Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Distanční výuka na ZŠ Rosice od listopadu 2020

Distanční výuka na ZŠ Rosice od listopadu 2020Datum konání:
4.11.2020

Vážení rodiče!

Při distančním vzdělávání žáků kombinujeme synchronní (živě přes webkameru) a asynchronní výuku (digitální studijní materiály, úkoly na procvičení, zpětná vazba). Bez odpovědné, samostatné práce žáků a bez pomoci rodičů zejména mladším žákům není ale distanční výuka na žádné základní škole realizovatelná. Velmi vám tímto děkujeme za spolupráci!

Google Meet pro synchronní a LMS Moodle pro asynchronní vzdělávání na dálku

Po uplynutí 2 týdnů distančního vzdělávání optimalizujeme hodiny on-line výuky, upravili jsme rozvrh těchto hodin tak, aby vyhovoval většině žáků (většině rodičů). Zohlednili jsme i to, do jaké míry je potřeba dodržet poměr on-line hodin a samostatné práce žáků k procvičení učiva, aby byla distanční výuka zvládnutelná. Brali jsme v úvahu možnosti dětí i rodičů a podle těchto možností jsme výuku upravili i obsahově. Z on-line výuky přes Skype, Meet, Zoom nebo jiných prostředí přecházíme v listopadu na jednotný systém. Všem žákům byl vytvořen účet pod doménou zsrosice.cz v Google Workspace, což nejen sjednocuje dosud používané platformy, ale především přináší lepší zabezpečení komunikačního kanálu Google Meet pro on-line výuku. Přístupové údaje a návod pro přihlášení k účtu budou žákům poskytnuty prostřednictvím třídních učitelů.

Tato změna používaných nástrojů distančního vzdělávání je konečná a bude platit po celou dobu uzavření školy. On-line vyučujeme zejména hlavní předměty v rozsahu až 15 hodin týdně, podle věku žáků, prostřednictvím Google Meet. Pro asynchronní výuku používáme běžné formy elektronické komunikace (e-mail, web). Od 4. ročníku výše pak e-learningové kurzy v  LMS Moodle.

Pro žáky bez možnosti připojení na internet poskytujeme potřebné studijní materiály v tištěné podobě. Předávání materiálů zajišťuje po dohodě s vyučujícím stálá služba ve škole každý pracovní den mezi 9. a 11. hodinou. Rovněž rodinám pomáháme s možností získání techniky pro distanční vzdělávání (výpůjčka našich školních zařízení, nabídka SVČ Rosice) a nabízíme zprostředkování datového připojení k internetu zdarma (ve spolupráci s operátorem T-Mobile).

Průběh distanční výuky

Distanční výuka je po novele od roku 2020 součástí školského zákona. Ten zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Neúčast žáka musí být proto jeho zákonnými zástupci řádně omluvena.

Distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční.

Distanční výuka klade rozdílné nároky na žáky i na učitele. Hodinová dotace distanční výuky proto neodpovídá hodinové dotaci běžného rozvrhu žáka.

Žák pracuje podle týdenního plánu, který nastaví třídní učitel a učitelé ostatních předmětů.

Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se na videokonference dle rozvrhu distanční výuky v Kalendáři Google, kontrolovat e-mailovou schránku a obsah i případné změny v kurzech LMS Moodle. 

Výuka, zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby neodpovídá klasickému rozvrhu, ale funguje v delších, zpravidla v týdenních, cyklech. Výuka neprobíhá ve večerních hodinách, během víkendů a státních svátků a školních prázdnin.

Žák má nárok na distanční výuku, zpětnou vazbu i podporu při výuce v době školního vyučování, proto rovněž  nelze očekávat, že škola bude řešit vaše připomínky a dotazy obratem i ve večerních hodinách a ze dne na den. 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kteří pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a mají do rozvrhu zařazeny předměty speciální pedagogické péče nebo pedagogické intervence, pracují pod vedením speciálních pedagogů nebo vyučujících, kteří mají tuto výuku na starosti i při klasické prezenční výuce. Tato práce bude probíhat zpravidla formou individuálních videokonzultací.

Žáci, kteří nemají možnost zúčastnit se výuky formou videokonferencí, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli a dohodnou se na jiné formě podpory. 

Pro zákonné zástupce

Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. 

Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky, nejlépe formou e-mailu třídnímu učiteli. 

Zákonný zástupce má možnost sledovat průběh distanční výuky a míru splněných/nesplněných úkolů formou dohledu v jednotlivých kurzech. 

Zákonní zástupci v průběhu videokonference nevstupují svými komentáři do výuky. V případě, že potřebují s vyučujícími komunikovat, prosíme,  ať tak učiní v jiném čase po předchozí dohodě s pedagogem.

Hodnocení distanční výuky

Základem klasifikace je kombinace hodnocení žáka při synchronní a asynchronní výuce.

V rámci distanční výuky se hodnotí:
Aktivita v přístupu k distančnímu vzdělávání
Práce na zadaných projektech
Plnění úkolů, zvládnutí testů
Možné je i přezkoušení formou ústního pohovoru (videokonference)

Aktuální informace

Aktuální informace o provozu ZŠ Rosice v dobách nouzového stavu a mimořádných opatření vám zprostředkováváme (po jejich ověření) prostřednictvím Facebooku a WWW stránek naší školy.