Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

 

Část I. Základní charakteristika školy

a) Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600111130

 Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice 

Škola sdružuje: Základní škola – IZO: 102 191 174

                          Školní družina – IZO: 118 300 211

                          Školní jídelna – IZO: 103 079 939

Kontakty: 

            Telefon: 546 412 361

            Fax:        546 410 146

            E-mail:   zsrosice@volny.cz

                         prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagogičtí zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

Přehled oborů vzdělávání: 

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání

Vyučovací jazyk

Délka vzdělávání

Kapacita oboru

79-01-C/01

Základní škola

denní

český

9 let

735

b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2014)

Školní rok

2014/2015

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

13

5

312

24,00

2. stupeň

8

4

183

22,88

Celkem

21

9

495

23,57

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávacího programu

V ročníku

Školní vzdělávací program pro

základní vzdělávání ZŠ Rosice

4. - 5., 8. - 9.

ROScestník - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. - 3., 6. a 7.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2014):

 

 

   Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

L11         ŠJ - úplná

1

414

         60

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2014):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

5

                 146

Zaměření školy:

 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

c) Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů. V listopadu 2014 proběhly řádné volby do školské rady, protože vypršelo funkční období „staré“ školské rady. Na prvním zasedání byl zvolen předsedou Ing. František Pokorný. O činnosti školské rady jsou vedeny zápisy ze zasedání, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

 Část II. Údaje o pracovnících školy

1.  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2014)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických pracovníků *

36

32

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

36

100%

32

100%

                        * bez as. ped., vych. ŠD

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

4

3,4

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

4

100%

3,4

100%

 

 1. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 0

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 5

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2014/15 odešli ze školy: 2

 

 1. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 12

            Zařízení školního stravování – 5 plných úvazků

            Provozní zaměstnanci: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka – 1, ekonomka – 1

            Správcové tělocvičny – dohody o pracovní činnosti (4)

 

6.   Věkové složení pedagogických pracovníků: 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

3

4

35-50 let

2

19

nad 50 let

1

7

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

6

30

Rodičovská dovolená

 

4

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

42

13

2.

Humanitní předměty (zejména Čj, Cj)

15

17

3.

Přírodovědné předměty (M, F, Inf, Př)

21

30

4.

Zájmové vzdělávání ve školní družině

7

4

5.

Právní předpisy a školský management

11

5

Celkem

 

96

69

 

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2014-15“.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE 

 1. Romský asistent (ANO/NE): NE

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 7 asistenti pedagoga (pro integrované žáky), 1 zahraniční asistent – rodilá mluvčí Friederike Descharles, Rakousko (březen až červen 2014).

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

1.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Opakují

1.

1,028

72

70

1

0

1

2.

1,091

61

59

2

0

0

3.

1,213

56

49

6

0

1

4.

1,295

68

51

17

0

0

5.

1,440

55

40

14

0

1

Celkem za I. stupeň

312

269

40

0

3

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Opakují

6.

1,580

43

19

24

0

0

7.

1,572

48

25

22

0

1

8.

1,847

47

12

35

0

0

9.

1,963

45

11

32

2

0

Celkem za II. stupeň stupeň

183

67

113

2

1

Celkem za školu

495

336

153

2

4

*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2015 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

uspokojivé

4

0,81

neuspokojivé

1

0,21

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/14: 64, průměr na jednoho žáka: 0,13

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):     

Oblast péče o nadané žáky je v naší škole ošetřena předpisem „Vnitřní předpis ZŠ Rosice k zajištění péče o nadané žáky“. Koordinátorem pro MNŽ je výchovný poradce. Podle IVP pracovali 3 mimořádně nadaní žáci. Nejčastěji dostávají rozšiřující, obohacující, problémové a tvořivé úkoly nad rámec těch běžných a povinných. Jedna žákyně 7. ročníku akceleruje v druhém cizím jazyce (vyučuje se společně se žáky 8. ročníku). Dva nadaní žáci také navštěvují kroužek tvůrčího psaní. Tento kroužek je doplněn také šikovnými žáky dle vlastního zájmu. Od října do května v něm pracovalo celkem 9 žáků.

Práce žáků byly odeslány do několika soutěží – Pábím, pábíš, pábíme, Poznej kvalitu – vyhraj kvalitu, Dopis o zemi, ve které bych chtěl bydlet.

I letos bylo vyvrcholením činnosti kroužku vydání sborníku ve spolupráci s firmou Coprint. Otevření tohoto kroužku plánujeme i příští rok, proběhne nábor nových členů.

Podrobněji v Příloze č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2014-15“.

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9.A

6

13

4

0

23

9.B

3

11

8

0

22

celkem

9

24

12

0

45

%

20,0

53,3

26,7

0,0

100,0

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

5.A

2

0

5.B

2

1

celkem

4

1

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

7.A

4

2

7.B

4

3

celkem

8

5

 

 1. 6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9. ročník

45

nižší ročník

0

Celkem

45

 

 

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

            3.-5.2.2015, šetření anonymní stížnosti doručené na ČŠI dne 19.1.2015 a 27.1.2015

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:

 • Problematika oblastí, kam stížnosti směřovaly, byla projednána na poradě pedagogických pracovníků a při individuálních pohovorech s konkrétními učiteli. Byla znovu připomenuta a ujasněna pravidla a jednotné přístupy k hodnocení žáků.
 • Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků budou v ŠVP upravena dodatkem.
 • Způsobu hodnocené žáků se SVP bude věnována zvýšená pozornost.

Vyjádření ředitele školy k výsledku šetření stížnosti bylo odesláno zřizovateli dne 27. 3. 2015.

 

Část V. Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

15

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i

62+14+21

(přijetí, přestup, IVP)

0

Počet žáků v 1. ročníku rok 2013/2014: 57

Počet žáků v 1. ročníku rok 2014/2015: 72

 

Část VI. Další údaje o škole

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2014/2015 volili následovně: 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář k ekolologické výchově

Mgr Roche

7.

15

Seminář z matematiky

Mgr. Štouračová

7.

11

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

7.

27

Konverzace v Aj

Mgr. Roche

Mgr. Řezáčová

7.

21

Sportovní hry

Mgr. Minařík

7.

21

Německý jazyk

Mgr. Treuová

Mgr. Odehnalová

7.

27

Ruský jazyk

Mgr. Dočkalová

7.

20

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Informatika

Ing. Folvarčíková

Mgr. Řezníček

8.

22

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Roche

8.

23

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

8.

18

Seminář z Pč

Mgr. Štouračová

8.

8

Sportovní hry

Mgr. Minařík

8.

24

Německý jazyk

Mgr. Štouračová

Mgr. Odehnalová

8.

27

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

7.

8.

21

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Základy administrativy

Ing. Folvarčíková

9.

14

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Roche

9.

26

Seminář z matematiky

Mgr. Schildová

9.

17

Seminář z Pč

Mgr. Štouračová

9.

13

Sportovní hry

Mgr. Vocilka

9.

24

Německý jazyk

Mgr. Treuová

Mgr. Odehnalová

9.

23

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

Mgr. Hantková

9.

23

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

 

Název kroužku

Vedoucí

Den

Počet žáků

Tvůrčí psaní

Michaela Hantková

pátek

9

Dys-klub 2. tř

Iva Laciná

středa

18

Dys-klub 3. tř

Iva Laciná

pondělí

20

Dys-klub 4. tř

Iva Laciná

pondělí

18

Dys-klub 5. tř

Iva Laciná

čtvrtek

9

Logo-kroužek

J. Otépková

Koblížková

úterý

6

Rosník

J. Odehnalová, G. Folvarčíková

úterý

15

 

Školní parlament

Z. Minařík, E. Treuová

středa

29

Divadelní kroužek

J. Odehnalová, V. Richterová

pátek

12

Mažoretky

Stanislava Žáková

úterý, čtvrtek

30

Ekokroužek

A. Koblížková, P. Šoltésová, J. Vocilka, A. Kočičková, J. Roche

1. středa v měsíci

13

 

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO,

 

  • Město a MÚ Rosice, Občanské sdružení při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …
 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO,

 

  • Absolventský žákovský ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …
 • zapojení školy do projektů: ANO,

 

  • Ekoškola (viz Příloha č. 3 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2014-15“). V roce 2015 škola obhájila titul počtvrté, významné ocenění převzali žáci a účasti vedoucí a starosty města v červnu 2015 v Praze
  • Ovoce do škol
 • Cizí jazyky pro život (klíčová aktivita KA 01 - rodilí mluvčí do škol)

 

 • Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu
 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JmK
 • Škola pro demokracii – udělen titul v květnu 2015
 • mezinárodní spolupráce: ANO, eTwinning (žáci 1., 2. a 6. ročníku ZŠ)
 • odborová organizace: ANO, Kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou
 • péče o žáky se SPU: ANO,
 • zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště, viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2014-15“
 • LVK, plavání, bruslení: ANO,
 • lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení po dohodě se ZS Rosice
 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO, 
 • jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2014-15“

Část VII. Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a) počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

Ano / ano

školní metodik prevence

1

Ano /ano

 

úvazek

 

 

školní psycholog

0,8

Ano

školní speciální pedagog (netřídní)*

0,227

Ano

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b) věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný poradce

 

1

 

školní metodik prevence

 

 

1/0

školní psycholog

1

 

 

školní speciální pedagog

 

1

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků:

- Výchovná poradkyně:

Konference Svět nadání 2014 – 9. 10. 2014, Brno

Seminář Pilotní přijímací zkoušky – 21. 10. 2014, Brno

Seminář Podpůrná opatření – 1. 12. 2014, Brno

Workshop Podpůrná opatření – 28. 5. 2014, Brno

- Školní psycholožka:

Školní psycholožka se tento školní rok účastnila pravidelných setkání regionálních schůzek školních psychologů (PPP Brno) a dále navštěvovala individuální supervizní setkání.

Seminář: „Diagnostika školní připravenosti“                        Termín: 22. 9. 2014

Konference: „Nebojte se inkluze“                                       Termín: 14. 1. 2015

Plánovaný seminář „Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování“ byl přeložen (vzdělávací agenturou) na podzim 2015.          

- Školní metodička prevence:

10. 2014 – konference prevence, JmK Brno

10. 2014 – pilotní přijímací zkoušky, JmK Brno

2. 2015 – Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

11. 2014 – Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů, Břeclav (Mgr. Michaela Veselá)

3. 2015 – Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním

3. 2015 – Přístupy pedagoga k žákům a mladistvým s rizikovým závislostním chováním

 

d) akce v rámci prevence rizikových jevů chování:

1) ŠMP:

  • V žákovských knížkách máme vytištěné výňatky ze Školního řádu, z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případě výskytu zneužívání, držení či distribuce návykových látek“ a výňatek z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případech souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy“.
  •  
  • Před zahájením školní roku všichni třídní učitelé obdrželi letáček „Pomůžu ti“, který vyvěsili ve svých třídách na nástěnce tak, aby žáci věděli, jak se mají zachovat v případě podezření na šikanování.
  • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR se pro žáky tří 1. tříd uskutečnila vycházka s policisty. Tato již tradiční akce byla velmi zdařilá. Policistka provedla prvňáčky po exponovaných přechodech v Rosicích, názorně si předvedli, jak silnici přecházet, jak se pohybovat po chodníku, zodpověděla spoustu dotazů. Akce se konala hned na začátku školního roku, prvňáčci si tak mohli nacvičit bezpečnou cestu do školy.
  • Žáci 1. tříd obdrželi složku s pracovními listy „Dopravní výchova“. Tuto nám pravidelně zasílá organizace Besip. Součástí těchto listů byly reflexní nášivky a přívěsky, které děti mohly používat zavěšené na aktovkách nebo oblečení. Aktivně s touto složkou pracovaly třídy 1.A a 1.B.
  • Celý školní rok žáci 2. tříd pracují s materiálem „Kapka prevence“, který nám byl poskytnut Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje. S těmito pracovními listy pracujeme již několik roků, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Zástupci Krajského ředitelství Policie ČR, oddělení prevence přijedou na shrnutí učiva nejen o dopravní výchově, ale prevenci celkově (neznámí lidé, poskytnutí pomoci,..) a odměnili všechny žáky 2.tříd – absolventy Kapky prevence.
  • Žáci 4. a 5. ročníku obdrželi pracovní listy „Dopravní výchova“. Tyto byly předány třídním učitelům a byla s nimi prodiskutována možnost použití pracovních listů ve výuce. S listy pracovaly třídy 4.A,C a 5.B. Navíc tyto ročníky prochází Dopravní výchovou, která je pro nás organizována SVČ Rosice.
  • 15. 9. – 19. 9. 2014 proběhl Adaptační pobyt pro žáky 6. a 4. ročníků. Pobytu se účastnilo ve dvou skupinách celkem 43 a 60 žáků a akce se setkala stejně jako v předcházejících letech s velmi dobrým ohlasem nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů. Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Horácko na Třech Studních. Do projektu se kromě třídních učitelů, školního metodika prevence aktivně zapojili i výchovný poradce, školní psycholožka a ředitel školy. V rámci „peer programu“ s námi odjeli i 4 vyškolení žáci 9. tříd. Náměty pro zlepšení klimatu tříd, které získal p. ředitel na AP, předal školnímu parlamentu.
  • Od září 2014 jsme zapojeni do projektu prevence Unplugged v 6. ročníku jako škola pilotní a v 7. ročníku jako škola srovnávací
  • 16. 10. 2014 proběhl „Den zdraví“ na 1. stupni, s obdobnými sportovními aktivitami jako na 2. stupni. Navíc žáci měli besedu s p. veterinářem, s nevidomým člověkem, viděli ukázku karate, relaxovali, účastnili se body-zorbingu, tancovali na podložce.
  • 17. 10. 2014 byl připraven pro žáky 2. stupně „Den zdraví“. Během tohoto dne si děti povídaly o správné výživě, připravily si ovocné saláty pod vedením nejen třídních učitelů, ale taky pod vedením odborníků, sportovaly v přírodě, na školní zahradě i v tělocvičně, navštívily kuželnu, tancovali na  podložce „Stepmánie“, měřily si index BMI, besedovali na téma „Čas proměn“ a „Na prahu mužnosti“, dále s kurátorkou pro mládež ze sociálního odboru při MěÚ Rosice – ta žáky seznámila s právními důsledky zneužívání alkoholu a cigaret mladistvými, beseda s Mgr. Ferdovou o poruchách příjmu potravy pro dívky ze 7. tříd, dále besedovali o kyberšikaně žáci 6. roč. s Mgr. Procházkovou z Krajského ředitelství P ČR, s paní Knapíkovou si dívky 8. tříd povídaly o hygieně a péči o pleť, Mgr. Skutková zajistila program „Život jako výzva“ pro žáky 8. ročníku, diskutovali o původu zdravé strany, účastnili se projektu „Zdravá pětka“ apod.
  • Zapojili jsme se do mezinárodního projektu prevence v 1. třídách „Kočičí zahrada“.
  • Již tradičně žáci 9. tříd připravují Mikulášskou besídku pro žáky 1. a 2. tříd. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, a tak skupina čertů, andělů a Mikuláše navštívila i další třídy na 1. stupni naší školy a navštívila Logopedickou mateřskou školu na Smetanové.
  • Zapojení všech žáků do Dne otevřených dveří a Vánoční prodejní výstavy na škole (ať již aktivní účastí nebo alespoň výrobky na výstavu) žáci se mohli inspirovat ke vhodnému trávení volného času.
  • Naše škola je zapojena do projektu Duhové dny ve spolupráci se SVČ a MěÚ Rosice
  • Zapojení se do projektu VYNSPI II., do klíčové aktivity 03 jednotný systém výkaznictví v prevenci – spolupráce s klinikou adiktologie Univerzity Karlovy Praha
  • V květnu proběhlo další kontrolní testování v 7. ročníku projektu Unplugged – za spolupráce studentky adiktologie Univerzity Karlovy Praha
  • Společně s žákovským parlamentem jsme se zapojili do projektu „Den boje proti rakovině“ – žáci prodávali žluté květy ve třídách dětem, jejichž rodiče byli o akci dopředu informováni a souhlasili s nákupem. Celkem škola vybrala a odeslala 4 108,-Kč.
  • Den dětí pro 2. stupeň – Soutěžní den – spolupráce se školním parlamentem
  • Ve spolupráci s KŘ P ČR Mgr. Procházkovou byl slavnostně zakončen projekt Kapka prevence ve 2. třídách
  • Vzhledem k problémům s kyberšikanou v 9. ročníku provedla policistka z KŘ P ČR Mgr. Procházková v obou třídách krátkou osvětu problému mezi žáky.V rámci třídnických hodin třídní učitelé pracovali s programem „Zásady slušného chování – etiketa“. Na začátku školního roku obdrželi vyučující náměty pro práci na třídnických hodinách, které využili téměř všichni vyučující. Tento materiál bude postupovat se třídou do následujícího ročníku. Během celého školního roku školní metodička prevence doplňovala informační nástěnku, na které žáci mohli najít důležité adresy a telefony, ale i nabídky k aktivnímu využívání volného času ve škole i mimo ni. Součástí nástěnky byly i preventivní letáčky od P ČR a nabídky volnočasových aktivit ze SVČ Rosice. Na nástěnce je i schránka důvěry. Využilo ji však pouze několik žáků školy a dotazy poukázaly na nevhodné chování spolužáků, ihned jsme se snažili situaci napravit. ŠMP obměňuje i nástěnku určenou pro učitele.2) Školní psycholožka
 • preventivní práce s kolektivy 1. stupně – v průběhu měsíce října a listopadu probíhaly ve třídách 1. stupně „hrací hodiny“, v květnu byly „hrací hodiny“ nabídnuty pro zájemce z řad třídních učitelů. Hracími hodinami se letos jako ústřední motiv prolínalo téma „Komunikace“. Žáci si zkoušeli jednoduché aktivity a hry, při kterých cvičili verbální i neverbální komunikaci mezi sebou navzájem. V každé třídě žáci potom zhodnotili, jak se jim komunikace mezi sebou dařila, a zamýšleli se, jak se jim daří komunikovat ve třídě. V kolektivech byla také sledována úroveň spolupráce, vztahy mezi sebou navzájem a celková atmosféra. S třídními učiteli, kteří projevili zájem, proběhl pohovor o třídě.

