Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Část I. Základní charakteristika školy

a)  Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600111130

 

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

 

     Škola sdružuje:

 

                          Základní škola – IZO: 102 191 174

                          Školní družina – IZO: 118 300 211

                          Školní jídelna – IZO:  103 079 939

 

     Kontakty:

 

            Telefon: 546 412 361

            Fax:       546 410 146

            E-mail:  zsrosice@volny.cz, info@zsrosice.cz

                          prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagogičtí zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

 

     Přehled oborů vzdělávání:

 

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání

Vyučovací jazyk

Délka vzdělávání

Kapacita oboru

79-01-C/01

Základní škola

denní

český

9 let

735

b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2015)

Školní rok

2015/2016

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

14

5

337

24,07

2. stupeň

8

4

185

23,13

Celkem

22

9

522

23,73

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávacího programu

V ročníku

Školní vzdělávací program pro

základní vzdělávání ZŠ Rosice

5. a 9.

ROScestník - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. - 4., 6. až 8.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2015):

 

 

   Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

 děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

L11          ŠJ - úplná

1

441

          65

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2015):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

5

                  170

Zaměření školy:

 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.

 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.

 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.

 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

  c) Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů. O činnosti školské rady jsou vedeny zápisy ze zasedání, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Členy školské rady zastupující ZŠ Rosice v tomto volebním období jsou PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný.

 

 

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.               Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2015)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických pracovníků *

36

32,135

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

36

100%

32,135

100%

                        * bez asistentů pedagoga, vychovatelů ŠD

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

7

5,29

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

7

100%

5,29

100%

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu:  1

 

3.   Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu:  3 (+2 od nového školního roku 2016/2017)

 

4.         Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2015/16 odešli ze školy:  6

 

 

5.         Nepedagogičtí pracovníci - počet: 13

            Zařízení školního stravování: kuchařky, pomocné kuchařky – 5, vedoucí ŠJ – 1

            Provozní zaměstnanci: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka – 1, ekonomka – 1

            Správcové tělocvičny – dohody o pracovní činnosti (4)

 

 

 

 

6.         Věkové složení pedagogických pracovníků:

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

 

6

35-50 let

5

11

nad 50 let

2

12

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

7

29

Rodičovská dovolená

 

6

 

 

7.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

23

10

2.

Humanitní předměty (zejména Čj, Cj)

7

4

3.

Přírodovědné předměty (M, F, Ch, Inf, Př)

6

4

4.

Zájmové vzdělávání ve školní družině

3

2

5.

Právní předpisy a školský management

7

3

6.

Prohloubení pedagogické způsobilosti

12

6

Celkem

 

58

29

 

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2015-16“.

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

 

 

8. Romský asistent (ANO/NE): NE

 

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 9 asistentů pedagoga (pro integrované žáky).

 

 

 

 

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.       Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo  (*)

Opakují

1.

1,013

75

75

0

0

0

2.

1,125

75

71

3

0

0

3.

1,159

61

56

5

0

0

4.

1,286

57

44

13

0

0

5.

1,451

70

40

30

0

0

Celkem za I. stupeň

338

286

51

0

0

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo  (*)

Opakují

6.

1,562

52

25

24

3

2

7.

1,596

42

20

22

0

0

8.

1,648

43

17

26

0

0

9.

1,963

47

11

35

1

0

Celkem za II. stupeň stupeň

184

73

107

4

2

Celkem za školu

522

359

158

4

2

 

*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2016

 

2.     Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

uspokojivé

3

0,56

neuspokojivé

0

0,00

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/16: 8, průměr na jednoho žáka: 0,015

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):

      

Oblast péče o nadané žáky je v naší škole ošetřena předpisem „Vnitřní předpis ZŠ Rosice k zajištění péče o nadané žáky“. Koordinátorem pro MNŽ je výchovný poradce. Podle IVP pracovali 3 mimořádně nadaní žáci. Nejčastěji dostávají rozšiřující, obohacující, problémové a tvořivé úkoly nad rámec těch běžných a povinných. Jedna žákyně 8. ročníku akceleruje v druhém cizím jazyce (vyučuje se společně se žáky 9. ročníku). Jeden nadaný žák navštěvuje kroužek tvůrčího psaní. Tento kroužek je doplněn také šikovnými žáky dle vlastního zájmu. Od října do května v něm pracovalo celkem 5 žáků.

