Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dlouhodobé projekty > EU peníze školám

EU peníze školám

 
 
Naše škola se zapojila do projektu EU peníze základním školám, který za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Název projektu: Inovací ke kvalitě na ZŠ Rosice

Zahájení projektu: 01. 07. 2011

Předpoklad ukončení projektu: 31. 12. 2013

Rozpočet projektu: 2.124.521,- Kč

 Cílem projektu je docílit zlepšení stavu základního vzdělávání na ZŠ Rosice prostřednictvím nových metod, vzdělávacích materiálů a vybavení didaktickou technikou. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a podpůrnými kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na škole chceme projektem podpořit:

a)      Čtenářskou a informační gramotnost žáků, aby se zvýšila kvalita výuky žáků zaměřená na tuto oblast a žáci dosahovali lepších výsledků při práci s textem.

b)      Cizí jazyky, aby došlo k inovaci a zkvalitnění výuky cizích jazyků na škole. Vyučující cizích jazyků by měli získat cílenou podporu při své přípravě na vyučovací hodinu, a to jak získáním inovativních vyučovacích materiálů, tak i  vzděláváním vedoucím ke zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků i zlepšením vlastních jazykových kompetencí pedagogů. Žáci by měli být vzděláváni v souladu s moderními a efektivními metodami výuky, což by mělo přinést zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.

c)      Využití ICT, aby se zkvalitnila výuka prostřednictví lepšího využívání digitálních technologií, a to jak využíváním nových vzdělávacích materiálů, tak i proškolením pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.

d)      Matematiku, aby se zvýšila matematická gramotnost našich žáků a to přípravou inovativních vzdělávacích materiálů a cílenou podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

e)      Přírodní vědy, aby se zvýšila přírodovědná gramotnost našich žáků a to přípravou inovativních vzdělávacích materiálů a cílenou podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

f)        Finanční gramotnost, aby se pomocí dalšího vzdělávání pedagogů podařilo zavést kvalitní finanční vzdělávání do výuky žáků.

  V rámci projektu naši vyučující vytváří inovativní vzdělávací materiály v oblastech čtenářská a informační gramotnost, výuka cizích jazyků,  výuka matematiky a výuka přírodních věd. Součástí jsou i digitální učební materiály. Na vytváření inovativních materiálů pro výuku se podílí celkem 24 pedagogů a za dobu trvání projektu bude vytvořeno celkem 1860 těchto materiálů, které jsou sdíleny na intranetu školy a mohou je k výuce využívat všichni vyučující.

 Během trvání projektu se také naši pedagogové zúčastní celkem  46 kurzů dalšího vzdělávání ve výše uvedených oblastech. Dva pedagogové se zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu v Anglii.

 Za získanou finanční částku se nám podařilo hned na počátku projektu v září 2011 vybavit všechny pedagogy netbookem včetně softwaru k vytváření digitálních učebních materiálů. Z peněz z projektu jsme dále zakoupili 3 kusy interaktivních tabulí Smart Board, které byly do tříd nainstalovány v prosinci 2012,  a další učební pomůcky, které vedou ke zkvalitňování výuky.

RNDr. Petr Lukáš, manager projektu

 

Ohlédnutí za projektem „EU peníze školám“ v ZŠ Rosice

Základní škola Rosice v roce 2011 získala možnost čerpat finanční prostředky díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V lednu 2014 jsme odeslali poslední monitorovací zprávu, která nám byla schválena.

Přínos zapojení do projektu hodnotíme jako vysoký. Učitelé vytvořili téměř dva tisíce nových inovativních materiálů používaných a ověřených v jednotlivých předmětech. Tyto materiály znamenají obohacení výuky například o různé pomůcky, pracovní listy, powerpointové prezentace, materiály na interaktivní tabuli atd. Vzhledem k tomu, že vytvořené materiály jsou k dispozici všem učitelům, slouží i k vzájemné inspiraci.

Díky prostředkům z OPVK se naši učitelé zúčastnili celkem čtyřiceti osmi seminářů v rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“ Dvě kolegyně dokonce absolvovaly čtrnáctidenní jazykový kurz pro učitele cizích jazyků ve Velké Británii a přivezly spoustu materiálů, se kterými pracují děti jak na prvním, tak i na druhém stupni.

Díky zapojení do projektu získala škola rovněž finanční prostředky na zlepšení technického a materiálního vybavení školy. Škola pořídila naučné publikace, slovníky a encyklopedie, ale také materiál na výrobu pomůcek do vyučování. V průběhu června 2011 byl zaveden bezdrátový přístup k internetu po celé škole, učitelé pro svoji práci mohou využívat netbooky zakoupené rovněž z prostředků určených pro tento projekt. Byly pořízeny tři interaktivní tabule a dále interaktivní projektory.

Z uvedeného výčtu je patrné, že projekt znamenal pro každého novou zkušenost, obohatil výuku, škola získala prostředky na materiální a technické vybavení. Především ale získávají naši žáci, kteří mohou pracovat novými metodami ve výuce.

 

PaedDr. Jaroslava Kroupová