 

 • preventivní práce s kolektivy 2. stupně – v tomto školním roce proběhly pro třídy 2. stupně „tematické hodiny“, které se již osvědčily v minulém školním roce. Oproti minulému roku se však témata pro některé třídy proměnila. V 6. třídách proběhla hodina tradičně zaměřená na „Efektivní přípravu do školy“. Toto téma pomáhá žákům 6. tříd v nalézání efektivních způsobů učení, které jsou čím dál více potřebnější při přechodu na 2. stupeň. V 7. třídách bylo realizováno téma „Respektování odlišností a vztahy v naší třídě“, které směřuje k prevenci šikany. V 8. třídách se podařilo realizovat program „Život jako výzva“ společně s Martinem Slávikem – bývalým žákem ZŠ Kotlářská. Jde o žáka, který přišel o nohu a předává dále svůj příběh o zvládání náročných životních zkoušek. Se žáky po té proběhlo společné povídání o zvládání jejich vlastních výzev, souvisejících se školou nebo s jejich běžným životem. V 9. třídách jsme se zaměřili na téma „Řešení konfliktů“. Zároveň však byly také kolektivy 2. stupně sledovány ve schopnosti vzájemné spolupráce, komunikace a celkové atmosféry třídy. S třídními učiteli, kteří projevili zájem, proběhl pohovor o třídě. 
 • dlouhodobější práce se třídními kolektivy na zakázku TU:
 • 6. A: program zaměřený na podporu kamarádských vztahů ve třídě, program navazoval na šetření vztahů ve třídě; ústřední motiv „Co nás spojuje“ motivoval k prohloubení sounáležitosti kolektivu, zároveň měli žáci za úkol pojmenovat, co by chtěli ve třídě změnit, na program navazovala hodina zaměřená na zhodnocení posunu a zpětné vazby mezi sebou navzájem, na konci školního roku proběhl pro třídu „Zážitkově-tmelící program“ realizovaný ve venkovním prostředí na školním výletě (celkem 7 hodin)
 • 3. A: program zaměřený na řešení konfliktů ve třídě a zlepšení celkové atmosféry ve třídě, na program navázala tmelící tvůrčí aktivita „Sluníčko“ s cílem podpořit sounáležitost třídy (2 hodiny), konzultace ohledně vztahů ve třídě a řešení konfliktů probíhala s třídními učitelkami průběžně celý školní rok, v průběhu ledna byly řešeny stížnosti rodičů ohledně chování integrovaného žáka ve třídě, rodiče byli informováni dopisem a poté na společném setkání seznámeni se situací ve třídě, na následujících třídních schůzkách byli informováni všichni rodiče žáků o nově integrovaném žákovi ve tříděvedení třídnických hodin na zakázku TU

 

 • B: program zaměřený na mapování vztahů ve třídě
 • C: program zaměřený na podporu vztahů ve třídě

Více informací v Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2014-15

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): NE

b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, mzdové náklady na školního psychologa a speciálního pedagoga byly dotovány zřizovatelem

 

3. Individuální integrace: ANO, celkem 25 žáků 

Přehled žáků s platným vyšetřením v PPP/SPC k 15. 6. 2015:

Třída

Počet vyšetřených

SPUCH

Z toho integrovaných

Hoši

Dívky

1.A

0

0

0

0

1.B

3

0

1

0

1.C

3

3

0

1

2.A

2

1

1

0

2.B

3

1

1

0

2.C

3

2

1

0

3.A

13

2

6

2

3.B

12

6

1

3

4.A

10

3

1

1

4.B

13

8

4

3

4.C

6

4

0

0

5.A

11

6

3

2+1*

5.B

10

5

2

1

1. stupeň

89

41

21

13+1*

6.A

6

4

1

1

6.B

8

2

4

1

7.A

12

6

4

1+1*

7.B

8

5

1

0

8.A

7

5

2

0

8.B

12

7

2

2+1*

9.A

7

5

2

2

9.B

10

5

3

2

2. stupeň

70

39

19

9+2*

celkem

159

80

40

22+3*

* žáci mimořádně nadaní

4. Skupinová integrace: NE

 

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 4 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014“

 

Část IX. Zhodnocení a závěr

 

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovené cíle:

 1. Realizovat skupinové pobyty žáků jako akce rozšiřující vzdělávání žáků v daných oblastech.
 2. Podporovat využívání ICT při výuce (učebny informatiky, prezentační technika).
 3. Zvýšená podpora technickému vzdělávání v rámci pracovních činností (dílny).
 4. Realizovat projekt Můj deváťák.
 5. Pokračovat v zapojení školy do projektu eTwinning.
 6. Pokusit se získat asistenta do výuky cizích jazyků – rodilého mluvčího.
 7. Podporovat činnost a aktivity žákovského parlamentu.
 8. Připravit školu na obhajobu titulu Ekoškola.
 9. Uskutečnit tradiční akce pro žáky – výlety, exkurze, Mikuláš, sportovní den, doplnit o další akce rozšiřující oblast výuky (výchovné koncerty, divadlo, kino, …), dbát na rovnoměrné rozložení těchto akcí během školního roku.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny.

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

Stanovené cíle:

 1. Při vedení školy se opírat o činnost metodických sdružení, předmětových komisí a poradních orgánů.
 2. Sestavit plán čerpání dovolené zaměstnanců školy na rok 2015.
 3. Proškolit učitele v možnostech vzdělávání v cloudu.
 4. Rozšířit využívání Google Apps pro ZŠ Rosice o další funkce.
 5. Při návrhu rozpočtu FKSP na rok 2015 a při stanovení pravidel pro čerpání z FKSP spolupracovat s odborovou organizaci.

Stanovené cíle v této oblasti byly splněny.

OBLAST KONTROLY

Stanovené cíle:

 1. Vytvořit Plán kontrolní činnosti na další školní rok, včetně plánu hospitací.
 2. Podporovat vzájemné hospitace vyučujících a společné pohovory.
 3. Otestovat žáky 9. tříd v předmětech Čj, M, Aj (testy Scio), vyhodnotit s nimi a vyučujícími výsledky testování.
 4. Podle požadavků zřizovatele provést inventarizaci majetku školy.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny, jen Aj jsme ve šk. roce 2014/2015 netestovali - úroveň Aj byla zjišťována již ve šk. roce 2013/2014. V testování Stonožka společnosti Scio (v ČR bylo do testování zapojeno necelých 19 tis. žáků ZŠ) dosáhli naši žáci celkově průměrných výsledků. Zatímco v českém jazyce máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol, slabším průměrem byly výsledky v matematice. Ve školním roce 2014/2015 jsme byli zařazeni i do výběrového testování ČŠI výsledků vzdělávání žáků v 9. ročníku ZŠ (v ČR bylo testováno necelých 53 tis. žáků). V tomto testování (InspIS SET 2015) byly výsledky našich žáků nadprůměrné:

Přírodovědný přehled – průměrná úspěšnost žáků naší školy 62% (průměr ZŠ v ČR 55,4%)

Společenskovědní přehled – průměrná úspěšnost žáků naší školy 65% (ZŠ v ČR 57,8%)

O něco horší výsledky žáků naší školy v testování Scio je možné přičíst rozdílnému vzorku testovaných škol. V testování InspIS SET je účast všech vybraných škol v ČR povinná (ale také zdarma), kdežto testování společnosti Scio využívají zpravidla jen školy, které výsledkům vzdělávání věnují zvýšenou pozornost (a mají na tento komerční způsob zjišťování úrovně výsledků vzdělávání finanční zdroje).

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

Stanovené cíle:

 1. Sestavit pracovní plány jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení.
 2. Pokračovat v činnosti širšího vedení školy jako poradního orgánu ředitele školy.
 3. Podporovat vzájemnou výměnu zkušenosti mezi pedagogy.
 4. V maximální míře využít metodické a poradní orgány při společném plánování všech činností školy.
 5. Projednat dlouhodobou koncepci rozvoje školy v nově zvolené školské radě.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny vyjma bodu 5. Projednání dlouhodobé koncepce rozvoje školy s nově zvolenou Školskou radou bylo zařazeno do plánu práce na školní rok 2015/2016.

