Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní družina > Celoroční plán

Roční plán školní družiny ZŠ Rosice pro školní rok 2020/2021

 

 • ŠD má 8 oddělení. Jednotlivá oddělení jsou rozdělena následovně:
 • První oddělení navštěvují žáci 1.A, doplňují je žáci třetích tříd – vedoucí vychovatel Dušan Horňák.
 • Druhé oddělení navštěvují žáci 2.B, doplňují je žáci třetích tříd- vychovatelka Miluše Večeřová.
 • Třetí oddělení navštěvují žáci 2.C, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Eva Hájková.
 • Čtvrté oddělení navštěvují žáci 2.A - vychovatelka Kristina Masaříková.
 • Páté oddělení navštěvují žáci 1.B, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Pavla Hanušová.
 • Šesté oddělení navštěvují žáci 1.D, doplňují je žáci třetích tříd - vychovatelka Lenka Šrámková.
 • Sedmé oddělení navštěvují žáci 1.C, doplňují je žáci 3.D - vychovatelka Zuzana Matějková.
 • Osmé oddělení navštěvují žáci čtvrtých a pátých tříd – vychovatelka Jana Nekužová.
 • Maximální kapacita dětí na všech odděleních je 240 dětí. K 1. září je přihlášení 210 dětí.
 • Přístup do ranní družiny mají všechny přihlášené děti. Provoz ranní družiny je zahájen 2. 9. a bude probíhat každý den od 6,30 - 7,35 hod. Po vyučování vodí žáky do ŠD třídní učitelé. Tam si žáky převezme vychovatel/ka.
 • První školní týden bude pokračovat již devátým rokem projekt poznávání školy skrz žáky devátých tříd a každému prvňáčkovi bude přidělen JEHO DEVÁŤÁK. Ten mu bude nápomocen nejenom v prvních dnech školní docházky, ale bude se něj moci obracet i v průběhu celého školního roku. Zpočátku bude také asistovat při příchodu do školní družiny a při obědě. Po společném plánu na daný den následuje rekreační činnost určená pro odpočinek z výuky. Každý žák má možnost výběru podle svého přání: stolní a společenské hry, knihy a časopisy, kreslení, modelování, hry s dalšími hračkami, odpočinek na koberci atd.
 • Školní jídelnu školní družina v letošním školním roce nevyužívá, žáci obědvají v době vyučování. Po odpočinku a obědě následuje zaměstnání. Obsah vzdělávacího programu ŠD navazuje na 1.stupeň ZŠ a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Týdenní skladbu zaměstnání obdrží všichni žáci, respektive rodiče, aby měli představu o náplni činnosti ŠD.

Hlavní úkoly pro tento rok:

 • Téma pro letošní školní rok: Dějiny lidstva. Dětem se budeme snažit přiblížit vývoj dějin
 • člověka. Téma bude motivační v průběhu roku ve všech činnostech - výtvarné, pracovní, hudební
 • Zajistit bezpečnost dětí a informovanost o rizicích vzhledem ke stavebním úpravám v budově školy.
 • Nastavení pravidel, kde se děti mohou pohybovat volně a mají radost z práce, ale zároveň mají pevné mantinely.
 • Věkově diverzifikované práce. Činnosti, které odpovídají jak potřebám a schopnostem mladších, tak i starších dětí.
 • Posílení samostatnosti dětí u všech činností. Podpora samostatné práce, sebeobsluhy, řešení problémů v rámci kolektivu atd.
 • Úzká spolupráce s třídními učiteli, s rodiči, se školní psycholožkou.
 • Tematické dny a celodružinové akce, kdy se potkávají děti napříč odděleními.
 • Kladný vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, zodpovědnost k přírodě.
 • Věková různorodost, diverzifikace činností a podpora individuality dítěte. Snaha, aby pocítily úspěch všechny děti. Aby byly všechny děti v kolektivu šťastné a přijímané.

 

 

Měsíc

Měsíční blok

 

Tematické okruhy

-       Konkrétní výstupy a rámcové návrhy činností

 

 

 

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Mí kamarádi

·         Stanovuje si pravidla soužití

·         Komunikuje se spolužáky včetně žáků z jiných tříd na oddělení

·         Nebojí se vyjádřit v kolektivu

·         Učí se tolerovat odlišné jedince a jejich názory

Chováme se ohleduplně

·         Zvládá sám rozlišit bezpečné chování v rámci školní družiny

·         Chová se ohleduplně při hrách

·         Zná základní čísla 150, 155, 158, (112)

Sportovní hry

·         Zná základní pravidla fotbalu

·         Hraje fair-play

·         Seznámení se školní zahradou

·         Seznámení se školním hřištěm

·         Respektuje pravidla bezpečnosti při sportovních aktivitách

Dějiny planety

·         Časová osa

·         První dějiny planety

·         Tvoření na motivy dinosauřích témat

Zeleň

·         Práce s přírodními materiály, které se pojí s jednotlivým ročním obdobím