Práce žáků byly odeslány do několika soutěží – Láska kvete v každém věku, Město jako literární kulisa, Význam vody v historii. Kroužek se zapojil do akce městské knihovny a své texty představil veřejnosti. I letos bylo vyvrcholením činnosti kroužku vydání sborníku ve spolupráci s firmou Coprint. Otevření tohoto kroužku plánujeme i příští rok, proběhne nábor nových členů.

Podrobněji v Příloze č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2015-16“.

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9.A

1

18

3

0

22

9.B

7

10

7

1

25

Celkem

8

28

10

1

47

%

17

59,6

21,3

2,1

100,0

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

5. A

2

2

5. B

3

3

5. C

1

1

celkem

6

6

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

7. A

6

6

7. B

4

4

celkem

10

10

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9. ročník

47

nižší ročník

2

Celkem

49

 

 

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

            ve školním roce 2015/2016 kontrola ze strany ČŠI neproběhla

 

b)        Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ---

 

 

Část V. Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

17

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i

66+16+24

(přijetí, přestup, IVP)

0

 

Počet žáků v 1. ročníku rok 2014/2015:  72

Počet žáků v 1. ročníku rok 2015/2016:  75

 

 

Část VI. Další údaje o škole

 

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2015/2016 volili následovně:

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář z Pč

Mgr. Roche, (od 7. 3. 2016 Mgr. Šulák)

7.

15

Informatika

Mgr. Řezníček

7.

7

Seminář z matematiky

Mgr. Schildová

7.

9

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

7.

10

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Řezáčová

7.

29

Sportovní hry

Mgr. Vocilka

7.

16

Německý jazyk

Mgr. Treuová

Mgr. Odehnalová

7.

23

Ruský jazyk

Mgr. Kroupová

7.

20

 

 

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář k ekologické výchově

Mgr. Roche, (od 7. 3. 2016 Mgr. Šulák)

8.

12

Konverzace v Aj

Mgr. Řezáčová

8.

16

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

8.

25

Seminář z matematiky

Mgr. Štouračová

8.

10

Sportovní hry

Mgr. Minařík

8.

21

Německý jazyk

Mgr. Štouračová

Mgr. Odehnalová

8.

23

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

8.

19

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Základy administrativy

Ing. Folvarčíková

9.

26

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Řezáčová

9.

29

Konverzace v Nj

Mgr. Odehnalová

9.

13

Sportovní hry

Mgr. Minařík

9.

26

Německý jazyk

Mgr. Treuová

Mgr. Štouračová

9.

27

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

Mgr. Hantková

8.

9.

21

 

Ve školním roce 2015/2016  jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

 

Název kroužku

Vedoucí

Den

Počet žáků

Tvůrčí psaní

Michaela Hantková

pátek

5

Dys-klub 2. tř.

Martina Kurtinová

pondělí

14

Dys-klub 3. tř.

Iva Laciná

středa

20

Dys-klub 4. tř.

Iva Laciná

úterý

11

Dys-klub 5. tř.

Iva Laciná

pondělí

17

Logo-kroužek

Koblížková

pondělí

10

Rosník, školní časopis

J. Odehnalová, G. Folvarčíková

úterý

15

 

 

 

Školní parlament

Z. Minařík, E. Treuová

středa

29

Divadelní  kroužek

J. Odehnalová, V. Richterová

pátek

14

Mažoretky

Stanislava Žáková

úterý, čtvrtek

35

Ekokroužek

A. Koblížková, P. Šoltésová, J. Vocilka, A. Kočičková, J. Roche

1. středa v měsíci

10

 

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO,

  Město a MÚ Rosice, Občanské sdružení při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …

 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO,

  Absolventský žákovský ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …

 • zapojení školy do projektů: ANO,

 • Ekoškola (viz Příloha č. 3 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2015-16“).

 • Ovoce do škol

 • Škola pro demokracii

 • Podpora jazykové gramotnosti na ZŠ Rosice (čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, zahraniční jazykový kurz pro učitele, stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky)

 • mezinárodní spolupráce:  ANO, eTwinning (žáci 2. ročníku ZŠ)

 • odborová organizace: ANO, Kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou

 • péče o žáky se SPU: ANO,

  zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2015-16“

 • LVK, plavání, bruslení: ANO,

  lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení po dohodě se správou zimního stadionu v Rosicích

 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO,

  jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2015-16“

   

Část VII. Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)         počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

Ano / ano

školní metodik prevence

1

Ano /ano

logopedický asistent

1

Ano/ano

asistent pedagoga

10

Ano

 

 

úvazek

 

 

školní psycholog

0,8

Ano

školní speciální pedagog (netřídní)*

0,386

Ano

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 

b)        věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný poradce

 

1

 

školní metodik prevence

 

 

1/0

školní psycholog

1

 

 

školní speciální pedagog

1

1

 

 

c)         další vzdělávání poradenských pracovníků:

- Výchovná poradkyně:

Novinky v legislativě a povinné dokumentaci – 20. 11. 2015, Brno

Jak na IVP, nová legislativa – 19. 4. 2016, Třebíč

Plán pedagogické podpory – 12. 5. 2016, Brno

Příští rok by chtěla seminář zaměřený na novinky v Bakalářích

 

- Školní psycholožka:

se tento školní rok účastnila pravidelných setkání regionálních schůzek školních psychologů (PPP Brno) a dále navštěvovala individuální supervizní setkání.

Seminář: Základy krizové intervence ve škole 12.4 2016

Seminář: Problémový žák 22. 4. 2016

Kurz: Sandplay therapy – práce s herním pískovištěm 21. - 22. 5. 2016

                  

- Školní metodička prevence:

                  30. 9. 2015 – pravidelná setkání školních metodiků prevence – tentokrát na naší škole

24. 11. 2015 – konference prevence, JmK Brno

22. 3. 2016 – školení první pomoci

14. 4. 2016 – MiniMax pro školský management

23. 6. 2016 – Krajské fórum prevence aneb rizikové chování na internetu

 

d)        akce v rámci prevence rizikových jevů chování:

1) Organizované ŠMP:

 • V žákovských knížkách máme vytištěné výňatky ze Školního řádu, z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případě výskytu zneužívání, držení či distribuce návykových látek“ a výňatek z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případech souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy“.

 • Před zahájením školní roku všichni třídní učitelé obdrželi letáček „Pomůžu ti“, který vyvěsili ve svých třídách na nástěnce tak, aby žáci věděli, jak se mají zachovat v případě podezření na šikanování.

 • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR se pro žáky tří 1. tříd uskutečnila vycházka s policisty. Tato již tradiční akce byla velmi zdařilá. Policisté provedli prvňáčky po exponovaných přechodech v Rosicích, názorně si předvedli, jak silnici přecházet, jak se pohybovat po chodníku, zodpověděla spoustu dotazů. Akce se konala hned na začátku školního roku, prvňáčci si tak mohli nacvičit bezpečnou cestu do školy.

 • Žáci 1. tříd obdrželi složku s pracovními listy „Dopravní výchova“. Tuto nám pravidelně zasílá organizace Besip. Součástí těchto listů byly reflexní nášivky a přívěsky, které děti mohly používat zavěšené na aktovkách nebo oblečení. Aktivně s touto složkou pracovaly všechny první třídy.

 • Celý školní rok žáci 2. tříd pracují s materiálem „Kapka prevence“, který nám byl poskytnut Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje. S těmito pracovními listy pracujeme již několik roků, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Zástupci Krajského ředitelství Policie ČR, oddělení prevence přijeli na shrnutí učiva nejen o dopravní výchově, ale prevenci celkově (neznámí lidé, poskytnutí pomoci,..) a odměnili všechny žáky 2. tříd – absolventy Kapky prevence na konci školního roku.

 • Žáci 4. a 5. ročníku obdrželi pracovní listy „Dopravní výchova“.  Tyto byly předány třídním učitelům a byla s nimi prodiskutována možnost použití pracovních listů ve výuce. S listy pracovaly všechny třídy 4. a 5. třídy. Navíc tyto ročníky prochází Dopravní výchovou, která je pro nás organizována SVČ Rosice v podzimních a jarních měsících.

 • Zapojili jsme se do celostátní akce „Světluška“ na pomoc nevidomým.

 • 14. 9. – 18. 9. 2015 proběhl Adaptační pobyt pro žáky 6. a 4. ročníků. Pobytu se účastnilo ve dvou skupinách celkem 54 a 49 žáků a akce se setkala stejně jako v předcházejících letech s velmi dobrým ohlasem nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů. Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Horácko na Třech Studních. Do projektu se kromě třídních učitelů, školního metodika prevence aktivně zapojili i výchovný poradce, školní psycholožka, ředitel školy a pracovníci neziskové organizace Podané ruce v Brně se svým preventivním programem. V rámci „peer programu“ s námi odjeli i 4 vyškolení žáci 9. tříd. Náměty pro zlepšení klimatu tříd, které získal p. ředitel na AP, předal školnímu parlamentu.

 • Od září 2014 jsme zapojeni do projektu prevence Unplugged v 8. ročníku jako škola srovnávací. Probíhá pravidelné testování žáků každého půl roku.

 • 15. 10. 2015 proběhl „Den zdraví“ na 1. stupni, s obdobnými sportovními aktivitami jako na 2. stupni. Navíc žáci měli besedu s p. veterinářem, s nevidomým člověkem, viděli ukázku karate, relaxovali, účastnili se body-zorbingu, tancovali na podložce.

 • 16. 10. 2015 byl připraven pro žáky 2. stupně „Den zdraví“. Během tohoto dne si děti povídaly o správné výživě, připravily si ovocné saláty pod vedením nejen třídních učitelů, ale taky pod vedením odborníků, sportovaly v přírodě, na školní zahradě i v tělocvičně, navštívily kuželnu, tancovali na  podložce „Stepmánie“, měřily si index BMI, besedovali na téma „Čas proměn“ a „Na prahu mužnosti“, dále s kurátorkou pro mládež ze sociálního odboru při MěÚ Rosice – ta žáky seznámila s právními důsledky zneužívání alkoholu a cigaret mladistvými, beseda s Mgr. Ferdovou o poruchách příjmu potravy pro dívky ze 7. tříd, dále besedovali o kyberšikaně žáci 6. roč. s Mgr. Procházkovou z Krajského ředitelství P ČR, s paní Vaňharovou si dívky 8. tříd povídaly o hygieně a péči o pleť, Mgr. Skutková uskutečnila program „Život jako výzva“ pro žáky 8. ročníku, diskutovali o původu zdravé strany, účastnili se projektu „Zdravá pětka“ apod.

 • Již tradičně žáci 9. tříd připravují Mikulášskou besídku pro žáky 1. a 2. tříd. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, a tak skupina čertů, andělů a Mikuláše navštívila i další třídy na 1. stupni naší školy a navštívila Logopedickou mateřskou školu na Smetanové.

 • Zapojení všech žáků do Dne otevřených dveří a Vánoční prodejní výstavy na škole (ať již aktivní účastí nebo alespoň výrobky na výstavu) žáci se mohli inspirovat ke vhodnému trávení volného času.

 • Naše škola je zapojena do projektu Duhové dny a úzce spolupracuje se SVČ a MěÚ Rosice. V rámci tohoto projektu byla nově zařazena podpora dětí, kteří potřebují pomoc s přípravou na vyučování.

 • Pro žáky 5. ročníku byla připravena preventivní akce „Vzpoura úrazům“, která proběhla ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Tato akce se setkala s velmi dobrou odezvou a byl o ní napsán nejen článek do Roiy, ale i poděkování do VZP.

 • Zapojení se do projektu VYNSPI II., do klíčové aktivity 03 jednotný systém výkaznictví v prevenci – počty ohrožených dětí ve škole, prevence rizikového chování a školní metodik prevence

 • Společně s žákovským parlamentem jsme se zapojili do projektu „Den boje proti rakovině“ – žáci prodávali žluté květy ve třídách dětem, jejichž rodiče byli o akci dopředu informováni a souhlasili s nákupem. Celkem škola vybrala a odeslala 5 835,-Kč.