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Stanovené cíle:

 1. Pokračovat v pracích na reorganizaci školní počítačové sítě.
 2. Zakoupit a instalovat min. 5 nových datových projektorů popř. i jinou prezentační techniku do kmenových tříd.
 3. Modernizovat technické vybavení odborné učebny přírodopisu.
 4. Pořídit nový sedací nábytek do cvičné kuchyně.
 5. Přemístit škrabku na brambory do lépe vyhovujících prostor.
 6. Zakoupit pro potřeby školní kuchyně novou lednici.
 7. Provést nutnou opravu střechy budovy.
 8. Vyřešit umístění keramické dílny do vhodnějších prostor.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny jen částečně.

Odborná učebna přírodopisu začala sloužit současně jako kmenová třída a modernizace jejího technického vybavení byla odložena až na šk. rok 2016/2017.

Problém s přemístěním škrabky na brambory z nevyhovujících sklepních prostor byl vyřešen změnou technologie přípravy jídel (nákup již loupaných brambor – škrabka byla vyřazena z provozu). Nad rámec plánu pro školní rok 2014/2015 byl do školní kuchyně zakoupen nový konvektomat. Potřebu této investice uspíšila nutnost zabezpečit v naší kuchyni přípravu jídel pro MŠ Rosice v době rekonstrukce její budovy.

Střecha byla opravena na budově tělocvičny a na budově ZUŠ. Hlavní budova ZŠ vyžaduje kompletní rekonstrukci střechy, kterou po dohodě zajistí zřizovatel v průběhu roku 2016.

Vhodnější prostory pro umístění keramické dílny se nám bohužel najít nepodařilo. Tento úkol budeme řešit v případě, že se nějakým způsobem změní stávající prostorové podmínky.

 

OBLAST BOZP A PO

Stanovené cíle:

 1. Aktualizovat vnitřní směrnice školy v oblasti BOZP a PO.
 2. Provést vstupní školení nových zaměstnanců školy a periodické proškolení stávajících zaměstnanců.
 3. Přejít postupně na nový systém evidence a hlášení o úrazech na ČŠI.
 4. Proškolit členy pedagogického sboru v poskytování první pomoci.
 5. Vytvořit přehled o termínech a realizaci všech předepsaných revizí.
 6. Provést prověrky BOZP a PO, místní šetření za přítomnosti pověřených osob a vypracovat o tomto písemný zápis s plánem ozdravných opatření.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny vyjma bodu 4. Vzhledem k množství školení, které pedagogové v průběhu školního roku 2014/2015 absolvovali, bylo toto odloženo. Školení pedagogů v poskytování první pomoci bude provedeno v následujícím školním roce.

 

PUBLIC RELATION

Stanovené cíle:

 1. Podporovat vznik www stránek jednotlivých tříd a učitelů.
 2. Uskutečnit v ZŠ Rosice burzu středních škol.
 3. Pokračovat v činnosti redakční rady odpovědné za propagaci činnosti školy na veřejnosti, znovu proškolit redaktory v práci s redakčním systémem.
 4. Uskutečnit tradiční akce pro veřejnost: Vánoční jarmark, besídky, dílny, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples.
 5. Analyzovat úroveň kultury školy, jako východisko k jejímu zvyšování.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Co se týká vnitřního klimatu školy, zbývá nám dohodnout ještě některá opatření, která by měla vzájemným vztahům prospět. Co se týká vnějších vztahů a propagace školy byly ve školním roce 2014/2015 stanovené cíle zcela jistě překročeny (viz níže).

 

ZÁVĚR

Školní rok 2014/2015 byl z pohledu zaměstnanců školy jistě náročný, ale pro Základní školu Rosice jako instituci i velmi úspěšný.

V první řadě je třeba vyzvednout úspěšnou obhajobu mezinárodního titulu Ekoškola. Naší škole se podařilo, již po čtvrté, obhájit titul v mezinárodním vzdělávacím programu, v němž se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o šetrnější provoz své školy.

Program v ČR zajišťuje MŠMT a MŽP a koordinuje sdružení Tereza. Po auditu ze 4. května nám právo užívání titulu na další 4 roky bylo slavnostně předáno 18. 6. 2015 v Praze.

„Ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost a jak se stát opravdovými občany. Prostřednictvím žákovského parlamentu se žáci o školu starají a učí se svět kolem sebe proměňovat k lepšímu.“ To je motto programu Škola pro demokracii, do kterého se žáci (členové žákovského parlamentu) s podporou vedoucích učitelů zapojili již ve školním roce 2013/2014. Po proběhlém mapování situace v naší škole jsme zjistili, že bohužel nesplňujeme kritéria ve 4 z 8 sledovaných oblastí, kterými jsou Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Práce s pravidly, Práce se třídou, Učení a hodnocení, Žákovská samospráva, Naše škola a Škola v obci ani v základní úrovni. Neúnavným zlepšováním se se podařilo v roce 2015 naplnit stanovená kritéria programu ve všech 8 oblastech nejen na požadovanou základní úroveň, ale v 6 z nich i na excelentní úroveň a následující dva roky se tedy můžeme pyšnit titulem Škola pro demokracii.

Už v roce 2014 získal školní časopis Rosník nejedno ocenění v krajském kole soutěže Školní časopis roku. V roce 2015 se našemu časopisu podařilo obhájit celkové prvenství z minulého ročníku. Dále jsme byli oceněni za nejlepší obsah časopisu, grafiku a titulní stranu.

22. června vysílali žáci sedmého ročníku ZŠ Rosice společně s moderátory rádia Petrov. V rámci volitelného předmětu Mediální výchova natočili naši žáci videopozdrav posluchačům rádia Petrov. V soutěži se svým klipem zvítězili a za odměnu byli pozváni do živého vysílání brněnského studia.

Také u nás natáčela regionální televize. Byly vysílány záběry ze Dne Země, tanec 7 kroků Ekoškoly a rozhovor s členy ekokroužku v RKTV Regionu Kahan

V dubnu 2015 získali členové divadelního kroužku PŠT Rosice ocenění na přehlídce žákovských divadelních souborů Troubský tyjátr.

Získali cenu za nejlepší scénář, cenu pro komika festivalu a celkově 1. místo za nejlepší představení. Úspěch jsme slavili i v soutěži Mikroregion Kahan má talent kde členové divadelního kroužku získali dvě ceny poroty - za bezkonkurenční zpěv s kytarou a za skvělý herecký výkon.

V zahraničí (Rakousko, Německo, Chorvatsko) reprezentovaly naši školu i město mažoretky Anife při ZŠ Rosice – vícemistrně Moravy a Slezka 2014.

Žáci školy se každoročně účastní vědomostních soutěží a olympiád. Ve školním roce 2014/2015 byli mimořádně aktivní i úspěšní v matematických soutěžích. Pod vedením učitelů se žáci zúčastnili Matematické olympiády (školního i okresního kola), Pythagoriády (školního i okresního kola), školní soutěže Vánoční Sudoku i mezinárodní soutěže Klokan. Těchto soutěží se zúčastnilo celkem 277 žáků II. stupně základní školy a 11 z nich postoupilo do okresních kol. Největšího úspěchu dosáhla Lea Petřivalská, která se umístila na 1. místě, jak v okresním kole Matematické olympiády, tak i v okresním kole Pythagoriády.

Aktivně jsme se zapojili do společných projektů místních i celostátních – Noc kostelů, Zdravé město Rosice, Na kole dětem. Podporu EU z programů OP VK jsme v uplynulém roce využívali jako partneři v projektech Cizí jazyky pro život (NIDV Brno), Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v JmK (Střední škola polytechnická Brno) a Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu (B.I.B.S., a.s. – vysoká škola Brno).

Ve šk. roce 2014/2015 se nám vydařily i tradiční akce, které pořádáme pro rodiče i širokou veřejnost každoročně jako je Burza středních škol, Den otevřených dveří, Den matek, vánoční a velikonoční vystoupení žáků, jarmark, výtvarné dílny apod. Členové tanečního kroužku poprvé v historii školy vystoupili s polonézou na již tradičním školním Absolventském plese. Rekordní loni bylo i nasbírané množství starého papíru (zde se projevila dobře nastavená spolupráce s TS Rosice) a kaštanů.

Jestliže k tomu všemu připočteme výbornou spolupráci s ostatními organizacemi města Rosice, Městským úřadem a Městem Rosice samotným, o kterou se snažíme dlouhodobě, můžeme být s uplynulým školním rokem opravdu spokojeni.

V Rosicích 21. 9. 2015
Mgr. Petr Řezníček