Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školní družina - Celoroční plán

Roční plán školní družiny ZŠ Rosice pro školní rok 2022/2023

 • ŠD má 8 oddělení. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena následovně:
 • První oddělení navštěvují žáci 1.B, doplňují je žáci vyšších ročníků – vedoucí vychovatel Dušan Horňák.
 • Druhé oddělení navštěvují žáci 1.A, doplňují je žáci vyšších ročníků- vychovatelka Miluše Večeřová.
 • Třetí oddělení navštěvují žáci 1.C, doplňují je žáci vyšších ročníků  - vychovatelka Eva Hájková.
 • Čtvrté oddělení navštěvují žáci 2.B doplňují je žáci vyšších ročníků - vychovatelka Veronika Šmerdová.
 • Páté oddělení navštěvují žáci 2.D, doplňují je žáci vyšších ročníků - vychovatelka Pavla Hanušová.
 • Šesté oddělení navštěvují žáci 2.A, doplňují je žáci vyšších ročníků - vychovatelka Lenka Šrámková.
 • Sedmé oddělení navštěvují žáci 1.D, doplňují je žáci vyšších ročníků - vychovatelka Zuzana Matějková.
 • Osmé oddělení navštěvují žáci 2.C, doplňují je žáci vyšších ročníků – vychovatelka Jana Nekužová.
 • Maximální kapacita dětí na všech odděleních je 240 dětí.
 • Přístup do ranní družiny mají všechny přihlášené děti. Provoz ranní družiny je zahájen 2. 9. a bude probíhat každý den od 6,30 - 7,35 hod. Po vyučování vodí žáky do ŠD třídní učitelé. Tam si žáky převezme vychovatel/ka.
 • První školní týden bude pokračovat již jedenáctým rokem projekt poznávání školy skrz žáky devátých tříd a každému prvňáčkovi bude přidělen JEHO DEVÁŤÁK. Ten mu bude nápomocen nejenom v prvních dnech školní docházky, ale bude se něj moci obracet i v průběhu celého školního roku. Zpočátku bude také asistovat při příchodu do školní družiny a při obědě. Po společném plánu na daný den následuje rekreační činnost určená pro odpočinek z výuky. Každý žák má možnost výběru podle svého přání: stolní a společenské hry, knihy a časopisy, kreslení, modelování, hry s dalšími hračkami, odpočinek na koberci atd.
 • Do školní jídelny chodí děti s vychovatelkami po 4. vyučovací hodině ve 12 hodin, po 5. vyučovací hodině ve 13 hodin. Po odpočinku a obědě následuje zaměstnání. Obsah vzdělávacího programu ŠD navazuje na 1.stupeň ZŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Týdenní skladbu zaměstnání obdrží všichni žáci, respektive rodiče, aby měli představu o náplni činnosti ŠD.

Hlavní úkoly pro tento rok:

 • Téma pro letošní školní rok: Dějiny lidstva. Dětem se budeme snažit přiblížit vývoj dějin
 • člověka. Téma bude motivační v průběhu roku ve všech činnostech - výtvarné, pracovní, hudební
 • Zajistit bezpečnost dětí a informovanost o rizicích vzhledem ke stavebním úpravám v budově školy.
 • Nastavení pravidel, kde se děti mohou pohybovat volně a mají radost z práce, ale zároveň mají pevné mantinely.
 • Věkově diverzifikované práce. Činnosti, které odpovídají jak potřebám a schopnostem mladších, tak i starších dětí.
 • Posílení samostatnosti dětí u všech činností. Podpora samostatné práce, sebeobsluhy, řešení problémů v rámci kolektivu atd.
 • Úzká spolupráce s třídními učiteli, s rodiči, se školní psycholožkou.
 • Tematické dny a celodružinové akce, kdy se potkávají děti napříč odděleními.
 • Kladný vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, zodpovědnost k přírodě.
 • Věková různorodost, diverzifikace činností a podpora individuality dítěte. Snaha, aby pocítily úspěch všechny děti. Aby byly všechny děti v kolektivu šťastné a přijímané.

 

 

 

 

Měsíc

Měsíční blok

Tematické okruhy

·         Konkrétní výstupy a rámcové návrhy činností


Září

Mí kamarádi

 • Stanovení pravidel ve ŠD
 • Posílení vhodné formy komunikace
 • Tolerance odlišných názorů

Chováme se ohleduplně

 • Bezpečné chování v rámci různých činností ŠD

Sportovní hry

 • Základní pravidla fotbalu a vybíjené 
 • Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Základy fair play

Dějiny planety

 • Časová osa
 • První dějiny planety
 • Tvoření na motivy dinosauřích témat

Zeleň
Říjen

Školní družina – seznámení se

 • Jednotlivé aktivity ve školní družině
 • Práce s materiálem
 • Vše má své místo

Respektovat a být respektován

 • Normy chování
 • Správné chování a odlišnosti jedinců
 • Vzájemný respekt k sobě i k vyučujícím
 • Podpora tolerance
 • Podpora sebehodnocení a nesouzení druhých

Podzim

 • Barvy pojící se s podzimem
 • Zná podzimní měsíce
 • Výtvarné materiály spojené s podzimem
 • Změny v přírodě

První Dějiny člověka

 • Život prvních lidí
 • Návaznost na předchozí časovou osu
 • Vývojové stupně člověka

Člověk mezi lidmi
Listopad

Rozmanitosti přírody

 • Rozmanitá příroda
 • Jehličnaté a listnaté stromy u nás
 • Příroda v ČR
 • Fauna a flora odlišná od Evropy

Sportovní hry

 • Podpora pravidel fotbalu a vybíjené 
 • Další pohybové hry
 • Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Základy fair play, snaha o podporu řešení sportovních situací v rámci kolektivu

První lidé v pospolitosti

 • Návaznost na předchozí časovou osu
 • Jak žili prvnípospolitosti lidí
 • Odlišnosti se současností i s předchozími lidmi
 • Potřeba sdružovat se
 • Vysvětlení důležitosti spolupráce v rámci lidské pospolitosti

Zdravý životní stylProsinec

Zimní svátky

 • Zlepšení manuálních dovedností
 • Zlepšení jemné motoriky
 • Výrobky k vánocům 
 • Přáníčka a dárky

První státy

 • Vznik prvních větších útvarů
 • Babylonská věž
 • Biblické příběhy
 • Kultura tehdejších států

Počátky Křesťanství, vánoční tradice, zvyky

 • Ježíšův příběh
 • Biblické příběhy
 • Základní představení bible
 • Svátky a tradice u nás a ve světě

Příroda v zimě, 
Leden

Pravidla chování

 • Nastavení pravidel po prázdninách
 • Zhodnocení prázdnin
 • Respektování se navzájem

Sportovní hry

 • Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal) 
 • Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách
 • Hraní fair play

Zima

 • Zná zimní měsíce
 • Rozvoj pohybových aktivit a činností v zimě

Dávné civilizace

 • Egypt, Makedonie a Čingischánova říše
 • Návaznost na předchozí časovou osu

VodaÚnor

Masopust 

 • Výroba masek
 • Představení masopustních svátků

Řecko 

 • Řecký ideál krásy
 • Řecké sportovní hry (olympiáda)
 • Život ve starověkém Řecku
 • Kulturní památky

Řím

 • Život ve starověkém Římě
 • Kultura Říma
 • Památky

Egypt

 • Život ve starověkém Egyptě
 • Kultura Egypta
 • Památky
 • Záhady a tajemství pyramid
 • Obrázkové a hieroglyfické písmo

EnergieBřezen

Ostatní náboženství

 • Porovnání náboženství v nekřesťanském světě
 • Tolerance odlišností
 • Toulky po jiných kontinentech

Kultura středověku

 • Šaty a móda středověku
 • Baroko a další styly v umění
 • Porovnání s antickou kulturou
 • Hygiena ve středověku

Sportovní hry

 • Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal) 
 • Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách
 • Hraní fair play

Středověk

 • Kodex rytíře 
 • Monarchie a kastovní uspořádání společnosti
 • Heraldika
 • Rytířské příběhy

Doprava
Duben

Aprílový týden

 • Den naruby
 • Komiksová tvorba
 • Šifrování a logické hádanky

Jaro

 • Poznáváme květiny a přírodu specifickou pro toto období
 • Tvoření z jarních materiálů

Novověk

 • Umělecké a kulturní specifika období
 • Významné osobnosti
 • Vynálezy
 • Mořeplavectví

Den ZeměKvěten

Květiny

 • Poznávání květin typických pro ČR
 • Přírodní barvy
 • Kresba
 • herbář

Sportovní hry

 • Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal) 
 • Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách
 • Hraní fair play

Vznik moderní republiky

 • Vznik Československa
 • Moderní dějiny českého státu
 • Naše významné osobnosti tohoto období
 • Státní symboly

Rosice a okolíČerven

Moderní věk

 • Zakončení celoročního tématu
 • Budoucnost lidstva
 • Mimozemské civilizace
 • Objevování vesmíru
 • Uzavření časové osy

Ideální škola – hodnocení roku

 • Umění argumentace
 • Snaha o formulování vlastních názorů

Léto

 • Pravidla bezpečnosti o prázdninách
 • Telefonní čísla integrovaného záchranného systému
 • Letní sporty 

Živočichové

 

Název tématu k ekovýchově

Návrh pracovních okruhů

 

Zeleň

 

Práce s přírodními materiály, které se pojí s jednotlivým ročním obdobím

pozorování změny přírody

projekt herbář – snaha o sběr květin typických pro naše podnebí

porovnání flory u nás a ve světě

 

Člověk mezi lidmi

 

Věková heterogenita – pomoc starších mladším a umění se přizpůsobit

multikulturalismus – snaha přiblížit ostatní světové kultury, náboženství a hledat rozdíly i společné znaky.

Návštěva domova důchodců (připravené kulturní vystoupení žáků)

 

 

Zdravý životní styl

 

Společné vaření (perníčky, jednohubky a podobně)

návštěva školní kuchyně – rozhovor s kuchařkami jak se co vaří a proč máme právě takováto jídla

Příprava jídla typická pro různé státy (projekt dětí)

Rozdělení potravin podle vhdnosti a nevhodnosti (projekt dětí)

Ovoce a zelenina která léčí. Význam ovoce a zeleniny v našem jídelníčku.

Sportovní a pohybové aktivity.

 

Příroda v zimě, vánoční tradice, zvyky

Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.

Vánoční besídka.

Vycházky do zimní přírody.

Pokusy se sněhem. Tání a mrznutí. Různá skupenství vody.

Zvyky a tradice v jiných zemích. Oslavy Vánočních svátků ve světě.

Severní krajiny. Promítání z cest.

 

Voda

 

 

Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

Slepé mapy a doplňování vodstva na mapě.

Vycházka k Bobravě.

Význam vody pro rostliny. Práce na školní zahradě.

 

 

Energie

 

Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.

Rozdělávání ohně.

Školní zahrada – opékání.

Význam elektřiny pro moderního člověka.

Získávání energie u nás a ve světě.

 

Doprava

 

Simulace dopravních situací.

Dopravní značky, poznávačky a soutěže.

Dopravní výchova.

Různé dopravní prostředky ve světě. Zvířata jako dopravní prostředek.

 

 

Den Země

 

Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.

Důležitost třídění odpadků.

Projekt „vyčistíme Česko“ - sběr odpadků v okolí školy.

Jarní práce na zahradě.

Sportovní den.

Návaznost na celoškolní akci

 

Rosice a okolí

 

Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic.

Četba o historii Rosic.

Kresba památek Rosicka.

Kresba znaku Rosic.

Návštěva volební místnosti při parlamentních volbách.

 

Živočichové

 

Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.

Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.

Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).

Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.

Zvířata na planetě Zemi. Povídání o ZOO, o držení zvířat v zajetí.