·         pozorování změny přírody

·         projekt herbář – snaha o sběr květin typických pro naše podnebí

·         porovnání flory u nás a ve světě

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

Školní družina – seznámení se

·         Jednotlivé aktivity ve školní družině

·         Práce s materiálem

·         Vše má své místo

Respektovat a být respektován

·         Normy chování

·         Správné chování a odlišnosti jedinců

·         Vzájemný respekt k sobě i k vyučujícím

·         Podpora tolerance

·         Podpora sebehodnocení a nesouzení druhých

Podzim

·         Barvy pojící se s podzimem

·         Zná podzimní měsíce

·         Výtvarné materiály spojené s podzimem

·         Změny v přírodě

První Dějiny člověka

·         Život prvních lidí

·         Návaznost na předchozí časovou osu

·         Vývojové stupně člověka

·         Jak žili první pospolitosti lidí

·         Odlišnosti se současností i s předchozími lidmi

·         Potřeba sdružovat se

·         Vysvětlení důležitosti spolupráce v rámci lidské pospolitosti

Člověk mezi lidmi

·         Věková heterogenita – pomoc starších mladším a umění se přizpůsobit

·         multikulturalismus – snaha přiblížit ostatní světové kultury, náboženství a hledat rozdíly i společné znaky.

·         Návštěva domova důchodců (připravené kulturní vystoupení žáků)

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

Rozmanitosti přírody

·         Rozmanitá příroda v Evropě

·         Jehličnaté a listnaté stromy u nás

·         Evropská příroda

·         podnebné pásy ve světě. Důsledky změny klimatu

·         Fauna a flora odlišná od Evropy

Sportovní hry

·         Podpora pravidel fotbalu a vybíjené

·         Další pohybové hry

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Základy fair play, snaha o podporu řešení sportovních situací v rámci kolektivu

Antika

-       Řecký ideál krásy

-       Řecké sportovní hry (olympiáda)

-       Život ve starověkém Řecku

-       Kulturní památky

-       Život ve starověkém Římě

-       Kultura Říma

-       Život ve starověkém Egyptě

-       Kultura Egypta

-       Záhady a tajemství pyramid

-       Obrázkové a hieroglyfické písmo

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

Přelomový rok 0

-       Vznik prvních větších útvarů

-       Babylonská věž

-       Biblické příběhy

-       Kultura tehdejších států

-       Formování Křesťanství

-       Křesťanské hodnoty

Počátky Křesťanství, vánoční tradice, zvyky

·         Ježíšův příběh

·         Biblické příběhy

·         Základní představení Bible

·         Svátky a tradice u nás a ve světě

Příroda v zimě

 • Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.
 • Vánoční besídka.
 • Vycházky do zimní přírody.
 • Pokusy se sněhem. Tání a mrznutí. Různá skupenství vody.
 • Zvyky a tradice v jiných zemích. Oslavy Vánočních svátků ve světě.
 • Severní krajiny. Promítání z cest.

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

Pravidla chování

·         Nastavení pravidel po prázdninách

·         Zhodnocení prázdnin

·         Respektování se navzájem

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Zima

·         Zná zimní měsíce

·         Rozvoj pohybových aktivit a činností v zimě

·         hodiny – poznávání času

Cizí kontinenty

·         Významné stavby severní Ameriky (Socha svobody, Mount Rushmore, Niagarské vodopády )

·         Specifická zvířata pro severní Ameriku

·         Indiánské zvyky

·         Samurajové a jejich pravidla chování

Voda

·         Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

·         Slepé mapy a doplňování vodstva na mapě.

·         Vycházka k Bobravě.

·         Význam vody pro rostliny. Práce na školní zahradě.

 

 

 

 

 

Únor

 

 

Masopust

·         Výroba masek

·         Představení masopustních svátků

Středověk

-       Kodex rytíře

-       Monarchie a kastovní uspořádání společnosti

-       Heraldika

-       Rytířské příběhy

-       Závody na koních

Energie

 • Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.
 • Rozdělávání ohně.
 • Školní zahrada – opékání.
 • Význam elektřiny pro moderního člověka.
 • Získávání energie u nás a ve světě.

 

 

 

 

 

Březen

 

 

Ostatní náboženství

·         Porovnání náboženství v nekřesťanském světě

·         Tolerance odlišností

·         Toulky po jiných kontinentech

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Zámořské objevy

·         Mořeplavectví

·         Významné osobnosti

·         Objevování Ameriky – střet kultur

·         Mapa světa a kontinenty

Doprava

 • Simulace dopravních situací.
 • Dopravní značky, poznávačky a soutěže.
 • Dopravní výchova.
 • Různé dopravní prostředky ve světě. Zvířata jako dopravní prostředek.

 

 

 

 

 

 

Duben

 

 

Aprílový týden

·         Den naruby

·         Komiksová tvorba

·         Šifrování a logické hádanky

Jaro

·         Poznáváme květiny a přírodu specifickou pro toto období

·         Tvoření z jarních materiálů

Vznik moderní republiky

·         Vznik Československa

·         Moderní dějiny českého státu

·         Naše významné osobnosti tohoto období

·         Státní symboly

Den Země

 • Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.
 • Důležitost třídění odpadků.
 • Projekt „vyčistíme Česko“ - sběr odpadků v okolí školy.
 • Jarní práce na zahradě.
 • Sportovní den.
 • Návaznost na celoškolní akci

 

 

 

 

 

Květen

 

 

Květiny

·         Poznávání květin typických pro ČR

·         Přírodní barvy

·         Kresba

·         herbář

Sportovní hry

·         Základní pravidla méně tradičních sportů (pétanque, frisbee, florbal)

·         Dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách

·         Rozvoj hrubé motoriky

·         Pohyb v tělocvičně a sportovní aktivity v uzavřených prostorách

·         Hraní fair play

Nové dějiny

·         Elektrifikace

·         Vynálezy

·         Moderní státy

·         Současná kultura

·         Technické a moderní stroje

·         Témata na přání dětí

Rosice a okolí

 • Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic
 • Četba o historii Rosic
 • Kresba památek Rosicka
 • Kresba znaku Rosic.
 • Návštěva volební místnosti při parlamentních volbách

 

 

 

 

 

Červen

 

 

Budoucnost lidstva

·         Zakončení celoročního tématu – časové osy

·         Budoucnost lidstva

·         Mimozemské civilizace

·         Objevování vesmíru

·         Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje

·         Suroviny na planetě

Ideální škola – hodnocení roku

·         Umění argumentace

·         Snaha o formulování vlastních názorů

Léto

·         Pravidla bezpečnosti o prázdninách

·         Telefonní čísla integrovaného záchranného systému

·         Letní sporty

Živočichové

 • Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.
 • Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.
 • Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).
 • Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.
 • Zvířata na planetě Zemi. Povídání o ZOO, o držení zvířat v zajetí.

 

 

 

 

Název tématu k ekovýchově

Návrh pracovních okruhů

 

Zeleň

 

Práce s přírodními materiály, které se pojí s jednotlivým ročním obdobím

pozorování změny přírody

projekt herbář – snaha o sběr květin typických pro naše podnebí

porovnání flory u nás a ve světě

 

Člověk mezi lidmi

 

Věková heterogenita – pomoc starších mladším a umění se přizpůsobit

multikulturalismus – snaha přiblížit ostatní světové kultury, náboženství a hledat rozdíly i společné znaky.

Návštěva domova důchodců (připravené kulturní vystoupení žáků)

 

 

Zdravý životní styl

 

Společné vaření (perníčky, jednohubky a podobně)

návštěva školní kuchyně – rozhovor s kuchařkami jak se co vaří a proč máme právě takováto jídla

Příprava jídla typická pro různé státy (projekt dětí)

Rozdělení potravin podle vhdnosti a nevhodnosti (projekt dětí)

Ovoce a zelenina která léčí. Význam ovoce a zeleniny v našem jídelníčku.

Sportovní a pohybové aktivity.

 

Příroda v zimě, vánoční tradice, zvyky

Mikulášská nadílka spojená s příběhem o Mikulášovi.

Vánoční besídka.

Vycházky do zimní přírody.

Pokusy se sněhem. Tání a mrznutí. Různá skupenství vody.

Zvyky a tradice v jiných zemích. Oslavy Vánočních svátků ve světě.

Severní krajiny. Promítání z cest.

 

Voda

 

 

Sněhové radovánky, stavění sněhuláků.

Slepé mapy a doplňování vodstva na mapě.

Vycházka k Bobravě.

Význam vody pro rostliny. Práce na školní zahradě.

 

 

Energie

 

Živly – voda, oheň vítr - Bezpečnost při práci s nimi.

Rozdělávání ohně.

Školní zahrada – opékání.

Význam elektřiny pro moderního člověka.

Získávání energie u nás a ve světě.

 

Doprava

 

Simulace dopravních situací.

Dopravní značky, poznávačky a soutěže.

Dopravní výchova.

Různé dopravní prostředky ve světě. Zvířata jako dopravní prostředek.

 

 

Den Země

 

Úklid na školní zahradě a cestě na zahradu.

Důležitost třídění odpadků.

Projekt „vyčistíme Česko“ - sběr odpadků v okolí školy.

Jarní práce na zahradě.

Sportovní den.

Návaznost na celoškolní akci

 

Rosice a okolí

 

Neztratíme se – procházky a výlety do okolí a na významná místa Rosic.

Četba o historii Rosic.

Kresba památek Rosicka.

Kresba znaku Rosic.

Návštěva volební místnosti při parlamentních volbách.

 

Živočichové

 

Projekt starání se o zvířátko. Kresba zvířat různými technikami.

Rozlišování zvířat podle výskytu, velikosti a dalších znaků. Práce s internetem.

Písně o zvířatech (delfíni, Kozel, Metro pro Krtky a další).

Popis zvířete – zlepšení vyjadřovacích schopností.

Zvířata na planetě Zemi. Povídání o ZOO, o držení zvířat v zajetí.

 

 Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly