Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > Škola pro demokracii

ZŠ Rosice je registrovaná v síti Škol pro demokracii

CO JE „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“? PRACOVNÍ TÝMY
OBLASTI URČENÉ K MAPOVÁNÍ VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ

 

CO JE „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“?

 • Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jeho nejbližšího okolí a splňují všechny kritéria v osmi stanovených oblastech alespoň v základních kritériích. 

 • Titul je udělován s dobou platnosti na 2 roky, je signován zastupitelem z kraje a ředitelem CEDU, o.p.s. 

 • Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit:

-          Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?

-          Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?

-          Funguje u nás třídní samospráva?

-          Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?

-          Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?

-          Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?

-          Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?

-          Můžeme nějak spolupracovat s obcí? 

 • Školy pro demokracii o sobě navzájem vědí a sdílejí své zkušenosti prostřednictvím webu www.skola prodemokracii.cz a facebooku. Školy se také jednou za rok setkávají na krajské prezentaci příkladů z praxe a na celorepublikové prezentaci v Praze (na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR). 

 

OSM OBLASTÍ URČENÝCH K MAPOVÁNÍ

 1. Dokumenty školy

 2. Nástroje komunikace

 3. Práce s pravidly

 4. Práce se třídou

 5. Učení a hodnocení

 6. Žákovská samospráva

 7. Naše škola

 8. Škola v obci

Ad 1) Podpora participace žáků je zanesena do všech příslušných školních dokumentů a prezentována všem členům školního společenství. Škola tak ukazuje, že usiluje o to být modelem demokratického společenství, že podporuje pro-aktivní přístup žáků k životu a šíří étos aktivního odpovědného občanství.

Ad 2) Žáci se mohou vyjadřovat k dění ve škole, je jim s respektem nasloucháno a jejich názory jsou zohledňovány při plánování rozvoje školy. Je tak posilováno demokratické klima školy a otevřená atmosféra, kde se žáci nebojí přijít s „kůží na trh“. Škola proto nabízí žákům co nejvíce nástrojů komunikace a vede je k jejich pravidelnému užívání.

Ad 3) Na formování pravidel pro fungování školního společenství se podílí všichni jeho členové (vedení, učitelé, pracovníci školy, žáci, rodiče a další). Všichni zúčastnění rozumí školním i třídním pravidlům, mohou se k nim vyjadřovat a navrhovat změny. Toto podílení se na formulaci pravidel přispívá k tomu, že je všichni aktéři budou uznávat a přijmou je za své.

Ad 4) Třídní učitelé mají prostor a čas pro práci se svou třídou. Tento čas efektivně využívají k osobnostnímu rozvoji žáků i posílení vzájemných vztahů: plánují společné akce třídy i školy, v rámci třídního kolektivu si rozdělují určité role, diskutují se zástupci žákovského parlamentu, učitelé nabízí žákům osobní konzultace.

Ad 5) Žáci jsou zapojováni do procesu vlastního hodnocení a plánování učení. Učitelé využívají rozličné metody pro sebehodnocení žáků, tyto metody vzájemně sdílí, také umožňují žákům formulovat individuální učební cíle. U žáků je tak posilována schopnost sebereflexe a převzetí odpovědnosti za vlastní práci.

Ad 6) Žákovská samospráva (třídní samospráva i školní parlament) má podporu vedení i učitelů. Práci žákovské samosprávy je ve škole věnován dostatečný prostor. Žáci cítí, že jejich hlas i činnost jsou pro školu důležité, že společně mohou dokázat něco, co má reálný dopad na život. Zástupci žáků ve školním parlamentu dbají na to, aby zohledňovali názory a zájmy druhých.

Ad 7) Škola podniká řadu kroků, které umožňují žákům identifikovat se se školním společenstvím. Žáci ve škole tráví čas i mimo vyučování, neboť je zde dostupná nabídka volnočasových aktivit. I o přestávkách je možnost opustit třídu a relaxovat sportem či jinou činností. Žáci mají řadu možností, jak mohou školu reprezentovat.

