Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Péče o žáky se SVP > Poruchy učení

Aktivity pro žáky s poruchymi učení

Depistážní šetření 

 • jsou výzkumná šetření, která probíhají v prosinci v 1. třídách a  v únoru ve 2. třídách
 • provádí je na základě písemného souhlasu rodičů školní speciální pedagog a školní psycholog
 • v 1. třídě u dětí vyhledáváme dílčí nedostatky v analýze a syntéze slov, v pravo-levé orientaci, zrakové analýze, v chybném držení psacího načiní apod.
 • výsledky jsou konzultovány s třídním učitelem a dětem a jejich rodičům, u kterých bylo dílčí oslabení zjištěno, jsou nabídnuty pracovní listy k docvičení nebo docvičovací hodiny v rámci vyučování se speciálním pedagogem nebo školním psychologem
 • ve 2. třídě se zaměřujeme na kvalitu čtení, schopnost sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, vnímání rytmu slov, zrakové analýzy. Žáci též píší krátký diktát a opis.
 • na základě konzultace s třídním učitelem je vybraným žákům doporučena návštěva dysklubu, některým i komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 • o výsledcích obou šetření jsou rodiče žáků seznámeni individuálně na konzultačních hodinách 

 DYS-KLUB 

 • je kroužek pro žáky s poruchami učení, který se koná 1krát týdně po vyučování
 • na 1. stupni je zvlášť pro děti z 2.,3.,4. a 5. třídy, vyučuje speciální pedagog
 • na 2. stupni pracují tzv. D-kluby, vyučuje učitel českého jazyka s kvalifikací dyslektický asistent
 • kroužek je bezplatný
 • je určen pro děti s poruchami učení, ale navštěvují ho i žáci, kteří nemají poruchu učení diagnostikovanou a přesto mají problémy v českém jazyce
 • kroužek probíhá ve speciální třídě, která je vybavena kobercem, čtyřmi počítači, polštářky na čtení, speciálními pomůckami a knihovnou
 • knihovna nabízí nejen odbornou literaturu, ale i pracovní listy a literaturu pro děti, učitele i rodiče
 • během hodiny střídáme různé činnosti - chvilky čtení, procvičování pravo-levé orientace, kvantity samohlásek, sluchové a zrakové analýzy a syntézy, opakování probíraného  učiva
 • pravidelně je zařazována hodina v počítačové učebně u interaktivní tabule, kde využíváme speciálně zakoupené programy i programy na internetu
 • v některých hodinách pracujeme ve skupinách, v jiných individuálně, na konci hodiny hrajeme hry, soutěžíme
 • děti kladně hodnotí speciální vánoční dysklub
 • v březnu organizujeme speciální olympiádu, ve které děti soutěží ve specifických dovednostech
 • vybraní žáci nás pak reprezentují na speciální olympiádě, kterou pořádá ZŠ Bosonožská Brno

Nápravy

 • tak říkáme hodinám, kdy integrovaní žáci pracují individuálně pod vedením speciálního pedagoga v rámci jedné hodiny čtení týdně
 • děti zde procvičují potřebné dovednosti v souladu se závěry vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, individuálním vzdělávacím plánem a podle aktuální potřeby
 • po dohodě s třídním učitelem docvičujeme probírané učivo českého jazyka
 • při práci využíváme pracovní listy, materiály z naší knihovny, počítač
 • žák v těchto hodinách může napsat nevydařený diktát, čtvrtletní písemnou práci apod.