Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

 

Část I. Základní charakteristika školy

 

a)  Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Škola sdružuje:

 

                           Základní škola – IZO: 102 191 174

                           Školní družina – IZO: 118 300 211

                           Školní jídelna  – IZO: 103 079 939

      Kontakty:

             Telefon: 546 412 361

            Fax:        546 410 146

            E-mail:   zsrosice@volny.cz

                           prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagog. zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

      Přehled oborů vzdělávání:

Kód   oboru

Popis   oboru

Forma   vzdělávání

Vyučovací   jazyk

Délka   vzdělávání

Kapacita   oboru

79-01-C/01  

Základní   škola

denní

český  

9   let

735

  

b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2013)

 

Školní   rok

2013/2014

Počet   tříd

Počet   ročníků

Počet   žáků

Průměrný   počet žáků na třídu

1.   stupeň

12

5

277

23,08

2.   stupeň

8

4

194

24,25

Celkem

20

9

471

23,55

            Zvolený vzdělávací program:

Název   zvoleného vzdělávacího programu

V   ročníku

Školní   vzdělávací program pro

základní   vzdělávání ZŠ Rosice

3. -   5., 7. - 9.

ROScestník - školní vzdělávací program pro   základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. a 2.,   6.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2013):

 

 

   Typ jídelny-dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet   strávníků

 děti a žáci

zam.   školy a důchodci

ostatní   *

921          ŠJ - úplná

1

405

          58

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2013):

     ŠD

počet   oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

4

                  120

 

Zaměření školy:

 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

c) Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů.

V srpnu 2013 se vzdal funkce předsedy i členství ve školské radě pan Ing. František Pokorný, který jako nový člen pedagogického sboru již nemohl zastupovat ve školské radě rodiče (zákonné zástupce) žáků, za které byl v roce 2011 do školské rady zvolen.

V měsíci září (19. 9. 2013) v rámci prvních třídních schůzek proběhly doplňovací volby z řad zákonných zástupců. Delegováno bylo 10 zástupců, z nichž byl do školské rady zvolen pan Dan Petřivalský.

Na zasedání školské rady dne 24. 9. 2013 byl volen nový předseda. Předsedkyní školské rady je od tohoto dne paní učitelka Mgr. Valerie Vladíková.

 

 

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2013)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických   pracovníků *

31

29,9

Z toho odborně   kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

31

100%

29,9

100%

                        * bez as. ped., vych. ŠD

 

Fyzické   osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

4

3,4

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

3

75%

2,4

70,5%

 

 

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu:  1

 

3.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu:  2

 

4.         Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy:  2  

5.         Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 12

            Zařízení školního stravování – 5 plných úvazků

            Úsek správní: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka školy – 1, ekonomka školy – 1

            Správcové tělocvičny – dohody o pracovní činnosti (4) 

6.         Věkové složení pedagogických pracovníků:

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do   35 let

2

4

35-50   let

2

15

nad   50 let

1

7

Pracující   důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující   důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

5

26

Rodičovská   dovolená

 

3

 

7.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet   seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

14

17

2.

Humanitní předměty (zejména   Čj, Cj)

13

13

3.

Přírodovědné předměty (M,   F, Inf, Př)

8

8

4.

Zájmové vzdělávání ve   školní družině

2

2

5.

Právní předpisy a školský   management

11

13

Celkem

 

48

53

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2013-14“.

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

 

8. Romský asistent (ANO/NE): NE

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 3 asistenti pedagoga (pro integrované žáky), 1 zahraniční asistent – rodilý mluvčí Lazlo Barclay, Londýn (září až prosinec 2013).

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.        Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet   žáků

Prospělo   s

 vyznamenáním

Prospělo        bez

Neprospělo   bez (*)

Opakují

1.

1,018

57

57

0

0

0

2.

1,138

55

53

2

0

0

3.

1,182

64

57

7

0

0

4.

1,294

53

42

11

0

0

5.

