Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má v letošním školním roce 10 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů.

Hlavní cíle:

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • práce na mezilidských vztazích nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými a žáky a dospělými navzájem
 • zavádění kritického myšlení do práce všech subjektů školy, prvků formativního hodnocení do výuky, vytváření podmínek pro wellbeing nejen žáků a rodičů, ale také učitelů a ostatních pracovníků školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti, práce s žáky v rámci "peer programu"
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • dlouhodobá péče o nadané žáky a tvorba systému péče o ně
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství, testy profesní orientace pro vycházející žáky
 • poskytování informací rodičům budoucích prvňáčků a rodičům všech žáků školy v oblasti spolupráce dítěte a rodičů, rodičů a školy
 • prohlubování spolupráce s ostatními školskými a poradenskými zařízeními