 • V květnu si připravili studenti VŠ – obor psychologie – proi žáky našeho 9. ročníku interaktivní divadelní představení „Jak odolat nástrahám závadových part“

 • Prezentace preventivního projektu Rubikon pro vyučující – očekáváme zapojení v příštím školním roce

 • Den dětí pro 1. stupeň proběhl opět ve spolupráci se Školním parlamentem

 • Den dětí pro 2. stupeň – Soutěžní den – spolupráce se školním parlamentem

 • Zpracování tabulek mapování rizikového chování na škole

   

  V rámci třídnických hodin třídní učitelé pracovali s programem „Zásady slušného chování – etiketa“. Na začátku školního roku obdrželi vyučující náměty pro práci na třídnických hodinách, které využili téměř všichni vyučující. Tento materiál bude postupovat se třídou do následujícího ročníku. Během celého školního roku školní metodička prevence doplňovala informační nástěnku, na které žáci mohli najít důležité adresy a telefony, ale i nabídky k aktivnímu využívání volného času ve škole i mimo ni. Součástí nástěnky byly i preventivní letáčky od P ČR a nabídky volnočasových aktivit ze SVČ Rosice. Na nástěnce je i schránka důvěry. Využilo ji však pouze několik žáků školy a dotazy poukázaly na nevhodné chování spolužáků, ihned jsme se snažili situaci napravit. ŠMP obměňuje i nástěnku určenou pro učitele.

  2) Organizované ŠP:

 • preventivní práce s kolektivy 1. stupně – v průběhu měsíce října a listopadu probíhaly ve třídách 1. stupně „hrací hodiny“, v květnu byly „hrací hodiny“ nabídnuty pro zájemce z řad třídních učitelů. Hracími hodinami se letos jako ústřední motiv prolínalo téma „Komunikace, empatie, fungování v kolektivu a vtahu k ostatním“. Žáci si zkoušeli jednoduché aktivity a hry, při kterých cvičili verbální i neverbální komunikaci mezi sebou navzájem. V každé třídě žáci potom zhodnotili. V kolektivech byla také sledována úroveň spolupráce, vztahy mezi sebou navzájem a celková atmosféra. S třídními učiteli poté proběhl pohovor o třídě a byla předána možná doporučení.

   

 • preventivní práce s kolektivy 2. stupně – v tomto školním roce proběhly pro třídy 2. stupně „tematické hodiny“, které se již osvědčily v minulém školním roce. Oproti minulému roku se však témata pro některé třídy proměnila. V 6. třídách proběhla hodina tradičně zaměřená na „Efektivní přípravu do školy“. Toto téma pomáhá žákům 6. tříd v nalézání efektivních způsobů učení, které jsou čím dál více potřebnější při přechodu na 2. stupeň. V 7. třídách bylo realizováno téma „Respektování odlišností a vztahy v naší třídě“, které směřuje k prevenci šikany. V 8. třídách se podařilo realizovat program „Život jako výzva“ V 9. třídách jsme se zaměřili na téma „Řešení konfliktů“. Zároveň však byly také kolektivy 2. stupně sledovány ve schopnosti vzájemné spolupráce, komunikace a celkové atmosféry třídy. S třídními učiteli, kteří projevili zájem, proběhl pohovor o třídě.

   

  vedení třídnických hodin na zakázku TU

 • 6. A           obnovení vzájemné důvěry ve třídě

 • 2. A           vztah k třídnímu učiteli a třídě

 • 2. B           vztah ke třídě a spolužákům

 • 7. B           vnímání vlastní třídy

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

 

 1. finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů: ANO, mzdové prostředky na školní psycholožku jsou od ledna 2016 čerpány z Rozvojového programu MŠMT
 2. finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, mzdové náklady na školního psychologa do prosince 2015, speciální pedagogy a 1 sociálního asistenta byly dotovány zřizovatelem

 

3. Individuální integrace: ANO, k 1. 9. 2015 celkem 25 žáků

 

4. Skupinová integrace: NE

 

 

Přehled žáků s platným vyšetřením v PPP/SPC k 23. 5. 2016:

Třída

Počet vyšetřených

SPUCH/PAS

Z toho integrovaných

Hoši

Dívky

1.A

1

1

0

1

1.B

2

1

0

1

1.C

3

1

0

0

2.A

3

1

2

0

2.B

6

5

1

1

2.C

4

3

1

1

3.A

5

1

3

1

3.B

7

3

3

0

3.C

3

2

1

0

4.A

13

3

6

2

4.B

12

6

2

3

5.A

11

4

2

2

5.B

13

7

4

3

5.C

6

4

0

0

1. stupeň

89

42

25

15

6.A

13

8

3

3 + 1*

6.B

7

4

2

2

7.A

7

5

1

1

7.B

10

3

4

1

8.A

11

6

3

1 + 1*

8.B

6

4

0

0

9.A

7

5

2

0

9.B

13

7

3

2 + 1*

2. stupeň

74

42

18

10 + 3*

celkem

163

84

43

25 + 3*

* žáci mimořádně nadaní

 

 

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 4 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015“

 

 

 

Část IX. Zhodnocení a závěr

 

 

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovené cíle:

 1. Naplňovat program Ekoškola
 2. Realizovat skupinové pobyty žáků jako Adaptační pobyty, Eko-pobyty, školy v přírodě, třídní výlety, …
 3. Realizovat jazykové pobyty žáků a učitelů v zahraničí v rámci projektu Podpora jazykové gramotnosti na ZŠ Rosice financovaného z EU (výzva č. 56)
 4. Podporovat využívání ICT postupně zavádět prvky e-learningu s využitím systému LMS Moodle.
 5. Pokračovat v zapojení školy do mezinárodního projektu eTwinning.
 6. Realizovat projekt Můj deváťák podporující kooperaci žáků 1. a 9. ročníku.
 7. Organizovat pravidelné konzultační hodiny pro rodiče, Den otevřených dveří, zapojení rodičů do aktivit tříd
 8. Spolupracovat na projektu Zdravé město Rosice
 9. Uskutečnit tradiční akce pro žáky – výlety, exkurze, Mikuláš, sportovní den, doplnit o další akce rozšiřující oblast výuky (výchovné koncerty, divadlo, kino, …), dbát na rovnoměrné rozložení těchto akcí během školního roku.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Kromě naplňování Školního vzdělávacího programu ROScestník, jako nejdůležitějšího plánu činnosti naší organizace naplňujeme i mezinárodní kritéria programu Ekoškola. Výjimečný byl v uplynulém školním roce projekt „Podpora jazykové gramotnosti na ZŠ Rosice“, na který jsme získali téměř milionovou dotaci s fondů EU a státního rozpočtu:

Dotace z ESF a státního rozpočtu

        972 871,00   

I. Čtenářské dílny

        113 512,00   

II. Jazykový kurz (učitelé)

        317 595,00   

III. Stínování

        126 474,00   

IV. Jazykový pobyt (žáci)

        415 290,00   

Díky úspěšnému projektu „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“ jsme obrželi v roce 2015 pro učitele zapojené do projektu nejen služební tablety, ale na začátek šk. roku 2015/2016 také instalaci systému LMS Moodle (vč. proškolení uživatelů), pomocí kterého chceme postupně zavádět podporu vzdělávání žáků formou e-learningu. Ceněna byla i mezinárodní spolupráce třídy II.A v rámci projektu eTwinning a aktivní zapojení školy do projektu Zdravé město Rosice. Uskutečnily se i všechny tradiční skupinové pobyty a akce pro žáky.

 

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

Stanovené cíle:

 1. Upravit organizační řád školy (organizační schéma) dle praktických zkušeností z uplynulého období.
 2. Při vedení školy se opírat o činnost metodických sdružení, předmětových komisí a poradních orgánů.
 3. Začínajícím pedagogickým pracovníkům přidělit mentora (uvádějícího učitele).
 4. Personálně posílit školní poradenské pracoviště. Lépe koordinovat činnosti asistentů pedagoga.
 5. Plán dalšího vzdělávání upravovat po konzultaci s každým pracovníkem.
 6. Sestavit plán čerpání dovolené zaměstnanců školy na rok 2016.
 7. Při návrhu rozpočtu FKSP na rok 2016 a při stanovení pravidel pro čerpání z FKSP spolupracovat s odborovou organizací.

Stanovené cíle v této oblasti byly splněny. Do organizační struktury byli začleněni asistenti pedagogů a správcové školní tělocvičny. Nově byla ustanovena funkce vedoucí provozních zaměstnanců. V uplynulém školním roce došlo k velkým personálním změnám jak na pedagogickém tak i provozním úseku viz níže v odstavci Závěr.

 

 

OBLAST KONTROLY

Stanovené cíle:

 1. Posílit kontrolní činnost zejména na provozním úseku.
 2. Vytvořit Plán kontrolní činnosti včetně plánu hospitací.
 3. Podporovat vzájemné hospitace vyučujících a společné pohovory.
 4. Pro testování žáků využívat mimo jiné InspIS SET – Inspekční systém elektronického testování ČŠI.
 5. Podle požadavků zřizovatele provést inventarizaci majetku školy.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Kontrolní činnosti na provozním úseku byla posílena další odpovědnou osobou – vedoucí provozních zaměstnanců. Hospitační činnost jako podstatná oblast kontrolní činnosti byla důležitým kritériem v hodnocení pedagogických pracovníků. Výsledky výchovy a vzdělávání jsme ověřili testováním žáků 9. ročníku v systému InspIS a Scio testy čtenářské gramotnosti u žáků 6. ročníku. Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2015 nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.

 

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

Stanovené cíle:

 1. Projednat dlouhodobou koncepci rozvoje školy ve Školské radě.
 2. Sestavit pracovní plány jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení.
 3. Pokračovat v činnosti širšího vedení školy jako poradního orgánu ředitele školy.
 4. Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy.
 5. V maximální míře využít metodické a poradní orgány při společném plánování všech činností školy.
 6. Spolupracovat při tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání na Rosicku.
 7. Formou školního fóra Žákovského parlamentu se zapojit do připravovaného strategického plánu rozvoje města

Všechny stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. K dlouhodobé koncepci rozvoje základní školy nebyly od členů školské rady žádné připomínky. Dotazy týkající se zaváděné formy e-learningu byly ředitelem školy zodpovězeny. Velký podíl nese naše škola na realizaci projektu při tvorbě MAP vzdělávání pro oblast ORP Rosice, který zpracovává MAS Brána Brněnska.

 

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Stanovené cíle:

 1. Vybavení školní kuchyně modernizovat nákupem nového kotle a smažící pánve.
 2. Dovybavit zbývající kmenové třídy prezentační technikou, do učeben instalovat nové dataprojektory.
 3. Pro nové oddělení školní družiny zajistit potřebné pomůcky.
 4. Jednu z učeben informatiky vybavit novými počítači.
 5. Pořídit nový sedací nábytek do učebny informatiky.
 6. V období hlavních prázdnin provést generální úklid a vymalovat potřebné prostory.
 7. Ve spolupráci se zřizovatelem zabezpečit celkovou rekonstrukci střechy, popř. zateplení budovy školy.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny jen částečně. Střecha byla opravena jen provizorně z provozních prostředků školy a její kompletní rekonstrukce byla bohužel odložena. Realizace tohoto záměru je závislá na finančních možnostech zřizovatele. Nákup nového vybavení školní kuchyně byl také odložen na následující školní rok.

Co se podařilo, bylo dlouho uvažované zabezpečení budovy při vstupu koridorem a rozšíření kamerového systému města na okolí budovy školy (instalovány 3 nové kamery). Učebny, ve kterých jsme dosud postrádali prezentační techniku, byly dovybaveny a v době hlavních prázdnin byly ne v jedné, ale v obou učebnách informatiky instalovány nové počítače. Do jedné z kmenových tříd byl pořízen nový žákovský nábytek.

