Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola

Informace školy

Název školy: Základní škola Rosice, příspěvková organizace

Adresa: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 708 768 43
REDIZO: 600 111 130

Zřizovatel: Město Rosice
Adresa: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice
Právní forma: Obec
IČ: 002 824 81

Škola sdružuje:

Základní škola IZO: 102 191 174 

Školní družina IZO: 118 300 211

Školní jídelna IZO: 103 079 939

Telefon: 546 412 361
e-mail: zsrosice@volny.cz
www: www.zsrosice.cz

Vzdělávací program školy: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

Zaměření školy:

Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.

Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.

Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

Charakteristika školy:

ZŠ Rosice je úplná základní škola, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna.
Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou dva výchovní poradci, školní psycholog, metodik prevence a dva speciální pedagogové. Jejich hlavní náplní činnosti je pomáhat žákům, rodičům i pedagogům se zvládáním všech problémů spojených s výchovně vzdělávacím procesem.

Naše škola se zaměřuje na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu žáků. V roce 2011 jsme získali již potřetí mezinárodní titul „Ekoškola“.

Škola má propracovaný systém prevence závadového chování žáků, jehož součástí jsou třídnické hodiny, škola v přírodě, adaptační pobyty žáků, lyžařské výcvikové kurzy, ekologické pobyty žáků a další školní akce.

Naše škola úzce spolupracuje s místními mateřskými školami. Pro hladký přechod žáků do 1. tříd organizujeme lekce tzv. předškoláckých skupinek pro děti předškolního věku.

Škola vytváří podmínky pro rozvoj všech žáků. Žáci, kteří mají diagnostikovány vývojové poruchy učení, mohou navštěvovat Dys-klub a Logo-klub. Pro mimořádně nadané žáky připravujeme školní soutěže a vytváříme podmínky pro jejich další rozvoj.

Škola dbá na rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku. Od 6. ročníku jsou žáci rozdělováni podle úrovně znalostí cizího jazyka do skupin. Od 7. ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk, a to německý nebo ruský. 

Na škole pracuje žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci žáků jednotlivých tříd. Svými náměty se podílí na zkvalitňování školního života.

Škola má svůj vlastní časopis Rosník, jehož redakční rada je složena ze žáků, kteří mají zájem o mediální výchovu.
Na škole jsou dvě počítačové učebny, v nichž je celkem 30 počítačových pracovišť, která jsou připojena k internetu. V jedné z nich je interaktivní tabule s dataprojektorem. Interaktivní tabulí je také vybavena učebna cizích jazyků.

Dějepis, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii vyučujeme v  odborných učebnách vybavených multimediální technikou. Škola má také aulu, která se využívá jako moderní učebna hudební výchovy a je místem, kde se konají kulturní představení pro žáky i vystoupení našich žáků pro veřejnost. Součástí školy je i velká tělocvična, školní dílny a školní zahrada, která se kromě vyučování pěstitelství také využívá jako učebna v přírodě.