Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Prevence

Prevence

 

 

Školní preventivní strategie ZŠ Rosice

 

     Školní preventivní strategie ZŠ Rosice stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, stanoví hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 201 291/2010 – 28 z 1. 11. 2010 a Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, vydaný dne 2. 9. 2016. Dále z Rámcového konceptu MŠMT Rizikové chování ve školním prostředí, vydaném 9. 3. 2020. Tato strategie je součástí Školního vzdělávacího programu II ZŠ Rosice, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na

 1. a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 1. záškoláctví
 2. šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence
 3. užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)
 4. onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 5. závislost na politickém a náboženském extremismu
 6. netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 1. domácího násilí
 2. týrání a zneužívání dětí (vč. sexuálního zneužívání)
 3. ohrožování mravní výchovy mládeže
 4. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

Dlouhodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 2. Osvojení si pozitivního sociálního chování
 3. Vedení žáků k vyhraněnému negativnímu vztahu k návykovým látkám
 4. Vedení žáků k samostatným správným rozhodnutím a řešení problémů
 5. Vedení žáků k odpovědnosti za své vlastní chování

 

Krátkodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Zapojení žáků do tvorby zdravého prostředí a zdravých životních podmínek
 2. Zapojení žáků do aktivního vytváření příznivého klimatu na škole
 3. Pomoc dětem při řešení jejich problémů

 

Nespecifická primární prevence

          Do nespecifické primární prevence řadíme veškeré aktivity, které podporují zdravý životní styl, vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k umění správně se rozhodnout a řešit problémy, k odpovědnosti za sebe a své jednání a osvojování pozitivního sociálního chování.

     V rámci výchovně vzdělávacího procesu žáci získávají základní vědomosti a učí se dovednostem, utvářejí si postoje.

Na 1. stupni žáci získávají následující vědomosti:

Léky jsou drogy a pomáhají nám. Léky musí být užívány podle předpisů a jsou-li zneužívány, mohou být i nebezpečné. Léky musí být ukládány na bezpečném místě. Lékařský personál podává drogy jako součást léčby. Je zakázáno vlastnit některé drogy. Alkohol a tabák jsou také drogy, přestože vlastnit je není zakázáno. Některé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné, jsou-li zneužívány a měly by být bezpečně skladovány. Drogy mají vliv na naše zdraví a mohou změnit to, jak se cítíme. Pozitivní a negativní stránka drog. Co je míněno termíny užívat a zneužívat, závislost a návyk. Jak pracuje lidské tělo. Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu a nemoci. Příklady vhodného chování, které vede k utužení zdraví, přátelství a kamarádství. Vědět, že učitelé a rodiče mohou pomoci.

Učí se dovednostem:

Jak se chránit v různých situacích, jak získat pomoc pro sebe nebo pro jiné, když je zapotřebí, jak si zachovat vlastní sebedůvěru. Učí se rozlišovat, co je poživatelné a co není. Jak pečovat o tělo.

Utvářejí si postoje:

Uvědomění si sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot. Přijmout dobře míněné rady od rodičů a učitelů. Uvědomovat si, že existují rozdíly mezi lidmi, že různí lidé jednají podle různých hodnot. Uvědomělý postoj k  používání a skladování výrobků užívaných v domácnostech. Kladný postoj k vlastnímu tělu.

 

Na 2. stupni žáci získávají vědomosti  z následujících oblastí:

Úloha léků ve společnosti, pozitivní a negativní účinky alkoholu. Nebezpečí kouření tabáku. Další informace o specifických drogách – včetně těkavých látek a léčiv. Experimentování s drogou je osobní věcí každého, ale je nutné vědět, že může mít nebezpečné důsledky. Potenciální důsledky experimentování s drogou – oblast zdraví, práva, vlivu na rodinu. Zdraví a nemoc. Znalost stavby a fungování lidského těla. Základní znalosti péče o tělo – význam správné stravy a cvičení pro zachování zdraví. Užívání drog v minulosti a úloha lidových léků. Způsoby, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své výrobky. Další informace o působení drog a nebezpečí, která mohou přinést. Znalosti práva v souvislosti s drogami. Znalost školních předpisů týkajících se drog a jejich užívání. Pochopení úlohy různých faktorů v otázkách zdraví. Význam péče o tělo. Kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy. Jak poskytnout pomoc druhým.

Učí se dovednostem:

Dovednosti spojené se správným rozhodováním. Jak si vybírat vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc. Budování vlastní sebeúcty a úcty druhých. Volba správného druhu stravy. Dovednosti v oblasti péče o tělo, v oblasti tělesných cvičení a hygieny.

Utvářejí si postoje:

Uvědomění si vlastních hodnot. Pozitivní přijímání příkladů dospělých. Přijímání odpovědnosti za sebe  a své chování. Tolerance vůči nedostatkům ostatních. Akceptování a oceňování rozmanitosti a rozdílnosti v lidském životě. Cenit si vlastního těla. Základní optimistická životní orientace vůči tomu, co život přináší. Zodpovědnost vůči sobě i vůči svému okolí. Sebejistota v rozhodování založená na radách a příkladech druhých. Ochota vyhledávat pomoc, když je zapotřebí. Nápomocný přístup vůči druhým.  

 

Do nespecifické primární prevence dále spadají veškeré volnočasové aktivity. Ty jsou buď dlouhodobého charakteru, což jsou kroužky, které na naší škole pracují, nebo jednorázové. Mezi jednorázové akce patří školy v přírodě, lyžařské kurzy, ekologické pobyty, preventivní aktivity proti závadovému chování o přestávkách, akce v rámci dopravní výchovy, Den zdraví, sportovní dny nebo akce ke Dni dětí.

 

 

 

 

Specifická primární prevence

     Do specifické primární prevence řadíme aktivity a programy, které jsou zaměřené specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Specifická primární prevence se dělí na:

 1. všeobecnou prevenci – adaptační pobyty pro žáky a 6. ročníků, dopravní výchova ve spolupráci s  Okresním ředitelstvím P ČR Brno-venkov, Střediskem volného času Rosice, zdravotní výchova ve spolupráci s Českým červeným  křížem Brno a Rosice – dle pandemické situace
 2. selektivní prevenci – besedy s okresním metodikem prevence na aktuální témata (AIDS, bulimie a anorexie,..), s kurátorem pro mládež (důsledky užívání alkoholu a cigaret mladistvými), s policií – dle pandemické situace
 3. indikovanou prevenci – aktivní vyučovací hodiny se školní psycholožkou, vyučovací hodiny se školním metodikem prevence při podezření na šikanování

 

 

Školní preventivní strategie ZŠ Rosice je podkladem pro zpracování Školního preventivního programu ZŠ Rosice na jednotlivé školní roky. Školní preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení jeho účinnosti za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

 

 

 

                                                                                   Mgr. Eliška Špačková, Mgr. Eva Treuová

                                                                                            školní metodičky prevence

 

Aktualizováno v Rosicích dne 1. 9. 2022