Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Péče o žáky se SVP > Mimořádně nadaní žáci

Nadaní a mimořádně nadaní žáci

    Nadaný žák je podle vyhlášky 27/2016 žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

     V definici nadání se uvádí kromě vysokého intelektu a výborné paměti také tvořivost, výjimečnost a motivace k dosažení určitých výsledků. Nadaní žáci mají velkou potřebu učit se, vyhledávat nové informace, ověřovat si poznatky. U nadaných dětí se často můžeme setkat jistou vyspělostí v určité oblasti (naopak v jiných oblastech mohou být opoždění – např. ve třech letech dokáží číst, ale nezvládnou si zavázat tkaničky), mají vlastní způsob učení, tvořivě přistupují k řešení problémů. Častý je verbální projev na vysoké úrovni, schopnost abstrakce, uvádění věcí do neobvyklých souvislostí. Typické jsou neobvyklé zájmy oproti vrstevníkům, specifický smysl pro humor. Jsou silně motivováni dělat věci, které je zajímají. Nadaní žáci se mohu projevovat také negativně – mohou odmítat práci, pracovat nedbale, mohou vyrušovat (ať už proto, že se nudí, že kladou neodbytné otázky, nebo proto, že se stanou třídními šašky), mohou být přecitlivělí, panovační nebo přehnaně kritičtí k sobě i k okolí.

     Je důležité rozpoznat rozdíl mezi dítětem nadaným a bystrým.

Bystré dítě

Nadané dítě

Umí odpovídat.

Klade další otázky.

Zajímá se.

Je zvědavé.

Má dobré nápady.

Má neobvyklé nápady.

Odpovídá na otázky.

Zajímají jej detaily, rozpracovává, dokončuje.

Je vůdcem skupiny.

Je samostatné, často pracuje sám.

Jednoduše se učí.

Většinu už zná.

Mezi vrstevníky je oblíben.

Víc mu vyhovuje společnost starších dětí

Chápe významy.

Dělá závěry.

Přesně kopíruje zadaná řešení.

Vytváří nová řešení.

Dobře se cítí ve škole, ve školce.

Dobře se cítí, když se učí (něco nového).

Přijímá informace.

Využívá informace.

Je vytrvalé při sledování.

Sleduje pozorně.

Je spokojené s vlastním učením a výsledky.

Je velmi sebekritické.

 

     K základním přístupům ve vzdělávání nadaných žáků patří akcelerace (urychlování) a enrichment (obohacování). Akcelerace umožňuje nadanému žákovi pracovat na vyšší úrovni nebo rychlejším tempem, než je typické pro jeho věk a ročník školní docházky. U enrichmentu se jedná o rozšiřování, prohlubování učiva nebo učebních aktivit nad rámec běžných učebních plánů. Má stimulovat dítě k objevování a hledání dalších možných souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí.

     Mezi základní zásady práce s nadaným žákem patří umožnění práce rychlejším tempem, méně procvičování, postup dopředu, náročnější výuka, opora o zájmy dítěte. Pro učitele to představuje mít např. vytvořen zásobník úkolů, vyhledané zajímavé souvislosti.

    Postupy práce s nadaným v běžné třídě:

  • využití doplňkového materiálu – pokud je žák s úkolem hotov dřív než ostatní žáci, může pracovat na dalších úkolech
  • využití alternativního materiálu – žák řeší úkoly společně se třídou, ale dostane alternativní zadání, které je intelektuálně náročnější. Zde je nutné, aby učitel sám vytvářel pracovní listy. Existují tak nejrůznější pracovní sešity a alternativní učebnice.
  • využití alternativních činností – pokud má žák úkol hotový, může pracovat na něčem, co ho zajímá. Tato práce se musí týkat něčeho, co je žákovou silnou stránkou. V žádném případě by neměl být ušetřený čas věnován činnostem, které by měly vést ke zlepšení něčeho, v čem je žák slabší nebo činnostem, které ho nebaví. Alternativní činnosti by měly být pro žáka příjemné a stimulující.