Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dokumenty > Vnitřní řád školy

Vnitřní (provozní) řád Základní školy Rosice, okres Brno-venkov

 

Ředitel školy vydává na základě následujících právních předpisů Provozní řád základní školy organizace Základní škola Rosice, okres Brno-venkov. Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
 • vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
 • vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

I. Základní údaje

Sídlo:                                Rosice, Pod Zahrádkami 120

Telefon:                            546412361

IČO:                                  70876843

Ředitel:                             Mgr. Petr Řezníček

Zástupci ředitele školy:    PaedDr. Jaroslava Kroupová, Ing. František Pokorný

Zřizovatel:                        městský úřad Rosice

Typ školy:                         základní škola se všemi ročníky

 

II. Popis školy:

Kapacita: škola               735 žáků

                  ŠD                   210 žáků

                  Jídelna             450 jídel

 

Učebny a prostory pro výuku: škola disponuje 23 kmenovými učebnami, z toho 15 kmenových učeben je na 1. stupni, 8 učeben na 2. stupni. Mimo to jsou k dispozici tyto odborné učebny a prostory:

 • 2 učebny informatiky

 • 1 učebna výtvarné výchovy

 • 1 učebna cizích jazyků

 • 1 učebna chemie

 • 1 tělocvična

 • 1 školní dílna

 • 1 školní zahrada

  Místnosti pro školní družinu: škola má tři oddělení družiny umístěné v učebnách určených pouze pro provoz školní družiny a čtyři oddělení družiny jsou umístěny v kmenových učebnách pro 1. stupeň.

  Místnost pro školní jídelnu: škola má jednu školní jídelnu pro všechny žáky školy s počtem míst 104, což kapacitně dostačuje požadavkům stravujících se žáků při výdeji oběda v etapách dle ukončení výuky. Jídelna neposkytuje stravování pro cizí strávníky.

  Tělocvična: škola má jednu tělocvičnu umístěnou mimo areál školy. Vybavení tělocvičny odpovídá potřebám žáků a hygienickým požadavkům. Nářadí v tělocvičně je pravidelně revidováno. Škola tělocvičnu poskytuje v odpoledních a večerních hodinách mimo potřeby školy i organizacím zřízeným městským úřadem Rosice

  Šatna: škola má šatny rozdělené do dvou prostorů. Šatny ve vedlejší budově má k dispozici pouze první stupeň v počtu 277 skříněk, šatny v hlavní budově slouží 1. i 2. stupni, počet skříněk je zde 232.

   

  III. Organizace vyučování:

 • Školní budova se otevírá v 6:30 hodin pro žáky, kteří navštěvují školní družinu a v 7:35 hodin pro ostatní žáky.

 • Začátek vyučování je stanoven v pondělí na 7:45 hodin (třídní čtvrthodinky), v ostatních dnech na 8.00 hodin, v předřazeném ranním vyučování na 7.00 hodin.

 • Konec vyučování připadá nejpozději na 15:30 hodin.

 • Délka vyučovacích hodin je 45 minut, vyučovací hodiny lze spojovat do bloků (tělesná výchova, pracovní činnosti).

 • Začátky jednotlivých vyučovacích hodin a délky přestávek mezi nimi jsou dány rozvrhem hodin.

 • Zvoněním jsou žáci upozorňování na zahájení vyučovací hodiny.

 • Pedagogický dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve školní budově; v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci pobývat ve škole v určených prostorách pod dohledem pedagogických i nepedagogických pracovníků.

 • Žáci vstupují do školy hlavním vchodem (4. až 9. ročník) a vedlejším vchodem (1. až 4. ročník) do šaten.

 • Při vstupu do budovy se žáci v šatně přezouvají do vhodné obuvi, která nezanechává tmavé stopy na podlaze, při odchodu z budovy si uloží své věci do šatních skříněk.

 • Při hodinách tělesné výchovy nosí žáci do tělocvičny obuv, která nepoškozuje parkety a ve které žáci nechodí venku.