1,420

47

29

18

0

0

Celkem za I.   stupeň

276

238

38

0

0

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet   žáků

Prospělo   s

 vyznamenáním

Prospělo        bez

Neprospělo   bez (*)

Opakují

6.

1,612

52

21

31

0

0

7.

1,841

52

17

35

0

0

8.

1,827

44

16

26

2

1

9.

2,048

42

7

35

0

0

Celkem za II. stupeň   stupeň

190

61

127

2

1

Celkem   za školu

466

299

165

2

1

 

*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2014

 

2.      Snížený stupeň z chování:

Stupeň   chování

Počet

%   z počtu všech žáků školy

uspokojivé

8

1,72

neuspokojivé

4

0,86

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/14: 47, průměr na jednoho žáka: 0,10

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):

      

Oblast péče o nadané žáky je v naší škole ošetřena předpisem „Vnitřní předpis ZŠ Rosice k zajištění péče o nadané žáky“. Koordinátorem pro MNŽ je výchovný poradce. Podle IVP pracovali 3 mimořádně nadaní žáci. Nejčastěji dostávají rozšiřující, obohacující, problémové a tvořivé úkoly nad rámec těch běžných a povinných. Jedna žákyně navštěvuje již v 6. ročníku druhý cizí jazyk. Dva nadaní žáci také s velkým úspěchem navštěvují kroužek tvůrčího psaní. Tento kroužek je doplněn také šikovnými žáky dle vlastního zájmu. Od října do května v něm pracovali celkem 4 žáci. Práce žáků byly odeslány do několika soutěží – (Ne)obyčejné děti

 

(zde právě nadaní žáci získali 1. a 2. místo a získali pro třídu 7. B výlet zdarma v Českém Švýcarsku, v souvislosti se soutěží se také objevily články v Deníku Rovnost a na portálu www.rosicko.cz); soutěž České pošty v psaní dopisů (ještě není vyhodnocena); soutěž o Janu Kollárovi. Kroužek také pořádal soutěž pro žáky od 3. tříd o knihy. I letos bylo vyvrcholením činnosti kroužku vydání sborníku ve spolupráci s firmou Coprint. Otevření tohoto kroužku plánujeme i příští rok, proběhne nábor nových členů. O práci v kroužku tvůrčího psaní vyšel článek také v místním zpravodaji Rosa. Jako nadaní žáci pouze v jednom předmětu (německý jazyk, tělesný výchova) pracují podle IVP další dva žáci.   

Podrobněji v Příloze č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2013-14“.

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9.A

2

17

2

0

21

9.B

1

18

2

0

21

celkem

3

28

4

0

42

%

7,1

83,3

9,5

0,0

100,0

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

5.A

4

3

5.B

6

1

celkem

10

4

 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

7.A

4

4

7.B

3

1

celkem

7

5

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9.   ročník

42

nižší   ročník

0

Celkem

42

 

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

a)   Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

      ve školním roce 2013/2014 kontrola ze strany ČŠI neproběhla

 

b)         Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ---

 

 

Část V. Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

 

Rozhodnutí   ředitele

Počet

Počet odvolání

O   odkladu povinné školní docházky podle § 37

19

0

O   dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst.   2 a, e,   h, i

64+32+27

(přijetí, přestup, IVP)

0

 

Počet žáků v 1. ročníku rok 2012/2013:  54

Počet žáků v 1. ročníku rok 2013/2014:  57

 

 

Část VI. Další údaje o škole

 

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2013/2014 volili následovně:

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

 

Informatika

Ing.   Folvarčíková

7.

12

13

Konverzace v Aj

Mgr.   Dočkalová

Mgr.   Řezáčová

7.

14

14

Seminář   z mediální výchovy

Mgr.   Hantková

7.

20

Seminář   z Pč – provoz a údržba domácnosti

Mgr.   Roche

7.

9

Sportovní hry

Mgr.   Roche

7.

27

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Odehnalová

7.