 

 

OBLAST BOZP A PO

Stanovené cíle:

 1. Realizovat všechny předepsané revize v daných termínech.
 2. Provést vstupní školení BOZP a PO nových zaměstnanců školy a periodické proškolení stávajících zaměstnanců.
 3. Zabezpečit provedení vstupních a periodických lékařských prohlídek zaměstnanců u smluvního lékaře v odpovídajících termínech.
 4. Provést prověrky BOZP a PO, místní šetření za přítomnosti pověřených osob a vypracovat o tomto písemný zápis s plánem ozdravných opatření.

Stanovené cíle v této oblasti byly splněny. Pracovní prostředí v obou budovách naší organizace prošlo v uplynulém roce hloubkovou kontrolou Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Většina zjištění pracovníků inspektorátu nebyla závažného charakteru a byla odstraněna ihned v průběhu kontroly. Odstraněny (v předepsaném termínu) byly i závažnější nedostatky v plynových kotelnách, které nám provozuje Správa budov Rosice s.r.o.

 

 

PUBLIC RELATION

Stanovené cíle:

 1. Realizovat opatření vedoucí ke zlepšování kultury školy
 2. Podporovat vznik WWW stránek jednotlivých tříd a učitelů, na sociální síti Facebook vytvořit stránku školy.
 3. Uskutečnit v ZŠ Rosice burzu středních škol.
 4. Pokračovat v činnosti redakční rady odpovědné za propagaci činnosti školy na veřejnosti, znovu proškolit redaktory v práci s redakčním systémem.
 5. Uskutečnit tradiční akce pro veřejnost: Vánoční jarmark, besídky, dílny, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples.
 6. Podporovat činnost a aktivity žákovského parlamentu.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Velkým úspěchem byl zisk titulu Škola pro demokracii (Platnost osvědčení: 31. 7. 2016) za práci s žákovským parlamentem a participaci žáků na životě školy. Od školního roku 2015/2016 prezentujeme svoji činnost i na sociální síti Facebook, kterou jsme v předchozím období vyhodnotili (pomocí ankety mezi návštěvníky naši webových stránek) jako nejpoužívanější.

 

 

ZÁVĚR

Školní rok 2015/2016 lze celkově hodnotit jako úspěšný. V oblasti vzdělávání žáků jsme se nad rámec platného vzdělávacího programu věnovali zejména jazykové gramotnosti. S velkým zájmem jsme, v rámci projetu dotovaného z fondů EU, zrealizovali jazykové a pobytově-vzdělávací kurzy v zahraničí pro žáky i učitele. Velmi přínosné bylo také zavedení čtenářských dílen jako moderní strategie výuky čtení a literatury v rámci hodin českého jazyka, a to na I. i na II. stupni naší základní školy. V následujícím období bychom se chtěli více věnovat rozvoji matematické gramotnosti.

V oblasti materiálně-technické se nám podařilo dovybavit učebny prezentační technikou a zejména modernizovat již nevyhovující počítačovou techniku v učebnách informatiky. V této oblasti musíme zapracovat ještě na navýšení konektivity připojení školní počítačové sítě k internetu.

Uplynulý školní rok byl také charakteristický výjimečně početnými změnami v oblasti personálního zabezpečení vzdělávací činnosti i provozu školy. Nejen naši organizaci, ale regionální školství vůbec opustily v průběhu školníku roku 2 kvalitní vyučující cizího jazyka, které zřejmě našly uplatnění v soukromém sektoru. S koncem školního roku ukončily svoje působení na naší škole i 2 učitelky I. stupně, 1 asistentka pedagoga a školní psycholožka. Z provozních zaměstnanců odešel pan školník, který měl pracovní poměr uzavřený na dobu určitou. Paní vedoucí vychovatelka ŠD, pomocná kuchařka a 2 uklízečky dosáhly důchodového věku a ukončily pracovní poměr v průběhu hlavních prázdnin. Všechna uvedená pracovní místa jsme obsadili novými zaměstnanci, kteří, jak pevně věříme, budou pro naši organizaci od školního rok 2016/2017 přínosem.

V Rosicích 21. 9. 2016
Mgr. Petr Řezníček, ředitel