 • Žáci přicházejí do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni tak, aby byli pět minut před začátkem hodiny řádně připraveni a vybaveni pomůckami v příslušné učebně.

 • Při pozdním příchodu jdou žáci do třídy, omluví se vyučujícímu.

 • Pokud žáci ze závažných důvodů opouští školní budovu během vyučování, vyžádají si svolení třídního učitele, kterému předloží písemnou žádost zákonných zástupců o uvolnění a ten mu vypíše propustku. V případě nepřítomnosti třídního učitele rozhodnou o uvolnění zástupci ředitele školy. Budovu školy opouštějí hlavním vchodem se souhlasem služby u vchodu, které předloží propustku. Žáci vstupují do prostorů šaten pouze v době velkých přestávek.

 • Do jídelny vstupují žáci pouze v době oběda určené dle rozvrhu a pod dozorem učitele (v jiné době není pohyb po jídelně povolen).

 • Při odpoledním vyučování vyčkají žáci příchodu vyučujícího na určeném místě.

 • V odborných učebnách žáci dodržují řády odborných učeben.

 • O přestávkách se žáci mohou pohybovat pouze po chodbě svého patra a zde případně využívat instalované odpočinkové zóny, mimo patro pouze v případech nákupu nápojů a svačiny ve školním bufetu či automatu, v případě návštěvy sourozence nebo při vyřizování školních záležitostí a při přesunu do jiné učebny.

 • Ve vyučovacích hodinách nemůže žák používat mobilní telefon. Narušování vyučování zvukovým signálem mobilu bude považováno za kázeňský přestupek, stejně tak pořizování jakýchkoliv záznamů na telefonu jak v době vyučování, tak i o přestávkách. Mobil může být zapnutý pouze ve výjimečných situacích po domluvě s vyučujícím.

 • Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:

  1. hodina 8:00 - 8:45                         1. přestávka 8:45 - 8:55

  2. hodina 8:55 - 9:40                         2. přestávka 9:40 - 10:00

  3. hodina 10:00 - 10:45                     3. přestávka 10:45 - 10:55

  4. hodina 10:55 - 11:40                     4. přestávka 11:40 - 11:55

  5. hodina 11:55 - 12:40                     5. přestávka 12:40 - 12:50

  6. hodina 12:50 - 13:35                     6. přestávka 13:35 - 13:45

  7. hodina 13:45 - 14:30                     7. přestávka 14:30 - 14:40

  8. hodina 14:40 - 15:25

   

IV. Režim práce s počítačem:

V rozvrhu je zařazen povinný předmět Informatika ve 4. ročníku 1 hodina a v 6. ročníku – 2 vyučovací hodiny týdně. V 7. a 8. ročníku je zařazen volitelný předmět Informatika v rozsahu 1 hodina týdně, v 9. ročníku je zařazen volitelný předmět Základy administrativy v rozsahu 1 hodina týdně. Učebny jsou nepravidelně využívány pro výuku i dalších předmětů v rámci 1. i 2. stupně. Počet hodin v jednom sledu: max. 2 hodiny.

 

V. Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování: školní jídelna, vydávání oběda 11:40 – 14:00 Výdej probíhá v souvislosti s ukončením výuky podle rozvrhu hodin – první stupeň zpravidla po 4. a 5. vyučovací hodině, druhý stupeň nejpozději po 6. vyučovací hodině.

Pitný režim: vlastní donášení nápojů, v době oběda tři nápoje ve školní jídelně. 

 

VI. Podmínky pohybové výchovy

Počet a kapacita tělocvičen: jedna jako samostatný objekt mimo areál školy.

Vybavení tělocvičny: standardní s přirozeným i nuceným větráním, nářaďovna, 2 WC pro žáky, 1 WC pro zaměstnance, 4 šatny s lavicemi a věšáky, mezi šatnami koupelna se sprchami.