16

17

Ruský jazyk

PaedDr.   Kroupová

6.

7.

1

20

 

Informatika

Ing.   Folvarčíková

8.

15

Konverzace v Aj

Mgr.   Dočkalová

8.

12

12

Seminář   z mediální výchovy

Mgr.   Hantková

8.

11

Seminář   z Pč – příprava pokrmů

Mgr.   Roche

8.

12

Sportovní hry

Mgr.   Minařík

8.

13

13

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Odehnalová

8.

10

12

Ruský jazyk

PaedDr.   Kroupová

8.

22

Konverzace v Aj

Mgr.   Dočkalová

9.

17

Sportovní hry

Mgr.   Minařík

9.

16

14

Seminář z matematiky

Mgr.   Štouračová

9.

9

Základy administrativy

Ing.   Folvarčíková

9.

17

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Odehnalová

9.

15

14

Ruský jazyk

PaedDr.   Kroupová

9.

13

Seminář z Pč

Mgr.   Roche

9.

11

 

 

Ve školním roce 2013/2014  jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

 

Název kroužku

Vedoucí

Den

Počet žáků

Tvůrčí psaní

Michaela Hantková

pátek

4

Dys-klub 2. tř

Iva Laciná

čtvrtek

21

Dys-klub 3. tř

Iva Laciná

úterý

10

Dys-klub 4. tř

Iva Laciná

úterý

11

Dys-klub 5. tř

Iva Laciná

čtvrtek

8

Logo-kroužek

J. Otépková

úterý

6

Rosník

J. Odehnalová, G.   Folvarčíková

úterý

10

 

 

 

Školní parlament

Z. Minařík,   E. Polcarová

středa

29

Divadelní  kroužek

J. Odehnalová, V.   Richterová

pátek

20

Mažoretky

Stanislava Žáková

úterý, čtvrtek

34

Ekokroužek

J. Kroupová,   A. Koblížková, P. Šoltésová

1. středa v měsíci

13

 

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO,

Město a MěstÚ Rosice, Občanské sdružení při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …

 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO,

Absolventský žákovský ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …

 • zapojení školy do projektů: ANO,

Ekoškola (viz Příloha č. 3 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2013-14“), Ovoce do škol, Zdravá pětka, eTwinning, Commenius Assistantship

 • mezinárodní spolupráce:  ANO, eTwinning (žáci 3. ročníku ZŠ)
 • odborová organizace: ANO, Kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou
 • péče o žáky se SPU: ANO,

zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště, viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2013-14“

 • LVK, plavání, bruslení: ANO,

lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení po dohodě se ZS Rosice

 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO,

jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2013-14“

 

Část VII. Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný   poradce

1

Ano / ano

školní   metodik prevence

1

Ano /ano

 

 

úvazek

 

 

školní   psycholog

0,8

Ano

školní speciální pedagog   (netřídní)*

0,273

Ano

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 

b)         věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný   poradce

1

 

 

školní metodik prevence

 

 

1/0

školní   psycholog

1

 

 

školní speciální pedagog

 

1

 

 

c)         další vzdělávání poradenských pracovníků:

Výchovná poradkyně se účastnila porad výchovných poradců a v rámci dalšího vzdělávání semináře Volba povolání.

Školní psycholožka se tento školní rok zúčastnila pouze dvou setkání regionálních schůzek školních psychologů (PPP Brno) vzhledem k překrývání se těchto setkávání s poradami ŠPP. V únoru absolvovala společně s paní zástupkyní PaedDr. Jaroslavou Kroupovou exkurzi na Waldorfskou ZŠ. V dubnu 2014 absolvovala exkurzi na ZŠ Kotlářskou, kde se zúčastnila programu „Život jako výzva“, který plánuje začlenit do preventivních programů 2. stupně na příští školní rok. Dále absolvovala 16-ti hodinový kurz „Kresba postavy“ 25. a 26. 1. 2014 v Praze.

Školní metodička prevence se v průběhu roku 2x účastnila schůzky školních metodiků prevence v PPP Brno, Sládkova. 20. 11. 2013 se zúčastnila školení redaktorů WWW stránek školy – na ZŠ Rosice – přednášející Mgr. Řezníček, 28. 11. 2013 - seminář „Problémový žák v běžné ZŠ“ - DVPP Brno, 4. 12. 2013 – konference k novému metodickému pokynu k řešení

šikanování – MŠMT Praha – přednášející Mgr. Michal Kolář, 10. 3. 2014 – Právní minimum v oblasti prevence rizikových projevů chování - DVPP Brno, 21. 5. 2014 a 11. 6. 2014 – Unplugged – proškolení v metodice – PPP Brno + Adiktologie Praha.

Mgr. Grossová Galetková, 8. 4. 2014 – preventivní program Kočičí zahrada – PPP Brno.

 

d)        akce v rámci prevence sociálně patologických jevů:

 • preventivní      práce s kolektivy 1. stupně

v průběhu měsíce října, listopadu a května probíhaly ve třídách 1. stupně „hrací hodiny“. V každé třídě proběhly minimálně dvě hodiny. Hracími hodinami se letos jako ústřední motiv prolínalo téma „Spolupráce“. Žáci si zkoušeli jednoduché aktivity a hry, při kterých museli zvládnout naladit se na sebe navzájem a pracovat společně. V podzimní hodině si vyzkoušeli společnou práci s lanem. V květnové hodině spolupracovali v rámci rytmických cvičení, v nižších ročnících si měli možnost zkusit část písmenkové abecedy v pohybu inspirovanou waldorfskou pedagogikou. V každé třídě žáci potom zhodnotili, jak se jim spolupráce dařila, a zamýšleli se, při kterých činnostech mohou spolupracovat ve třídě. V kolektivech byla také sledována úroveň komunikace, vztahy mezi sebou navzájem a celková atmosféra. S třídními učiteli, kteří projevili zájem, proběhl pohovor o třídě.

 • preventivní      práce s kolektivy 2. stupně

v tomto školním roce proběhly pro třídy 2. stupně „tematické hodiny“, což je novinka oproti minulému školnímu roku, která vychází z myšlenky, že pro každou třídu v určitém období může být vhodné jiné specifické téma. V 6. třídách proběhla hodina zaměřená na „Efektivní přípravu do školy“, v 7. a 8. třídách hodina zaměřená na „Mezikulturu a respektování odlišností“ ve spolupráci s anglickým asistentem Lazlem Barclayem, který v letošním roce působil na naší škole, a v 9. třídách hodina zaměřena na „Volbu střední školy“. Zároveň však byly také kolektivy 2. stupně sledovány ve schopnosti vzájemné spolupráce, komunikace a celkové atmosféry třídy. S třídními učiteli, kteří projevili zájem, proběhl pohovor o třídě.

 • dlouhodobější      práce se třídními kolektivy na zakázku TU:

7. A: program zaměřený na podporu kamarádských vztahů ve třídě, respektování se navzájem, učení se dávání a přijímání zpětné vazby, prostor pro společnou zpětnou vazbu a zhodnocení

5. A: program zaměřený na podporu spolupráce ve třídě, řešení konfliktů mezi některými žáky, učení se dávání a přijímání zpětné vazby, zhodnocení

4. A: práce se třídou navazující na řešení šikany ve třídě, podpora zklidnění vztahů, řešení vzájemných konfliktů, pozitivní zpětná vazba

 

4. B: program zaměřený na řešení konfliktů ve třídě, učení se dávání a přijímání zpětná vazby, prostor pro zpětnou vazbu

 • vedení      třídnických hodin na zakázku TU

3. A: program na pomoc při začleňování žáka

3. C: program zaměřený na podporu kamarádských vztahů a řešení konfliktů (2 hodiny) program pro kolektiv družiny: zpětné vazby a řešení konfliktů

Více viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2013-14.“

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

 

a)         finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): NE

b)   finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, mzdové náklady na školního psychologa a speciálního pedagoga byly dotovány zřizovatelem

 

3. Individuální integrace: ANO, celkem 23 žáků

 

Přehled žáků s platným vyšetřením v PPP/SPC k 19. 5. 2014:

Třída

Počet   vyšetřených

SPUCH

Z toho   integrovaných

Hoši

Dívky

1.A

0

0

0

0

1.B

1

0

0

0

1.C

1

1

0

0

2.A

9

2

4

1

2.B

6

3

0

1

3.A

6

3

0

1

3.B

10

5

3

1

3.C

5

3

0

0

4.A

9

5

3

2+1*

4.B

10

5

3

1

5.A

4

2

1

1

5.B

8

2

4

1

1. stupeň

69

31

18

9+1*

6.A

11

6

4

1+1*

6.B

9

5

1

1

7.A

8

5

2

0

7.B

11

5

2

2+1*

8.A

7

5

2

2

8.B

9

4

2

2

9.A

10

6

1

0

9.B

16

10

5

3

2. stupeň

81

46

19

11+2*

celkem

150

77

37

20+3*

* žáci mimořádně nadaní

 

4. Skupinová integrace: NE

 

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 4 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013“

 

 

Část IX. Zhodnocení a závěr

 

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny.

Ve školním roce 2013/2014 vstoupil v platnost nový školní vzdělávací program s motivačním názvem ROScestník, podle kterého jsme začali vzdělávat žáky 1., 2. a 6. ročníku. Roscestník ukazuje společnou cestu vzděláváním a dává si za cíl žáky správně nasměrovat do jejich dalšího života po základní škole. Přiznanou hrubkou pak evokuje identitu školy s městem Rosice a první tři písmena jsou zároveň i zkratkou hesel, které žákům vštěpujeme: Rozum, Odpovědnost a Svoboda člověka ve vzdělávání i v životě. Žáci ostatních ročníků se vzdělávali podle dobíhajícího Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Rosice.

Byly zrealizovány skupinové pobyty: ŠPP (Adaptační pobyty), EVVO (Ekopobyt), LVK (lyžařský výcvikový kurz) jako akce rozšiřující vzdělávání žáků v daných oblastech.

Uskutečnily se tradiční akce pro žáky: výlety, exkurze, Mikuláš ve škole, sportovní den, výchovné koncerty, divadlo, při jejichž pořádání jsme se snažili dbát na rovnoměrné rozložení

 

těchto akcí během školního roku. Hospitace v hodinách byly mj. zaměřeny i na využívání moderních ICT ve výuce. S úspěchem jsme navázali na loňský projekt „Můj deváťák“, podporující kooperaci žáků IX. tříd s prvňáčky, který doznal v tomto roce některých pozitivních změn.

V maximální možné míře jsme využívali zahraničního asistenta z Velké Británie – především jako rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka, ale i např. v hodinách zeměpisu, dějepisu i na mimoškolních a pobytových akcích.

Škola byla i v letošním roce zapojena do mezinárodního projektu eTwinning (žáci třídy III.A).

Velká podpora byla věnována činnosti a aktivitám žákovského školního parlamentu, který mj. naši školu zaregistroval do sítě Škol pro demokracii. Podmínky pro získání titulu v některých oblastech zatím nesplňujeme, ale žáci spolu s vedením a učiteli hledají řešení, jak povinné ukazatele programu naplnit a v nadcházejícím školním roce titul Škola pro demokracii získat.

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

Ve druhé polovině kalendářního roku 2013 spolupracoval ředitel školy s pracovníky MěstÚ a ostatními řediteli na stanovení společných pravidel pro řízení příspěvkových organizací města. S platností od 1. 1. 2014 vydala Rada města Rosice „Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Rosice“, kterými se vedení školy od uvedeného data řídí.

