Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Školské poradenské pracoviště - Péče o žáky se SVP > Vyšetření žáka v PPP

Vyšetření žáka v PPP

     Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně probíhá buď na doporučení školy (vyučující zaznamená potíže žáka – pomalé tempo, nesoustředěnost, chyby v diktátu, opisu či přepisu…), nebo na žádost rodičů.

     Před vyšetřením musí rodiče podepsat souhlas s poskytnutím informací o dítěti – zůstává ve složce žáka u výchovného poradce.

     Třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími vyplní dotazník o dítěti, který se spolu se souhlasem s vyšetřením odesílá do poradny. V tomto dotazníku jsou uvedeny základní údaje o dítěti spolu s kontaktem na rodiče, dále informace o výkonech žáka ve čtení, psaní, v matematice, o zvládnutí pravopisu, o řeči, o jeho chování ve škole, o zájmech a motivaci.

     Rodiče kontaktují PPP a domluví si termín vyšetření. Vyšetření dítěte by mělo proběhnout do 3 měsíců od odeslání žádosti ze školy.

     Do poradny je vhodné vzít s sebou školní sešity a písemné práce (na vyžádání u vyučujících).

     Při vyšetření se zjišťuje anamnéza dítěte a probíhá testování – psychologické (míra nadání, IQ) a speciálně-pedagogické vyšetření (poruchy učení nebo chování). Rodiče jsou seznámeni s výsledky vyšetření.

     Pedagogicko-psychologická poradna vyhotoví zprávu z vyšetření, kterou obdrží rodiče, a doporučení, které je škole zasláno datovou schránkou. Každé doporučení je projednáno – jednání se účastní rodič žáka, třídní učitel a speciální pedagog nebo školní psycholog nebo výchovný poradce. Na jednání se dojedná především způsob speciální péče o žáka - např. navštěvování DYS-klubu, způsob klasifikace, speciální postupy v hodinách, apod. Rodiče podepíší informovaný souhlas. Originál doporučeníje uložen ve složce žáka u výchovného poradce, kopie je v katalogovém listu žáka. Se závěry ze zprávy jsou všichni vyučující seznámeni prostřednictvím elektronické databáze přístupné po školní síti.

     Kontrolní vyšetření probíhá obvykle při přestupu na druhý stupeň a v devátém ročníku (doporučení může být přílohou k přihlášce na SŠ) nebo při prohloubení potíží žáka.