Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní poradenské pracoviště > Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

Mgr. Eliška Špačková

Mgr. Vilma Richterová

Mgr. Lenka Peterková

Mgr. Ivana Laciná

Mgr. Hana Stejskalová

Mgr. Adéla Koblížková

Mgr. Jana Urbánková

Bc. Lenka Šrámková

 

  Školní metodik prevence – vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Eliška Špačková

Konzultační hodiny:           pátekpondělí 11.55 - 12.40hod

                                            dveře č. 440

  Hlavní úkoly:

 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace Preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor MěÚ Rosice – kurátor pro mládež, Policie ČR
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • Pomoc při organizování veletrhu středních škol na naší škole
 • konzultant vytváření IVP

               mail:  spackova.eliska@zsrosice.eu

 

 

Výchovný poradce

 Mgr. Vilma Richterová

Konzultační hodiny:           pátek 8.00 - 8.45 hod

                                               dveře č. 60

 Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Organizace veletrhu středních škol
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • konzultant vytváření IVP

                mail:  richterová.vilma@zsrosice.eu                              

 

 

školní psycholog

Mgr. Lenka Peterková

 

konzultační hodiny:           pátek 7.30 - 8.30 hod

                                               dveře č. 420

Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Pomoc při organizování veletrhu středních škol
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů
 • Konzultace s žáky při problémech s učením
 • Péče o integrované žáky s poruchami chování
 • Vedení skupinky komunikačního rozvoje pro žáky 1. stupně
 • Práce s žáky v „peer“ programu
 • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtížích jejich dětí
 • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v pedagogicko–psychologické poradně
 • Příprava seminářů a besed pro rodiče
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků
 • Práce s třídními kolektivy na třídnických nebo hracích hodinách
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • konzultant vytváření IVP

                    mail:  peterkova.lenka@zsrosice.eu

 

Speciální pedagog

Mgr. Ivana Laciná

 

Konzultační hodiny:           čtvrtek 8.00 - 8.45 hod

                                           dveře č. 421

Hlavní úkoly:

 • Práce se žáky s poruchami učení v hodinách českého jazyka
 • Práce se žáky s poruchami učení v kroužku Dys–klub
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Vedení Dys–centra – speciální pomůcky a knihovna
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • vedení týmu asistentů pedagoga
 • konzultant vytváření IVP

                     mail:  lacina.ivana@zsrosice.eu                         

 

         školní speciální pedagog

         Mgr. Hana Stejskalová

 

konzultační hodiny:           úterý 7.15 - 8.00 hod

                                               dveře č. 41

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • depistážní šetření
 • vedení Dys - klubu - kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                  mail:  stejskalova.hana@zsrosice.eu

 

                                                                          Logopedický asistent

Mgr. Adéla Koblížková

 

konzultační hodiny:           pátek 7.15 - 8.00hod

                                               dveře č. 38
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči
 • vedení kroužku správné výslovnosti Mluvínek     

 

                     mail:  koblizkova.adela@zsrosice.eu 

 

         školní speciální pedagog

         Mgr. Jana Urbánková

 

konzultační hodiny:           úterý 7.15 - 8.00 hod

                                               dveře č. 4

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • vedení Dys - klubu - kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultant vytváření IVP

                  mail:  urbankova.jana@zsrosice.eu

 

         školní speciální pedagog

         Bc. Lenka Šrámková

 

konzultační hodiny:           úterý 11.40 - 12.35hod

                                               školní družina

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci školní družiny
 • kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                  mail:  sramkova.lenka@zsrosice.eu

 

                                                                      

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly