Základní skola Rosice, okres Brno - venkov
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Školní družina > Celoroční plán

Roční plán školní družiny ZŠ Rosice pro školní rok 2016/2017


ŠD má 6 oddělení. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena následovně:

První oddělení navštěvují žáci 1,B, 3.A, 3.C - 30 žáků - vychovatel Dušan Horňák

Druhé oddělení navštěvují žáci 1.A, 3.C - 30 žáků - vychovatelka Miluše Večeřová

Třetí oddělení navštěvují žáci 2.B, 3.B - 30 žáků - vychovatelka Eva Hájková.

Čtvrté oddělení navštěvují žáci 2.C, 3.B - 30 žáků - vychovatelka Andrea Raveánová.

Páté oddělení navštěvují žáci 2.A, 3.B, 3.C a čtvrté třídy- 30 žáků - vychovatelka Kristýna Stejskalová.

Šesté oddělení navštěvují žáci 1.C, 2.C, 3.A, 3.C - 30 žáků - vychovatelka Silvie Hirčová.

Celkový počet dětí je 180.


Přístup do ranní družiny mají všechny přihlášené děti. Provoz ranní družiny bude zahájen 2. 9. a bude probíhat každý den od 6,30 - 7,40 hod. Po vyučování vodí žáky do ŠD třídní učitelé. Tam si žáky převezme vychovatelka.


První školní týden bude pokračovat již pátým rokem projekt poznávání školy skrz žáky devátých tříd a každému prvňáčkovi bude přidělen JEHO DEVÁŤÁK. Ten mu bude nápomocen nejenom v prvních dnech školní docházky, ale bude se něj moci obracet i v průběhu celého školního roku. Zpočátku bude také asistovat při příchodu do školní družiny a při obědě. Po společném plánu na daný den následuje rekreační činnost určená pro odpočinek z výuky. Každý žák má možnost výběru podle svého přání: stolní a společenské hry, knihy a časopisy, kreslení, modelování, hry s dalšími hračkami, odpočinek na koberci atd.

Školní jídelnu školní družina využívá po ukončení výuky žáků. V této době je ve školní jídelně relativní klid, neboť ostatní žáci mají vyučování. Vychovatelky se zaměří na správné stolování, a to zvláště u prvňáčků, kteří nejsou prozatím s provozem školní jídelny obeznámeni. Po odpočinku a obědě následuje zaměstnání. Obsah vzdělávacího programu ŠD navazuje na 1.stupeň ZŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Týdenní skladbu zaměstnání obdrží všichni žáci, respektive rodiče, aby měli představu o náplni ŠD.

Hlavní úkoly pro tento rok:

Téma pro letošní školní rok: Dějiny lidstva. Dětem se budeme snažit přiblížit vývoj dějin člověka. Téma bude motivační v průběhu roku ve všech činnostech - výtvarné, pracovní, hudební atd.

Nastavení pravidel, kde se děti mohou pohybovat volně a mají radost z práce, ale zároveň mají pevné mantinely.

Posílení samostatnosti dětí u všech činností. Podpora samostatné práce, sebeobsluhy, řešení problémů v rámci kolektivu atd.

Úzká spolupráce s třídními učiteli, s rodiči, se školním psychologem

Tematické dny a celodružinové akce, kdy se potkávají děti napříč odděleními.

Kladný vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, zodpovědnost k přírodě

Věková různorodost, diverzifikace činností a podpora individuality dítěte. Snaha, aby pocítily úspěch všechny děti. Aby byly všechny děti v kolektivu šťastné a přijímané.
 

Měsíc

Měsíční blok

 

Tematické okruhy

Konkrétní výstupy a rámcové návrhy činností

 

 

 

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Mí kamarádi

Stanovení pravidel ve ŠD

Posílení vhodné formy komunikace

Tolerance odlišných názorů

Chováme se ohleduplně

Bezpečné chování v rámci různých činností ŠD

Sportovní hry

Základní pravidla fotbalu a vybíjené

Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

Rozvoj hrubé motoriky

Základy fair play

Dějiny planety

Časová osa

První dějiny planety

Tvoření na motivy dinosauřích témat

Zeleň

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

Školní družina – seznámení se

Jednotlivé aktivity ve školní družině

Práce s materiálem

Vše má své místo

Respektovat a být respektován

Normy chování

Správné chování a odlišnosti jedinců

Vzájemný respekt k sobě i k vyučujícím

Podpora tolerance

Podpora sebehodnocení a nesouzení druhých

Podzim

Barvy pojící se s podzimem

Zná podzimní měsíce

Výtvarné materiály spojené s podzimem

Změny v přírodě

První Dějiny člověka

Život prvních lidí

Návaznost na předchozí časovou osu

Vývojové stupně člověka

Člověk mezi lidmi

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

Rozmanitosti přírody

Rozmanitá příroda

Jehličnaté a listnaté stromy u nás

Příroda v ČR

Fauna a flora odlišná od Evropy

Sportovní hry

Podpora pravidel fotbalu a vybíjené

Další pohybové hry

Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

Rozvoj hrubé motoriky

Základy fair play, snaha o podporu řešení sportovních situací v rámci kolektivu

První lidé v pospolitosti

Návaznost na předchozí časovou osu

Jak žili prvnípospolitosti lidí

Odlišnosti se současností i s předchozími lidmi

Potřeba sdružovat se

Vysvětlení důležitosti spolupráce v rámci lidské pospolitosti

Zdravý životní styl

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

Zimní svátky

Zlepšení manuálních dovedností

Zlepšení jemné motoriky

Výrobky k vánocům

Přáníčka a dárky

První státy

Vznik prvních větších útvarů

Babylonská věž

Biblické příběhy

Kultura tehdejších států

Počátky Křesťanství, vánoční tradice, zvyky

Ježíšův příběh

Biblické příběhy

Základní představení bible

Svátky a tradice u nás a ve světě

Příroda v zimě,

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

Pravidla chování

Nastavení pravidel po prázdninách

Zhodnocení prázdnin

Respektování se navzájem

Sportovní hry

Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

Rozvoj hrubé motoriky

Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

Hraní fair play

Zima

Zná zimní měsíce

Rozvoj pohybových aktivit a činností v zimě

Dávné civilizace

Egypt, Makedonie a Čingischánova říše

Návaznost na předchozí časovou osu

Voda

 

 

 

 

 

Únor

 

 

Masopust

Výroba masek

Představení masopustních svátků

Řecko

Řecký ideál krásy

Řecké sportovní hry (olympiáda)

Život ve starověkém Řecku

Kulturní památky

Řím

Život ve starověkém Římě

Kultura Říma

Památky

 

Egypt

Život ve starověkém Egyptě

Kultura Egypta

Památky

Záhady a tajemství pyramid

Obrázkové a hieroglyfické písmo

Energie

 

 

 

 

 

Březen

 

 

Ostatní náboženství

Porovnání náboženství v nekřesťanském světě

Tolerance odlišností

Toulky po jiných kontinentech

Kultura středověku

Šaty a móda středověku

Baroko a další styly v umění

Porovnání s antickou kulturou

Hygiena ve středověku

Sportovní hry

Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

Rozvoj hrubé motoriky

Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

Hraní fair play

Středověk

Kodex rytíře

Monarchie a kastovní uspořádání společnosti

Heraldika

Rytířské příběhy

Doprava

 

 

 

 

 

 

Duben

 

 

Aprílový týden

Den naruby

Komiksová tvorba

Šifrování a logické hádanky

Jaro

Poznáváme květiny a přírodu specifickou pro toto období

Tvoření z jarních materiálů

Novověk

Umělecké a kulturní specifika období

Významné osobnosti

Vynálezy

Mořeplavectví

Den Země

 

 

 

 

 

Květen

 

 

Květiny

Poznávání květin typických pro ČR

Přírodní barvy

Kresba

herbář

Sportovní hry

Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

Rozvoj hrubé motoriky

Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

Hraní fair play

Vznik moderní republiky

Vznik Československa

Moderní dějiny českého státu

Naše významné osobnosti tohoto období

Státní symboly

Rosice a okolí

 

 

 

 

 

Červen

 

 

Moderní věk

Zakončení celoročního tématu

Budoucnost lidstva

Mimozemské civilizace

Objevování vesmíru

Uzavření časové osy

Ideální škola – hodnocení roku

Umění argumentace

Snaha o formulování vlastních názorů

Léto

Pravidla bezpečnosti o prázdninách

Telefonní čísla integrovaného záchranného systému

Letní sporty

Živočichové

Název tématu k ekovýchově

Návrhy pracovních okruhů

 

Zeleň

 

Práce s přírodními materiály – zvířata z kaštanů, česnekáček

Pracovní činnosti – úprava zahrady, okolí školy celkově.

Herbář. Projekt pro děti, lisování. Základní rozdíly mezi rostlinami.

Dějiny lidstva: pěstování plodin napříč věky, vývoj zemědělství, důležitost udržitelného rozvoje

 

Člověk mezi lidmi

 

Učíme se řešit problémy, povídat si o problémech a nastavit důvěrné prostředí ve skupině dětí.

Věková heterogenita a pomoc mladším i starším.

Návštěva domova důchodců.

Pravidla chování nejsou všude stejná – učíme se chovat adekvátně prostředí.

Dějiny lidstva: války o suroviny, umění tolerovat odlišné kultury a jejich přírodní bohatství.

 

Zdravý životní styl

 

Společné vaření. Perníčky a jiné.

Biopotraviny a jejich porovnání s běžnou stravou.

Zdravé a nezdravé jídlo – výživová pyramida/zdravý talíř.

Sportujeme ke zdravému tělu.

Olympijské hry pro děti.

Turnaje v různých sportech. Vybíjená, fotbal a další.

Dějiny lidstva: Řecký ideál krásy kalokagathia, středověká hygiena.

 

Příroda v zimě, vánoční tradice, zvyky

Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.

Vánoční besídka.

Vycházky do zimní přírody.

Pokusy se sněhem.

Promítání o severských krajinách.

Zvyky a tradice v jiných zemích. Kulturní odlišnosti

Dějiny lidstva: Počátky Křesťanství, uskladňování potravin na zimní měsíce

 

Voda

 

 

Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

Pokusy s vodou a jejími skupenstvími.

Píseň o vodě.

Vycházka k Bobravě.

Význam vody pro rostliny – školní zahrada.

Dějiny lidstva: Zámořské objevy, výroba lodiček, koloběh vody v přírodě

 

Energie

 

Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.

Rozdělávání ohně.

Školní zahrada – opékání.

Význam elektřiny pro moderního člověka.

Pokus s výrobou elektrické energie.

Dějiny lidstva: Alchymisté. Parní pohon a jeho přínos pro člověka

 

Doprava

 

Simulace dopravních situací.

Dopravní značky, poznávačky a soutěže.

Dějiny lidstva: Různé druhy dopravy v dějinách. Od koní až po vesmírné lety. Zámořské objevy. Kartografie a objevování nových světů.

 

Den Země

 

Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.

Důležitost třízení odpadků.

Masopustní svátky a zvyky.

Jarní práce na zahradě.

Návaznost na celoškolní akci

Dějiny lidstva: historie dne Země. Moderní ekologická témata. Proč se máme starat o naši planetu. Nemoci dříve a dnes. Medicína a felčarství.

 

Rosice a okolí

 

Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic.

Četba o historii Rosic.

Kresba památek Rosicka.

Dějiny lidstva: Historií Rosic – návštěva významných míst s přednáškami o jejich historii. Zámek, zámecký park. Historie školy.

 

Živočichové

 

Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.

Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.

Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).

Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.

Dějiny lidstva: Domestikace divokých zvířat. Vývoj zvířat od dinosaurů až po dnešní dobu.Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly

Aktuality