Vedení školy se při své práci opíralo o činnost metodických sdružení, předmětových komisí a poradních orgánů. V průběhu školního roku došlo k posílení pedagogického sboru (i jeho mužské části), přijetím nových učitelů na místo kolegyně v dlouhodobé pracovní neschopnosti a kolegyně nastupující na mateřskou dovolenou.

Plán čerpání dovolené na rok 2014 byl společně s plány práce, DVPP a dalšími dokumenty sdílen se všemi zaměstnanci v prostředí cloudu, které umožňuje dálkový přístup. Prostředí Kalendáře Google a Disku Google budeme využívat i pro sdílení a tvorbu jiných dokumentů potřebných pro nepřetržitou komunikaci a informovanost zaměstnanců školy.

V souladu s novelizovanými předpisy byla uzavřena nová Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Věrou Horkou. Při stanovení pravidel čerpání FKSP a návrhu rozpočtu vedení spolupracovalo s odborovou organizací. Na rozpočtu FKSP na rok 2014 i na pravidlech pro jeho čerpání se obě strany bez problémů dohodly. Maximální podpora byla věnována osobnostnímu rozvoji pedagogů jejich aktivitě a dalšímu vzdělávání.

 

 

Z cílů stanovených v této oblasti pro šk. rok 2013/2014, které nebyly zcela naplněny, zbývá dokončit aktualizaci některých vnitřních směrnic.

 

OBLAST KONTROLY

Kontrolované oblasti, úkony kontrolní činnosti, termíny a zodpovědné osoby byli ve školním roce 2013/2014 stanoveny Plánem kontrolní činnosti členěném po jednotlivých měsících.

Podle plánu probíhaly hospitace ředitele a jeho zástupců ve všech třídách na 1. i 2. stupni ZŠ a následné hodnotící pohovory s vyučujícími. Učitelům byla dána možnost pozvat v daném termínu vedení školy do hodiny, kterou si sami určili.

Z plánovaného testování úrovně vzdělávání žáků 9. tříd v předmětech Čj, M, Aj probělo (z důvodu špatné komunikace se společností Scio) v letošním školním roce jen testování v anglickém jazyce. Elektronické ověřování ukázalo, že výsledky vzdělávání žáků naší školy jsou v porovnání s ostatními základními školami celkově průměrné. Povinné celorepublikové testování NIQES žáků 5. a 9. ročníků, které jsme ke zjištění úrovně vzdělávání v naší škole chtěli také využít, bylo centrálně zrušeno.

Zejména v oblasti financování byly ve šk. roce 2013/2014 v ZŠ Rosice provedeny kontroly ze strany zřizovatele, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí ČR. Kromě posledně zmíněné kontroly, která není dosud protokolárně uzavřena, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podle požadavků zřizovatele byla provedena inventarizace majetku školy.

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

Metodická sdružení a předmětové komise pracovaly v již osvědčeném složení podle plánu, který si na rok 2013/2014 sestavily. Zhodnocení jejich činnosti je uvedeno v závěrečných zprávách, které jsou přílohou této výroční zprávy.

Osvědčilo se zřízení širšího vedení školy, které se schází pravidelně 1x týdně ke společnému plánování, zlepšení informovanosti zaměstnanců a popř. i operativnímu řešení nečekaných organizačních záležitostí při procesu vzdělávání. Členy širšího vedení školy jsou zástupci ředitele, vedoucí ŠD, koordinátoři ŠVP, EVVO, ICT, vedoucí ŠPP, předsedkyně odborové organizace, zástupce Školské rady a vedoucí žákovského parlamentu.

Převážně prostřednictvím těchto orgánů a prostřednictvím pedagogické rady byl naplňován princip společného plánování.

 

Pro výměnu zkušeností a větší sounáležitost škol v rámci regionu inicioval ředitel školy vznik „Kolegia ŘZŠ Rosicko“, sdružení ředitelů základních škol ve správním obvodu města Rosice, které se sešlo a bude se scházet postupně v jednotlivých obcích regionu několikrát ročně.

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Běžné opravy a údržba v hlavní a vedlejší budově školy i v tělocvičně a kotelně školy byly prováděny průběžně podle potřeby. V uplynulém školním roce jsme ale museli řešit i mimořádné situace způsobené opakovanými (2x sprcha, šatna, dílna v budově tělocvičny, 1x ředitelna, šatny v hlavní budově) haváriemi vodovodního řádu.

Kromě těchto pojistných událostí nás trápilo stále častěji se opakující zatékání vody při vydatnějších deštích střechou nad „dostavbou“ hlavní budovy a střechou tělocvičny. Potřebnou rekonstrukci střech většího rozsahu budeme rozpočtovat na rok 2015.

O hlavních prázdninách byly prostory, které to vyžadovaly, vymalovány, natřeny vstupní dveře, vyspravena omítka a proběhl generální úklid. Ve školní kuchyni byly zrekonstruovány odpadové rošty a část špatně spádované dlažby.

Pro další kmenovou třídu a nové oddělení školní družiny jsme upravili prostorové řešení místností a pořídili nový nábytek (šatní skříňky, žákovské lavice a židle, skříně) a jiné nutné vybavení (domácí videotelefony s elektronickým vrátným).

Pokrytí budovy školy signálem wi-fi pro bezdrátové připojení k internetu bylo rozšířeno tak, že je učitelům k dispozici téměř ve všech místnostech, učebnách i kabinetech. Prezentační technika (1 interaktivní tabule a 6 datových projektorů) byla dokoupena a instalována do učeben, kde pedagogům, podle předchozího průzkumu, nejvíce chyběla.

Dovybavení a obnova fondu učebnic pro žáky a kabinetů učebními pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů je každoroční samozřejmostí.

Nepodařilo se nám zřídit vhodný prostor pro přemístění škrabky na brambory ve školní kuchyni a vyřešit lépe zázemí pro práci keramického kroužku. Odložena musela být i modernizace technického vybavení učebny přírodopisu a vybavení cvičné kuchyně alespoň novými židlemi.

 

OBLAST BOZP A PO

V této oblasti byly provedeny všechny předepsané kontroly a revize. Byl zpracován a konzultován „Plán krizové připravenosti“ pro Základní školu Rosice.

 

Vstupním školením BOZP a PO prošli všichni noví zaměstnanci školy. Periodické proškolení a lékařské prohlídky absolvovali stávající zaměstnanci školy podle plánu. Samostatně byli proškoleni všichni vedoucí pracovníci školy a členové požární hlídky.

Přehled o termínech a realizaci všech předepsaných revizí vede hospodářka školy. Prověrky BOZP a PO a kontrola plnění ozdravných opatření proběhly 12. 3. 2014, o čemž byl sepsán řádný zápis. Po odchodu paní učitelky Mgr. Vladíkové, pověřené pracovnice BOZP školy, na mateřskou dovolenou, byla provedena kontrola veškeré dokumentace BOZP a PO (3. 4. 2014) a navázána externí spolupráce s bezpečnostním technikem v oblasti BOZP a PO, p. Kambou.

V rámci kurzu „Ochrana osob za mimořádných událostí“, který proběhl ve všech třídách v červnu, byl vyhlášen i cvičný poplach s nácvikem evakuace budovy školy.

 

PUBLIC RELATION

WWW redaktoři jsou odpovědní za aktuální informace v jednotlivých oblastech školního webu prezentujících činnosti školy na internetu. Pravidelně přispíváme články ze života ve škole též do místního zpravodaje Rosa i jiných regionálních tiskovin. Velkou reklamou nejen mezi zástupci školské komunity bylo uspořádání Veletrhu středních škol.

Z několika návrhů jsme nechali hlasováním v internetové anketě širokou veřejnost vybrat nové logo ZŠ Rosice, prezentaci na internetu jsme doplnili virtuální prohlídkou školy a novodobou školní kronikou v elektronické podobě.

Výborně se osvědčila reprezentace školy ve spolupráci s FC Slovan Rosice (fotbalový turnaj McDonald´s Cup). Školní časopis Rosník získal v soutěži o titul Školní časopis roku 2014 v Jihomoravském kraji 1. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ a 1. místo za grafiku v kategorii I. a II. stupeň ZŠ. V zahraničí naši školu úspěšně reprezentovaly Mažoretky Anife (Francie, Belgie, Chorvatsko), na Slovensku pak žáci zapojení do soutěže v rámci projektu spolupráce Mikroregionu Kahan a Mikroregionu Velká Fatra.

I ve školním roce 2013/2014 jsme zorganizovali tradiční, rodiči a ostatní veřejností hojně navštěvované, školní akce jako besídky, dílny pro rodiče, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples, aj.

Dne 27. 3. 2014 u příležitosti 50. výročí školního stravování jsme uspořádali malou výstavu tematických výtvarných děl našich žáků spojenou s besedou o stravování ve školní jídelně a ochutnávkou pokrmů, které pro zúčastněné připravily naše paní kuchařky. Škoda jen, že se jinak velmi povedená akce, nesetkala s větším zájmem ze strany široké veřejnosti.

 

Na konci školního roku proběhlo mezi pedagogy dotazníkové šetření kladoucí si za cíl zjistit současnou úroveň kultury školy a také workshop (moderovaná diskuze) pedagogických pracovníků zaměřený na analýzu školního klimatu. Interpretací výsledků těchto šetření a následnými opatřeními ke zlepšení současného stavu se budeme dále zabývat ve školním roce 2014/2015.

 

ZÁVĚR

V uplynulém školním roce 2013/2014 jsme hodně investovali a velmi zapracovali na zlepšení vybavenosti učeben prezentační technikou a hlavně na způsobu využívání moderních informačních a komunikačních technologií v práci učitele. V oblasti provozu ICT jsme velice přivítali pomoc zřizovatele, jeho IT pracovníků, kteří obstarali serverové řešení školní počítačové sítě. Aktivitám v této oblasti je třeba i nadále věnovat zvýšenou pozornost.

V následujícím období bychom se prioritně rádi věnovali zlepšování kultury školy v nejširším smyslu slova. Stabilizaci pedagogického sboru. Budování značky ZŠ Rosice, posilování identity organizace, sounáležitosti, zlepšování pracovního klimatu ve třídách i kabinetech a ve škole jako instituci vůbec. V této oblasti pociťujeme stále jisté rezervy.

V materiální oblasti bude nutné čím dříve, tím lépe realizovat potřebné opravy střech hlavní budovy ZŠ i budovy ZUŠ Rosice. Zvyšující se počet žáků základní školy s sebou nese další prostorové (ve školní kuchyni i technologické) nároky, které muselo a v budoucích letech bude nadále muset vedení školy řešit.

Ředitel školy s ohledem na předpokládaný zájem o vzdělávání v Základní škole Rosice požádal v červnu 2014 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, správce Rejstříku škol a školských zařízení o zvýšení maximální povolené kapacity školní družiny ze stávajících 120 na 150 dětí a navýšení nejvyššího povoleného počtu výkonů ve školní jídelně ze 450 na 500 strávníků. S platností od 1. 9. 2014 bylo oběma žádostem vyhověno.

V souladu se zaměřením školy a prioritami našeho dalšího rozvoje jsme se jako partneři připojili do projektových záměrů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzev MŠMT č. 51 (ICT – vzdělávání učitelů v prostředí cloudu), č. 53 (RVP – zdravý životní styl a dopravní výchova) a č. 55 (Cizí jazyky – rodilý mluvčí do škol). Jestliže nositelé projektů s žádostmi uspějí, budou aktivity těchto projektů realizovány do 30. června 2015.

V Rosicích 19. 9. 2014.