Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Hlavní úkoly

Hlavní úkoly

Mgr. Eliška Špačková
Mgr. Michaela Hantková
Mgr. Vilma Richterová
Mgr. Lenka Peterková
Mgr. Ivana Laciná
Mgr. Veronika Pavlasová
Mgr. Adéla Koblížková
Mgr. Eva Treuová

 

Školní metodik prevence – vedoucí školního poradenského pracoviště

 Mgr. Eliška Špačková

 

Konzultační hodiny:        úterý 10.00 – 10. 45 

                                         dveře č. 440

Hlavní úkoly:

 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace Školního preventivního programu
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor Mě Ú – kurátoři pro mládež, Policie ČR
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení

Kontakt: Spackova.eliska@zsrosice.eu

                Tel. č.: 723 277 470

Výchovný poradce

Mgr. Michaela Hantková

 

Konzultační hodiny:        čtvrtek 8. 00  –  8. 45                  

                                            dveře č. 60

Hlavní úkoly:

 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů porušení školního řádu a preventivní opatření dle vnitřních předpisů školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, střediska výchovné péče, zejména při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Pomoc při zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Poskytuje metodickou pomoc v naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontakt: hantkova.michaela@zsrosice.eu

                Tel. č. 777 236 971

Výchovný poradce

Mgr. Vilma Richterová

 

Konzultační hodiny:        pátek 8. 00  –  8. 45                  

                                            dveře č. 60

Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Organizace veletrhu středních škol, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, jejich evidence
 • Zajištění skupinové návštěvy školy v informačním poradenském pracovišti
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů porušení školního řádu a preventivní opatření dle vnitřních předpisů školy
 • Poskytuje metodickou pomoc v naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontakt: richterova.vilma@zsrosice.eu

               Tel. č. 603 769 084

Školní psycholog

 Mgr. Lenka Peterková

 

 Konzultační hodiny:        pátek 7. 30 – 8. 30hod

                                          dveře č. 420

Hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, testy profesní orientace
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů
 • Konzultace s žáky při problémech s učením
 • Péče o integrované žáky s poruchami chování
 • Vedení skupinky komunikačního rozvoje pro žáky 1. stupně
 • Práce s žáky v „peer“ programu
 • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtíží jejich dětí
 • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně
 • Příprava seminářů a besed pro rodiče
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků
 • Práce s třídními kolektivy na třídnických nebo hracích hodinách
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování a plánů pedagogické podpory

Kontakt: peterkova.lenka@zsrosice.eu

                   Tel.č. 733 713 019

Speciální pedagog 

Mgr. Ivana Laciná

 

Konzultační hodiny:        čtvrtek 8.  – 8. 45     

                                            dveře č. 421

Hlavní úkoly:

 • Práce se žáky s potřebou speciální pedagogické péče v hodinách českého jazyka
 • Práce se žáky s potřebou pedagogické intervence v Dys – klubu
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vedení Dys – centra – speciální pomůcky a knihovna
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami chování
 • Depistážní šetření
 • Vedení týmu asistentů pedagoga

Kontakt: lacina.ivana@zsrosice.eu

 

        školní speciální pedagog

         Mgr. Veronika Pavlasová

 

konzultační hodiny:           středa 12.00 - 12.45 hod

                                               dveře č. 68

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka na 2. stupni
 • depistážní šetření
 • vedení D - klubu - kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni
 • konzultant vytváření IVP

 kontakt:  pavlasova.veronika@zsrosice.eu

 

                                                                           Logopedický asistent

Mgr. Adéla Koblížková

 

konzultační hodiny:           čtvrtek 12.50 - 13.35hod

                                               dveře č. 38
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči
 • vedení kroužku správné výslovnosti Mluvnická cvičení     
 

kontakt:  koblizkova.adela@zsrosice.eu  

      

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Treuová

 

Konzultační hodiny:        středa 8.00 – 8.45    

                                            dveře č. 68

Hlavní úkoly:

 Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace Školního preventivního programu
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení

                                         

Kontakt: treuova.eva@zsrosice.eu