Ad 8) Škola napomáhá formování místního společenství, navazuje kontakty s dalšími organizacemi, zapojuje žáky do občansky prospěšných aktivit a učí je používat nástroje občanské angažovanosti. Žáci chápou smysl a význam této činnosti a přímo v praxi rozvíjí občanské kompetence a občansky odpovědné postoje. 

 

VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ

1.    Dokumenty školy:  splňujeme

V této oblasti splňujeme všechny její body jak v základní, tak i excelentní úrovni.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Školní vzdělávací program: Ve školním vzdělávacím programu a ve školním řádu naší školy nenajdeme věty, které říkají, že žáci mají možnost hovořit s učiteli o tom, co se ve škole děje, aktivně se zapojovat a podílet se na jejích chodu a rozvoji. Není zde napsáno, že žáci mohou kandidovat na funkce ve třídní samosprávě nebo školním žákovském parlamentu, prostřednictvím něhož komunikují s vedením školy a všem, co považují za důležité. 

2. Školní řád: Ve školním řádu je dostatečně řečeno, že žáci mají právo přicházet s nápady, návrhy a podněty, které se týkají činnosti školy nebo tříd. 

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

1. Víme, jak můžeme vyjádřit svůj názor:  Na webových stránkách školy na pod-stránce o žákovském parlamentu a na nástěnce školního parlamentu je prezentováno: " Pro vedení školy a učitele jsou názory žáků na dění ve škole důležité, proto se snažíme žákům poskytnout možnost vyjádřit se ke všemu, co se jejich života ve škole týká ". 

2.    Nástroje komunikace:  splňujeme

V této oblasti splňujeme jak v základní úrovni, tak v excelentní úrovni. 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. V naší škole žáci pravidelně aktivně využívají ke sdělování informací nebo názorů školní rozhlas, nástěnky ve třídách, školní časopis, schůzky žákovského parlamentu (prostřednictvím zástupců z jednotlivých tříd) a webové stránky školy. Svůj názor mohou žáci vyjadřovat na třídnických hodinách, které se konají každý měsíc nebo na třídnických čtvrthodinkách, které se konají každé pondělí ráno.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

1. Ke zjišťování názorů používá škola dotazníky, ankety na stránkách školy, žáci dostávají prostor v rámci třídnických hodin. Názory svých spolužáků zjišťují i členové školního parlamentu.

2. Pokud se žákům nelíbí chování některých pracovníků školy nebo spolužáků, škola jim umožňuje využít schránku důvěry, kterou má na starosti školní metodik prevence, zajít za školním psychologem, svěřit se učiteli, kterému důvěřují, odvážní dostávají prostor v rámci třídnických hodin nebo se svěří svému zástupci ve školním parlamentu. 

Jediný bod, který naše škola neplní: řešení problémů na setkání s ředitelem školy (tzv. kulaté stoly).

3.    Práce s pravidly:  splňujeme

V této oblasti splňujeme všechny její body jak v základní, tak i v excelentní úrovni. 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Ve všech třídách jsou vytvořena pravidla chování, která jsou výtvarně či písemně ztvárněna a vyvěšena na nástěnkách či na zdech ve třídách. Na tvorbě pravidel se podílejí žáci společně se svými třídními učiteli.

2. Školní řád je napsán tak, že mu rozumí i samotní žáci. Ve školním řádu jsou jasně stanovena práva a povinnosti žáků, učitelů i zákonných zástupců.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

Došlo k úpravě školního řádu - žáci vytvořili tabulku bodového ohodnocení kázně pro objektivnější posuzování kázeňských přestupků a jeho cílem je především posílení kázně žáků a pomoc učitelům při rozhodování o jejich udělení.

4.    Práce se třídou:  splňujeme

V této oblasti splňujeme všechny její body jak v základní tak excelentní úrovni. 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Co děláme ve třídách: Ve třídách se třídní učitelé a žáci věnují těmto aktivitám - mluví o vztazích ve třídě a ve škole, řeší problémy, hrají různé hry, plánují třídní akce, plánují účast na celoškolních soutěžích (především sběrové soutěže).

2. Konzultační hodiny učitelů: Všichni učitelé naší školy nabízejí žákům individuální konzultace, tak jak je to popsáno ve školním řádu. Každý žák může přijít za vyučujícím a probrat s ním vše, co má na srdci.

3. Role a služby ve třídě: Ve všech třídách funguje třídní samospráva - žáci mají rozděleny některé role (předseda třídy, zástupce, pokladník, apod.). Žáci se pravidelně střídají ve službách jako je mazání tabule, vynášení košů, apod.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

1. Co děláme ve třídách pravidelně: Ve třídách se třídní učitelé a žáci věnují každý měsíc (v rámci třídnických hodin) těmto aktivitám - mluví o vztazích ve třídě a ve škole, řeší problémy, hrají různé hry, plánují třídní akce, plánují účast na celoškolních soutěžích (především sběrové soutěže).

2. Jak si rozdělujeme role a služby: U rolí a služeb ve všech třídách je popsáno, jak si je rozdělujeme, i co dělá žák, který je zastává.

3. Kde najdeme popis rolí a služeb: Tento popis najdeme na nástěnkách ve třídách a ve školních dokumentech, některé třídy mají i rozdělení rolí uvedeno na stránkách třídy.

4. Přehled rolí a služeb je viditelně umístěn v každé třídě.

5. Sami rozdělujeme o rozdělení rolí - nerozhoduje o tom třídní učitel.

6. Se třídou jedeme na výlet - Více jak polovina všech tříd jezdí každoročně na školní výlety.

7. Naše třídy se prezentují navenek - 10 tříd z 20 tříd má své webové stránky, některé třídy mají svůj profil na sociálních sítích, třídní kroniky či fotoalbum třídy.

5.    Učení a hodnocení: splňujeme

V této oblasti splňujeme všechny její body pouze v základní úrovni. 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Plány učiva na I. stupni: Ve třídách na prvním stupni dostávají někdy žáci od učitelů plán toho, co se budou učit. Podle nich pak také hodnotí, co se jim povedlo a co ne.

2. Sebehodnocení na II. stupni: U více jak poloviny vyučujících na druhém stupni vyplňují žáci sebehodnotící listy, vedou si předmětová portfolia, navzájem si hodnotí svoje práce a toto hodnocení pak srovnávají s hodnocením učitele.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

Aby byla splněna tato úroveň, museli by všichni vyučující druhého stupně splňovat bod 2 ze základní úrovně.

6.    Žákovská samospráva: splňujeme

V této oblasti splňujeme všechny její body ja v základní úrovni tak excelentní úrovni.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Žákovská samospráva ve školních dokumentech: Existence žákovské samosprávy(=  třídní samospráva a školní parlament) - Třídní samospráva je definována ve školním řádu, jsou zde podrobně popsána jaká práva i povinnosti jednotlivé funkce obnáší. Je zde uvedena i definice školního parlamentu (jak se stát členy školního parlamentu, jaká práva a povinnosti v této práci jsou). Tyto informace jsou uvedeny i na stránkách školního parlamentu.

2. Jak funguje náš parlament: V činnosti našeho parlamentu platí, že se scházíme alespoň 1 x za 14 dní (v případě potřeby každý týden), délka zasedání je vždy 45 minut (někdy i více). Žákovský parlament má k dispozici místonost učebny zeměpisu a dějepisu, kde máme svoje zázemí - počítač, skříňku na kancelářský materiál žákovského parlamentu a nástěnku.

3. Role v našem parlamentu:

V rámci žákovského parlamentu máme rozděleny potřebné role.

4. Co v parlamentu děláme: V našem školním parlamentu se věnujeme těmto činnostem: nápadům a připomínkám spolužáků ze tříd, řešení problémů, které ve škole vnímáme, podnětům ze strany učitelů a dalších pracovníků školy, plánování akcí, které parlament pro školu organizuje, budujeme dobré vztahy mezi parlamenťáky a komunikujeme s ostatními lidmi ve škole (vedení školy, další učitelé, pracovníci školy, žáci).

5. Jak propagujeme činnost našeho parlamentu: Činnost našeho parlamentu propagujeme na nástěnkách na chodbě, ve školním rozhlasu, na školním webu a ve školním časopise.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

Náš parlament funguje tak, jak je požadováno v základní úrovni.

Sami žáci si moderují zasedání školního parlamentu, vyučující pouze usměrňují, případně zasahují do jednání parlamenťáků.

Parlament pořádá akce na stmelování kolektivu (opékání špekáčků na školní zahradě, společně strávený večer spojený se sledováním filmů a přespáním ve škole).

Žákovský parlament sbírá podněty od všech složek naší školy a komunikuje s žáky, vyučujícími i vedením školy, informuje je o jeho činnosti (viz. bod4).

Od tohoto školního roku se již setkáváme s parlamenty z jiných škol.

Reklamu činnosti našeho parlamentu dělají parlamenťáci sami. 

7.    Naše škola: splňujeme

 V této oblasti splňujeme všechny její body jak v základní úrovni, tak i excelentní úrovni.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

Na naší škole byly vytvořeny hrací či relaxační prostory pro žáky. Žáci mají možnost o přestávkách využívat několik míst, kde by se mohli odreagovat od školní práce, ve škole došlo k vybudování odpočinkových zón. V prostoru školní kuchyňky byla vytvořena místnost pro trávení volných hodin, žáci tam mají k dispozici knihovnu, jsou zde sedací pytle, nové židličky, apod.

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

V této úrovni jsme uspěli. Škola má svůj školní časopis, naši absolventi dostávají pamětní list, máme vlastní žákovské knížky.

8.    Škola v obci: splňujeme

 V této oblasti splňujeme všechny její body jak v základní úrovni, tak i excelentní úrovni.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ:

1. Pořádáme besedy a diskuze: V naší škole se ročně konají besedy i diskuze se zajímavými lidmi, např. v rámci dne zdraví besedují žáci s lidmi z oblasti medicíny, zdravé výživy, policisty, hasiči. Každý rok je zařazena beseda s cestovatelem J. Márou, diskuze s některým pamětníkem druhé světové války či komunistického režimu, do školy jsou zváni divadelní umělci, spisovatelé či hudebníci, s kterými probíhají jak besedy, tak i diskuze.

2. Setkání Školské rady: Zástupci z řad žáků se účastní alespoň jednou ročně setkání Školské rady.

3. Naše škola je otevřená veřejnosti: odpolední jazykové kurzy pro občany, pronájem auly na jógu, pronájem tělocvičny - SVČ, basketbal (Rosická štika), Mažoretky, mateřské centrum, volejbal, využití prostor tříd k volbám.
Naše škola pořádá řadu akcí pro veřejnost: Kos - pěvecká soutěž, Den otevřených dveří (možnost nahlédnout do tříd, účastnit se výuky), Vánoční besídka a vystoupení žáků, prodejní vánoční besídka, různé akce školní jídelny. Školní jídelna vaří pro veřejnost (důchodci, bývalý zaměstnanci školy). 

EXCELENTNÍ ÚROVEŇ:

1. Řešíme problémy naší obce: Zapojujeme se do řešení problémů naší obce a širšího okolí. Některé problémy sami najdeme a sami vyřešíme, nejprve si zjistíme informace a o možném řešení diskutujeme s obcí. Např. jsme se zapojili do projektu „Bezpečně do školy“ (mapovali jsme možnosti, kudy žáci chodí do školy a kde je třeba zajistit větší bezpečnost), školní družina vypracovala návrhy na „dětské hřiště“ a žáci naší školy potom pomohli s jeho realizací v rámci Dne země. Každoročně máme akce věnující se sbírání odpadků ve městě (naši žáci se snaží udržovat prostředí bez odpadků), mapovali jsme situaci na parkovištích (kde všude se dá v Rosicích parkovat) a neustále řešíme situaci kolem rosického kostela.