Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní poradenské pracoviště > Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

Mgr. Eliška Špačková

Mgr. Vilma Richterová

Mgr. Lenka Peterková

Mgr. Ivana Laciná

Mgr. Veronika Pavlasová

Mgr. Adéla Koblížková

Mgr. Eva Treuová

 

  Školní metodik prevence – vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Eliška Špačková

Konzultační hodiny:           pátek 13.35 - 14.20hod

                                            dveře č. 440

  Hlavní úkoly:

 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace Preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor MěÚ Rosice – kurátor pro mládež, Policie ČR
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • Pomoc při organizování veletrhu středních škol na naší škole
 • konzultant vytváření IVP

               mail:  spackova.eliska@zsrosice.eu

 

 

Výchovný poradce

 Mgr. Vilma Richterová

Konzultační hodiny:           pátek 8.00 - 8.45 hod

                                               dveře č. 60

 Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Organizace veletrhu středních škol
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • konzultant vytváření IVP

                mail:  richterová.vilma@zsrosice.eu                              

 

 

školní psycholog

Mgr. Lenka Peterková

 

konzultační hodiny:           pátek 7.30 - 8.30 hod

                                               dveře č. 420

Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Pomoc při organizování veletrhu středních škol
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů
 • Konzultace s žáky při problémech s učením
 • Péče o integrované žáky s poruchami chování
 • Vedení skupinky komunikačního rozvoje pro žáky 1. stupně
 • Práce s žáky v „peer“ programu
 • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtížích jejich dětí
 • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v pedagogicko–psychologické poradně
 • Příprava seminářů a besed pro rodiče
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků
 • Práce s třídními kolektivy na třídnických nebo hracích hodinách
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • konzultant vytváření IVP

                    mail:  peterkova.lenka@zsrosice.eu

 

Speciální pedagog

Mgr. Ivana Laciná

 

Konzultační hodiny:           středa 8.00 - 8.45 hod

                                           dveře č. 421

Hlavní úkoly:

 • Práce se žáky s poruchami učení v hodinách českého jazyka
 • Práce se žáky s poruchami učení v kroužku Dys–klub
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Vedení Dys–centra – speciální pomůcky a knihovna
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • vedení týmu asistentů pedagoga
 • konzultant vytváření IVP

                     mail:  lacina.ivana@zsrosice.eu                         

 

         školní speciální pedagog

         Mgr. Veronika Pavlasová

 

konzultační hodiny:           středa 13.45 - 14.30 hod

                                               dveře č. 68

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka na 2. stupni
 • depistážní šetření
 • vedení D - klubu - kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni
 • konzultant vytváření IVP

                  mail:  pavlasova.veronika@zsrosice.eu

 

                                                                          Logopedický asistent

Mgr. Adéla Koblížková

 

konzultační hodiny:           čtvrtek 12.50 - 13.35hod

                                               dveře č. 38
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči
 • vedení kroužku správné výslovnosti Mluvínek     

 

                     mail:  koblizkova.adela@zsrosice.eu 

 

 

 

         školní metodik prevence

         Mgr. Eva Treuová

 

konzultační hodiny:           středa 8.00 - 8.45hod

                                               dveře č. 68

 • Hlavní úkoly:

  • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
  • Příprava a realizace Preventivního programu školy
  • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
  • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor MěÚ Rosice – kurátor pro mládež, Policie ČR
  • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
  • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
  • Pomoc při organizování veletrhu středních škol na naší škole
  • konzultant vytváření IVP

                 mail:  treuova.eva@zsrosice.eu

                                                                      

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png