Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Spolek přátel ZŠ Rosice > Statut

STANOVY

Spolku přátel ZŠ Rosice

I.

Občanské sdružení při ZŠ Rosice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II.

Název

Název Občanské sdružení při ZŠ Rosice se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek přátel ZŠ Rosice (dále jen „Spolek“). Název spolku je Spolek přátel ZŠ Rosice.

III.

Sídlo

Adresa sídla je Spolek přátel ZŠ Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

IV.

Stanovy

4.1.           Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

5.1.           Cílem Spolku je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc Základní škole Rosice při rozvíjení a zkvalitňování výuky a zájmové činnosti žáků.

5.2.        Spolek je založený na principu dobrovolnosti, otevřenosti a partnerství s jednotlivci i organizacemi, s nimiž spolupracuje.

VI.

Hlavní činnost Spolku

6.1.       Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl.  V. těchto stanov.

6.2.           Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.  

6.3.           Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

1)    Získává materiální prostředky z darů, z dotací nebo z příspěvků právnických a fyzických osob.

2)        Organizačně i materiálně zabezpečuje akce školy.

3)        Poskytuje finanční prostředky na:

a)   nákup učebních pomůcek,

b)   cestovné žákům,

c)   odměny žákům,

d)  organizační a materiálové zajišťování zájmové činnosti žáků,

e)   odměny pracovníkům, kteří se podílejí na organizaci akcí v prospěch Spolku.

4)        Zlepšuje materiálně-technického vybavení školy.

VII.

Vedlejší činnost Spolku

7.1.   Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

8.1.        Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která vyjádřila souhlas se Stanovami Spolku, a která řádně a včas uhradila členský příspěvek.

8.2.      Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

8.3.         Osoba se stává členem ke dni doručení přihlášky. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

8.4.           Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

·  dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

·      úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

·    vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze Spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle        čl. IX. těchto stanov;

·      zánikem spolku;

·   rozhodnutím výboru spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

8.5.           Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti člena

9.1.           Každý člen Spolku má právo:

·         podílet se na činnosti Spolku,

·         být pravidelně informován o dění ve Spolku,

·         podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,

·         obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

·         volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku,

·         žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov.

9.2.           Každý člen Spolku má povinnost:

·         platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,

·         chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,

·         dodržovat stanovy Spolku,

·         aktivně se podílet na činnosti Spolku,

·         pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

X.

Členské příspěvky

10.1            Výši a splatnost členského příspěvku za kalendářní rok určí členská schůze.

10.2           Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to      vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje členská schůze.

10.3.        Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje   členská schůze.

XI.

Seznam členů

11.1.       Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující  údaje:

 

Fyzické osoby                         Právnické osoby

 

Jméno a příjmení                    Název

Bydliště                                  Sídlo

Datum narození                     IČ

Tel. č./ email                           Tel. č./ email

                                               Osoba jednající jménem člena ve Spolku

11.2.   Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda Spolku. Předseda Spolku    provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství.    Předseda Spolku provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku  členství.

11.3.       Předseda Spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.   

11.4.       Seznam členů je neveřejný.

XII.

Orgány Spolku

12.1.       Organizační strukturu Spolku tvoří:

·         Členská schůze

·         Výbor

·         Předseda

·         Výkonný ředitel

·         Kontrolní komise

12.2.          Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů Spolku,       jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu    do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká      zánikem členství ve Spolku dle čl.  VIII odst.  8.4., uplynutím funkčního období,      nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII.

Členská schůze

13.1.         Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším              orgánem Spolku.

13.2.     Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá      zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, přijímá  další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její            působnosti tak náleží:

·         určit hlavní zaměření činností Spolku,

·         rozhodovat o změně stanov,

·    schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem Spolku,

·         rozhodovat o  povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

·         schvalovat výsledek hospodaření Spolku

·         volit a odvolávat členy výboru Spolku, předsedu, členy kontrolní komise,

·         schvalovat plán činnosti Spolku na kalendářní rok,

·         jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

·         hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

·         rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

·         rozhodnout o přeměně Spolku.

13.3.     Členská schůze je svolávána předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

13.4.  Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána     mimořádná členská schůze. Předseda Spolku je povinen svolat mimořádnou         členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li     předseda Spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti,   může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.

13.5.   Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

13.6.    Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

13.7.  Hlasování je veřejné. O tajném způsobu hlasování lze v konkrétních případech rozhodnout hlasováním. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

13.8.      Jednání Členské schůze řídí předseda.

13.9.     Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a  kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor

14.1.       Výbor je statutárním orgánem Spolku.

14.2.       Výbor tvoří 5 zvolených členů Spolku.

14.3.       Výbor se schází podle potřeby.

14.4.       Svolává je předseda.

14.5.   Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období.

14.6.       Navenek za Spolek jedná předseda společně s dalším členy výboru.

14.7.   Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

14.8.  Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi zasedáními členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.

14.9.   Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

14.10.   Do působnosti výboru náleží:

·         svolávat členskou schůzi,

·   přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,

·         posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

·        dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

·        přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

·   rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.

14.11. Hlasování je veřejné. O tajném způsobu hlasování lze v konkrétních případech rozhodnout hlasováním. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Výbor je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů výboru. Usnesení výboru přijímá většinou hlasů přítomných členů.

14.12.   Ze zasedání výboru se pořizuje zápis.

XV.

Předseda

15.1.       Předseda Spolku svolává výbor a členskou schůzi a řídí jejich jednání.

15.2.       Zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem.

XVI.

Výkonný ředitel

16.1.      Zabezpečuje pro Spolek administrativní a jiné práce v souladu s úkoly stanovenými výborem.

16.2.       Zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem.

16.3.     Výkonným ředitelem je vždy ředitel Základní školy Rosice, po předchozí vzájemné dohodě.

XVII.

Kontrolní komise

17.1.   Funkce revizora je neslučitelná s funkcí předsedy nebo člena výboru a s funkcí výkonného ředitele.

17.2.       Revizoři kontrolují hospodaření s majetkem Spolku. K tomu jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, evidencí apod., vyžadovat vysvětlení od členů výboru, výkonného ředitele i předsedy.

17.3.  O výsledcích kontrol podávají zprávu na jednání výboru spolu s opatřeními navrhovanými k nápravě zjištěných závad a nedostatků. O dílčích výsledcích kontrol informují výbor.

17.4.       Vyjadřují se k výročním účtům hospodaření Spolku za hodnocené období. Bez jejich vyjádření nemůže členská schůze zprávu o činnosti a hospodaření Spolku schválit.

 XVIII.

Majetek a hospodaření Spolku

18.1.       Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto stanov.

18.2.       Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

18.3.      Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

18.4.    Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

18.5.   Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

18.6.      Členská schůze může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

18.7.       Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzi.

XIX.

Zánik a likvidace Spolku

19.1.   Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

19.2.       Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

19.3.   Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

19.4.     Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XX.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 29. 4. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 29. 4. 2015

 

Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2016

 

Stanovy vypracovala: Ing. Gabriela Folvarčíková

                                                                                                

 

      Ing. Gabriela Folvarčíková                                                   Mgr. Petr Řezníček

                        předseda                                                                      výkonný ředitel