu z daných prostor je třeba, aby vychovatelé ŠD zajistili pořádek a zabezpečení majetku či uzamčení využívaných prostor.

h) Postup vychovatelů při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

Odchody a vyzvedávání dětí jsou domluveny osobně s rodiči na začátku školního roku při informativní schůzce.

Odchody žáků a způsob odchodu je zapsán rodiči na zápisních lístcích a také v knize výchovně vzdělávací činnosti školní družiny. Pokud žák neodchází domů samostatně a je ze ŠD vyzvedáván zákonným zástupcem, může vychovatelé ŠD předat žáka jiné osobě jen s písemným souhlasem zákonného zástupce. Pokud žák není do stanovené doby vyzvednut, spojí se vychovatel ŠD telefonicky s rodinou žáka a dohodne další postup. 

i) Dočasné umísťování žáků do ŠD

 V době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, je možné do ŠD přihlásit i žáky, kteří školní družinu nenavštěvují.

Při předem známých důvodech přerušení výuky provedou třídní učitelé ve třídách zjištění zájmu o provoz školní družiny pro všechny žáky 1. stupně ZŠ. Dle zájmu rodičů o provoz ŠD ředitel školy rozhodne o organizaci provozu ŠD.

j) Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků

 Na začátku školního roku je informativní schůzka vychovatelů ŠD se zákonnými zástupci žáků.

Během školního roku je styk s rodiči zajišťován přes deníčky určené pro ŠD. Dle potřeby je domluvena osobní schůzka rodiče s vychovatelkou ŠD. Pravidelná doba pro styk se zákonnými zástupci žáků je stanovena denně na 11.45 – 12.30 hodin a 15.00 – 16.30 hodin.

k) Činnosti školní družiny a pravidla chování žáků

 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Pro svoji činnost má družina vypracován školní vzdělávací program pro školní družinu, který vychází ze ŠVP ZŠ Rosice.

Po příchodu žáků do družiny je odpočinková činnost odstraňující únavu z vyučování.

Rekreační činnost, která slouží k regeneraci sil, může mít také ráz aktivnějšího odpočinku jako je pobyt v přírodě, na hřišti, pohybové hry apod.

Zájmová činnost, která má za cíl rozvíjet osobnost žáka, je rozvržena pravidelně v týdenní skladbě zaměstnání (rozvrhu) a je vyvěšena ve třídě. Zde se přihlíží aktuálně k únavě žáků z vyučování.

Sebevzdělávací činnost, která zahrnuje přípravu na vyučování, je organizována formou didaktických her, ověřováním a upevňováním školních poznatků v praxi při vycházkách apod. Vypracování domácích úkolů se provádí jen se souhlasem rodičů.

 

Každý žák je povinen ve školní družině řídit se pravidly školního řádu a pravidly řádu školní družiny.

Při nedodržování těchto řádů budou uplatněna výchovná opatření „Školního řádu“.

Vychovatelé sdělují zprávy o činnosti a chování žáka ve školní družině prokazatelnou formou rodičům.

Žák může při činnosti používat vybavení školní družiny. Musí však být na věci opatrný. Jestliže žák záměrně poškodí vybavení družiny, zajistí zákonný zástupce žáka opravu či náhradu poškozené věci.

Výchovně vzdělávací činnost družiny vychází z plánu činnosti, který na daný školní rok zpracovává vedoucí vychovatel.

l) Denní režim ŠD:

  6.30 –   7.30 hod.  - provoz ranní družiny

11.40 – 12.00 hod. - příchod žáků do školní družiny ze tříd

12.00 – 12.30 hod. - oběd, stolování.

12.30 – 13.20 hod. -  relaxace, rekreační činnost.

13.20 – 13.30 hod. - tělovýchovná chvilka, příprava na zaměstnání. V této době je možnost

                                  vyzvedávání žáků zákonnými zástupci.

13.30 – 15.00 hod. - vlastní činnost ŠD – sebevzdělávací, zájmová, pobyt v přírodě apod.

                                  V tuto dobu nelze vyzvedávat žáky ze ŠD.

15.00 – 16.40 hod. - rekreační činnost, odchody žáků ze ŠD.

 

  III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, předcházení patologickým jevům 

všechny děti ve ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat

při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací

každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti školní družiny hlásí účastník vychovatelům ŠD

vychovatelé ŠD jsou při činnosti povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

stane-li se účastník činnosti ŠD obětí šikany, je povinen okamžitě informovat vychovatele ŠD

mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě informují metodika prevence a ředitele školy.

IV. Zacházení s majetkem školy 

děti neničí školní majetek, svévolné poškození musí uhradit nebo uvést do původního stavu, pokud dojde k poničení majetku, je povinnost dětí tuto skutečnost nahlásit vychovateli

všechny děti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozily zdraví a majetek svůj ani jiných osob

škola upozorňuje, že nošení cenných věcí do školy je rizikové; cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, doporučujeme do školy nenosit, pokud dojde ke krádeži, postupuje se v souladu se Školním řádem.

 

 V Rosicích 29. 8. 2019

 

 

 

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png