Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Péče o žáky se SVP > Asistent pedagoga

Asistent pedagoga

 

Asistent pedagoga

 

Asistent pedagoga je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

AP pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

AP pracuje podle potřeby se žákem nebo ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Náplní práce asistenta pedagoga je zejména: spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku.

Asistent pedagoga není osobní asistent. Liší zejména tím, že osobní asistent není zaměstnancem školy (obvykle je zaměstnáván neziskovou organizací nebo rodiči žáka se zdravotním postižením) a jeho úkolem je pracovat výhradně s konkrétním žákem, ke kterému je přidělen. Naproti tomu asistent pedagoga je sice přidělován do tříd, ve kterých jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho úkolem ale není „pouhá“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků; asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním).

 

Příklad náplně práce:

 • každodenní činnosti ve třídách dle rozpisu týdenního rozvrhu
 • pomoc žákům při pěstování základních norem chování ve školním prostředí
 • pomoc učitelům se žáky, které mají výukové a kázeňské problémy (obtížné chápání učiva, jazyková bariéra, konfliktní situace)
 • asistence v hodinách naukového a výchovného zaměření
 • spolupráce s učitelem ve vyučovacích předmětech, které jsou náročné na organizaci
 • samotná práce se žáky v době vyučování i mimo vyučování
 • individuální práce s určenými žáky ve vyučovacích hodinách pod vedením učitele
 • zajišťování dozorů nad žáky během vyučování i v době přestávek a odchodů žáků ze školy
 • doprovod žáků na akce mimo školu
 • příprava pomůcek a materiálů k výuce dle pokynů učitelů
 • podílení se na výzdobě učeben a dalších prostorů dle pokynů učitelů a potřeb školy
 • příprava soutěží, výstavek a exkurzí spolu s učiteli
 • vedení a organizace zájmových aktivit pro žáky
 • dle potřeby návštěvy rodin žáků sociálně znevýhodněných
 • spolupráce s organizacemi a občanskými sdruženími zaměřenými na problematiku národnostních menšin
 • účast dle možností na vzdělávacích akcích a programů pro asistenty, které jsou zaměřeny na nové metody a formy výchovné práce
 • pomoc žákům při přípravě na vyučování