Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školská rada - Jednací řád

Jednací řád Školské rady při Základní škole Rosice

zřízené Radou města Rosice ve smyslu ustanovení § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 70/2005 ze dne 20. 9. 2005.

Článek 1

Školská rada vykonává svoji činnost na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Školská rada má devět členů. Schází se ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda.

Článek 3

Zasedání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele školy či zřizovatele.

Článek 4

Na zasedání školské rady mohou být, po předchozí žádosti, přizváni zástupci Žákovského parlamentu ZŠ Rosice nebo základní organizace ČMOS pracovníků ve školství, jsou-li tyto při škole zřízeny. Jinak jsou zasedání neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

Článek 5

Školská rada je schopna se usnášet, pokud je na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při schvalování změny jednacího řádu. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou hlasů jejich přítomných členů.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní hosté ani ředitel školy nemají hlasovací právo. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je informováno vedení školy.

Článek 6

Předsedu volí členové školské rady hlasováním na základě návrhů jednotlivých členů školské rady. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů všech členů školské rady. Předsedu školské rady volí členové školské rady v případech, kdy předsedovi skončilo členství ve školské radě.

Jednací řád byl projednán a schválen při zasedání školské rady 13. 1. 2015.