Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Část I. Základní charakteristika školy

a)  Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600111130

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice  

     Škola sdružuje:

 

                          Základní škola – IZO: 102 191 174

                          Školní družina – IZO: 118 300 211

                          Školní jídelna – IZO:  103 079 939

      Kontakty:

             Telefon: 546 412 361

            E-mail:  zsrosice@volny.cz,

                          info@zsrosice.cz

                          prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagogičtí zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

 

     Přehled oborů vzdělávání:

 

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání

Vyučovací jazyk

Délka vzdělávání

Kapacita oboru

79-01-C/01

Základní škola

denní

český

9 let

735

b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2016)

Školní rok

2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

14

5

345

24,64

2. stupeň

8

4

184

23,00

Celkem

22

9

529

24,06

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávacího programu

V ročníku

ROScestník - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. - 9.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2016):

 

 

   Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

 děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

L11          ŠJ - úplná

1

444

          72

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2016):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

6

                  180

Zaměření školy:

  • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.

  • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.

  • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.

  • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování

 

 

c) Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů. O činnosti školské rady jsou vedeny zápisy ze zasedání, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Členy školské rady zastupující ZŠ Rosice v tomto volebním období jsou PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný.

 

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2016)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických pracovníků *

36

32,229

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

36

100%

32,229

100%

                        * bez asistentů pedagoga, vychovatelů ŠD

 

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

7

4,9

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

7

100%

4,9

100%

 

  

 

 

 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu:  0

 

3. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu:  7

 

4. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2016/17 odešli ze školy:  7

 

5.   Nepedagogičtí pracovníci - počet: 13

            Školní jídelna: kuchařky, pomocné kuchařky – 5, vedoucí ŠJ – 1

            Provozní zaměstnanci: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka – 1, ekonomka – 1

            Správcové tělocvičny (dohody o pracovní činnosti) – 4

 

 

6.   Věkové složení pedagogických pracovníků:

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

 

6

35-50 let

5

10

nad 50 let

2

13

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

7

29

Rodičovská dovolená

 

7

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

17

56

2.

II. stupeň ZŠ - humanitní předměty (zejména Čj, Cj)

9

11

3.

II. stupeň ZŠ - přírodovědné předměty (M, F, Ch, Inf, Př)

2

2

4.

Zájmové vzdělávání ve školní družině

3

3

5.

Právní předpisy a školský management

8

8

6.

Prohloubení pedagogické způsobilosti

4

4

Celkem

 

43

84

 

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2016-17“.

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

 

 

8. Romský asistent (ANO/NE): NE

 

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 11 asistentů pedagoga (pro integrované žáky).

 

 více (.pdf)