Zařazování hodin tělesné výchovy:                             

 • I. stupeň          8:00 – 12:40

 • II. stupeň        11:55 – 13:25 hod

  Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně. V 7. – 9. ročníku je zaveden volitelný předmět Sportovní hry v rozsahu 1 hodina týdně.

  Výuka plavání: 2. a 3. ročník 1. stupně, bazén Kuřim, podmínky výuky jsou velmi dobré, bazén odpovídá požadavkům. Žáci absolvují 10 lekcí po dvou hodinách.

  Tělovýchovné chvilky: jsou zařazovány podle potřeb dětí.

  Zařazení prvků otužování – zejména na školách v přírodě, adaptačních pobytech a ekopobytu, které se konají pravidelně 1x do roka.

 

VII. Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu: Školní vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s moderními poznatky v oblasti zdravého života a životního stylu.  Náplň je přenášena do výuky vhodným způsobem pro jednotlivé předměty a pomocí zpětné vazby je zjišťováno naplňování jednotlivých požadavků.

 

 

VIII. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Pracovní podmínky: Ve škole není žádné rizikové pracoviště. Učebny splňují požadavky na osvětlení, větrání, vybavení. Ve třídách jsou lavice a židle ve vhodné velikosti (možné upravit dle požadavků dětí – lavice i židle jsou výškově nastavitelné). Vedení žáků k správnému sezení a držení těla přispívá k prevenci jednostranné zátěže určitých svalových skupin.

Teplota vzduchu: Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti jsou v období snížené teploty vytápěny na předepsanou teplotu. Ve třídách jsou teploměry ke sledování teploty ve třídách. Škola má zajištěnu regulaci proti pronikání slunečního záření okny místnosti pomocí žaluzií.

Osvětlení Denní světlo – osvětlení z leva a shora. Umělé osvětlení – zářivky, které jsou opatřeny kryty.

Větrání: Všechny prostory jsou přímo větratelné.

Vytápění: Škola je vytápěna zařízením na spalování zemního plynu.

 

 

 IX. Zásobování pitnou vodou

Zdroj pitné vody: Škola je připojena předepsaným způsobem k veřejnému vodovodu města Rosice s měřitelnou spotřebou. Kapacitně zdroj pitné vody vyhovuje hygienickým požadavkům školy.

 

  

X. Další požadavky

Evidence a registrace úrazů: Škola eviduje úrazy předepsaným způsobem. Drobná poranění i úrazy jsou evidována v Knize drobných úrazů a v elektronické podobě v prostředí EPIS. Výkonem této činnosti je pověřen pracovník školy. Škola má k dispozici místnost první pomoci.

Lékárnička první pomoci: Lékárničky jsou umístěny v kanceláři hospodářky školy, v místnosti první pomoci, ve školní kuchyni, u vedoucí ŠPP a v tělocvičně školy. Léčiva podléhají pravidelné kontrole a jsou obměňována dle doby expirace.

Poskytování osobních ochranných prostředků: Osobních ochranné pracovní prostředky jsou vydávány pracovníkům, kterým vzniká nárok dle harmonogramu. Vydávání zajišťuje hospodářka školy.

 

XI. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně desinfekčních, vydávání a pravidelnou kontrolu jejich používání zajišťuje školník.

 

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:

 • denně vlhkým setřením všech podlah, vysypáním košů

 • denně za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem umytím umyvadel, pisoárových mušlí a WC

 • nejméně 1x týdně omytím omyvatelných částí stěn na WC a desinfikováním umýváren a WC

 • nejméně 2x ročně umytím oken včetně rámů a svítidel

 • nejméně 2x ročně celkovým úklidem všech prostor školy

 • malováním průběžně 1x za dva roky, případně dle potřeby

  Součástí čištění je běžná ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace jako prevence vzniku infekčních onemocnění. 

 

XII. Jiné

Pro případ mimořádné události má škola zpracovaný Plán krizové připravenosti, který je součástí vnitřních směrnic školy.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád vstoupil v platnost 1. září 2017. Zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

 

V Rosicích 1. 9. 2017

                                                                                                          Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy