Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Spolek přátel ZŠ Rosice > Projekty

Projekty 2024

 

 1. Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd
 2. Ekologický pobyt žáků ZŠ Rosice jako součást prevence sociálně patologických jevů

 3. Aktivity na LVK zaměřené na prevenci závadového chování žáků

 4. Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s enviromentálním programem

 5. Den pro školu

 6. Akce školy ke Dni dětí a závěru šk. roku 

 7. Vánoční výstavky

 8. Bruslení

 9. Ekoparlament

 10. Rozvoj nadaných žáků

 

Prezentace projektů 

Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd Obrázek1.png

Cíle projektu:

 • Prevence šikanování a budování pozitivních vztahů mezi spolužáky.
 • Prevence proti závadovému chování a zneužívání návykových látek.
 • Diagnostika klimatu třídního kolektivu.
 • Práce s třídním kolektivem.
 • Navázání nových přátelství mezi dětmi v nově se tvořícím kolektivu.
 • Sebepoznávání a rozvoj komunikace mezi dětmi i učiteli.
 • Rozvoj týmové spolupráce.
 • Vedení dětí ke zdravému způsobu života.
 • Využití proškolených žáků v „peer programu“ – spolupráce mladších a starších žáků učí se přemýšlet v souvislostech o životním prostředí.

Ekologický pobyt žáků ZŠ Rosice jako součást prevence sociálně patologických jevů

Cíle projektu:

 • Žáci si prohloubí znalosti o přírodě.
 • Učí se přemýšlet v souvislostech o životním prostředí.
 • Učí se týmově spolupracovat a vzájemně diskutovat o problematice životního prostředí.
 • EKO pobyt je součástí systému celoškolní prevence a svým pojetím a realizací vytváří prostor pro snížení výskytu sociálně patologických jevů u dětí. 

Aktivity na LVK zaměřené na prevenci závadového chování žáků

Cíle projektu:

 • Prevence závadného chování a podpora budování pozitivního sociálního klimatu ve třídách.
 • Seznámení se základními pravidly pobytu na horách, s poskytováním první pomoci na horách, s prvky lyžařské výzbroje a výstroje a s její údržbou.
 • Výuka sjezdového lyžování jako náplně aktivního využití volného času.
 • Nabídka aktivního využívaní volného času.

Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem

Cíle projektu:

 • Žáci posilují vztahy v třídním kolektivu formou cvičení a her a tím předcházíme závadovému chování mezi dětmi.
 • Dokáží vysvětlit význam přírody pro člověka a vyjmenovat zásady správného chování v přírodě.
 • Učí se samostatně zkontrolovat a zhodnotit výsledky své práce. Žáci dovedou spolupracovat s ostatními, obhájit vlastní názor a respektovat názor druhých.

Den pro školu

Cíle projektu:

 • Přispět k rozvoji kultury ve městě Rosice.
 • Vedení žáků ke společenskému životu, stužkování a rozloučení s absolventy naší školy.
 • Při konání Dne pro školu prezentuje naše škola činnost našich žáků před rosickou veřejností.
 • Nezanedbatelným cílem pro naše sdružení je také získání finančních prostředků z dobrovolného vstupného.
 • Všechny tyto prostředky jsou použity pro zlepšování vzdělávacích podmínek školy, pro rozvoj zájmových aktivit našich žáků a vytváření podmínek pro pozitivní sociální klima školy.

Akce ke Dni dětí a závěru šk. roku

Cíle projektu:

 • Prevence rizikových forem chování.
 • Rozvíjení týmové spolupráce.
 • Podpořit touhu k pohybu a zdravému životnímu stylu.
 • Rozvíjení obratnosti a postřehu.
 • Získání zájmu o přírodu a volnočasové aktivity.
 • Mít radost z pohybu i přes nepřízeň počasí.
 • Získání zájmu dětí o pohybovou aktivitu.
 • Ukázat dětem možnosti, jak vhodně trávit svůj volný čas.
 • Společně zažít pocit vítězství, ale naučit se i prohrávat.

Vánoční výstavka

Cíle projektu:

 • Zpřístupnění školy veřejnosti.
 • Propagace práce žáků.
 • Navození vánoční atmosféry.
 • Spolupráce s mateřskými školami a základní školou Tetčice.
 • Zapojení školy do života města.

Bruslení

Cíle projektu:

 • zpřístupnění výuky bruslení co nejširšímu počtu dětí
 • pěstování fyzické zdatnosti žáků
 • zvládnutí techniky pohybu na bruslích
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce se sportovními organizacemi města

Ekoparlament

Cíle projektu:

 • budování pozitivního klimatu na naší škole
 • prevence závadového chování
 • podpora našich pedagogů a provozních zaměstnanců

Rozvoj nadaných žáků

Cíle projektu:

 • rozvoj nadaných žáků
 • spolupráce s ostatními školami pracujícími s nadanými žáky
 • rozšíření povědomí o práci s nadanými žáky na veřejnost
 • podpora individuálního přístupu při výuce
 • rozvoj digitálních kopetencí
 • vytvoření zásobníku kvizových, vzdělávacích a strategických her
 • rozvoj logického myšlení pomocí her a zážitkové pedagogiky