Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

 

Část I. Základní charakteristika školy

 

a)  Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Škola sdružuje:

                           Základní škola – IZO: 102 191 174

                           Školní družina – IZO: 118 300 211

                           Školní jídelna  – IZO: 103 079 939

      Kontakty:

             Telefon: 546 412361

            Fax:        546 410146

            E-mail:   zsrosice@volny.cz

                           prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

      Přehled oborů vzdělávání:

Kód   oboru

Popis   oboru

Forma   vzdělávání

Vyučovací   jazyk

Délka   vzdělávání

Kapacita   oboru

79-01-C/01  

Základní   škola

denní

český  

9   let

735

 

b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2012)

Školní rok

2011/2012

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

11

5

283

25,7

2. stupeň

8

4

185

23,1

Celkem

19

9

468

24,6

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávaciho programu

V ročníku

Školní vzdělávací program pro

základní vzdělávání ZŠ Rosice

1.- 9.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2012):

 

 

   Typ jídelny-dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

 děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

921          ŠJ - úplná

1

410

          54

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2012):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných   dětí v ŠD

Celkem

3

                  90

            Zaměření školy:

 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

 

c) Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů.

Od prosince 2011 byli nově do školské rady jmenováni 3 zástupci zřizovatele a proběhly volby 3 členů z řad zákonných zástupců žáků a 3 členů z řad pedagogů školy.

K 1. srpnu 2013 se vzdal členství ve ŠR dosavadní předseda pan Ing. František Pokorný (zvolený za zákonné zástupce žáků), který se stal zaměstnancem, pedagogickým pracovníkem školy. Z tohoto důvodu je nutné zorganizovat na třídních schůzkách s rodiči doplňující volby.

  

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2012)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických   pracovníků *

29

28,1

Z toho odborně   kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

28

96,6%

0,1

99,6%

                        * bez as. ped., vych. ŠD

 

Fyzické   osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

3

2,6

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.

2

66,7%

1,6

61,5%

 

  

 

 

2.  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu:  0

 

3.  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu:  1

 

4.  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy:  2(odchod na MD)

 

5.         Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 12

            Zařízení školního stravování – 5 plných úvazků

            Úsek správní: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka školy – 1, ekonomka školy – 1

            Správcové tělocvičny – dohody o pracovní činnosti (4)

 

6.         Věkové složení pedagogických pracovníků:

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do   35 let

1

7

35-50   let

1

10

nad   50 let

2

8

Pracující   důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující   důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

4

25

Rodičovská   dovolená

 

1

 

7.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet   seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

12

18

2.

Humanitní předměty (zejména   Čj, Cj)

8

9

3.

Přírodovědné předměty (M,   F, Inf, Př)

11

14

4.

Zájmové vzdělávání ve   školní družině

3

4

5.

Právní předpisy a školský   management

2

2

Celkem

 

36

47

 

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2012-13“.

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

 

8. Romský asistent (ANO/NE): NE

    Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 2 asistenti pedagoga (pro integrované žáky)

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.        Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet   žáků

Prospělo   s

 vyznamenání

Prospělo        bez

Neprospělo   bez (*)

Opakují

1.

1,021

54

54

0

0

0

2.

1,131

69

65

4

0

0

3.

1,194

54

48

6

0

0

4.

1,281

46

35

11

0

0

5.

1,323

56

36

20

0

0

Celkem za I.   stupeň

279

238

41

0

0

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet   žáků

Prospělo   s

 vyznamenání

Prospělo        bez

Neprospělo   bez (*)

Opakují

6.

1,728

55

21

33

0

1

7.

1,748

41

14

27

0

0

8.

1,930

44

8

35

0

1

9.

2,064

45

6

39

0

0

Celkem za II. stupeň   stupeň

185

49

134

0

2

Celkem   za školu

464

287

175

0

2

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2013

 

2.      Snížený stupeň z chování:

Stupeň   chování

Počet

%   z počtu všech žáků školy

uspokojivé

15

3,23

neuspokojivé

4

0,86

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/13: 2, průměr na jednoho žáka: 0,004

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):

       

Oblast péče o nadané žáky je v naší škole ošetřena předpisem „Vnitřní předpis ZŠ Rosice k zajištění péče o nadané žáky“. Koordinátorem pro MNŽ je Mgr. Michaela Hantková. Stejně jako loni i v letošním roce pracovali podle IVP pro MNŽ 4 žáci (2 na každém stupni). Žákyně 5. třídy byla akcelerována v anglickém jazyce. S žákem 3. třídy pracuje pouze třídní učitelka - v hodinách dostává prostor pro prezentaci svých příspěvků připravených dle vlastního zájmu. S žáky druhého stupně pracuje více vyučujících; nejčastěji dostávají rozšiřující, obohacující, problémové a tvořivé úkoly nad rámec těch běžných a povinných.

 

Tři nadaní žáci také s velkým úspěchem navštěvují kroužek tvůrčího psaní. Práci nadaných žáků sleduje průběžně také školní psycholog. Jedna žákyně byla odeslána na vyšetření do PPP na základě výsledků v depistážním šetření. Mimořádné nadání nebylo potvrzeno, žákyně však bude nadále rozvíjena v dílčích oblastech.

Podrobněji v Příloze č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2012-13“.

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9.A

5

14

5

0

24

9.B

2

14

5

0

21

celkem

7

28

10

0

45

%

15,6

62,2

22,2

0,0

100,0

Údaje o výsledcích přijímacího řízení na víceletá gymnázia:

 

přihlášeno

přijato

5.A

2

1

5.B

7

3

celkem

9

4

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9.   ročník

45

nižší   ročník

0

Celkem

45

 

 

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

a)   Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

 

      ve školním roce 2012/2013 kontrola ze strany ČŠI neproběhla

 

b)    Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ---

  

Část V. Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

 

Rozhodnutí   ředitele

Počet

Počet odvolání

O   odkladu povinné školní docházky podle § 37

20

0

O   dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další   dle § 165, odst. 2 a,   e, h, i

44

0

 

Počet žáků v 1. ročníku rok 2011/2012:  71

Počet žáků v 1. ročníku rok 2012/2013:  54

 

 

Část VI. Další údaje o škole

 

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2012/2013 volili následovně:

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

 

 

 

 

Informatika

Mgr.   Folvarčíková

7.

15

Konverzace v Aj

Mgr.   Dočkalová

7.

12

11

Seminář   z mediální výchovy

Mgr.   Hantková

7.

10

Seminář   z Pč – provoz a údržba domácnosti

Mgr.   Vladíková

7.

12

Sportovní hry

Mgr.   Minařík

Mgr.   Matulová

7.

13

11

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Schildová

7.

11

11

Ruský jazyk

Mgr.   Hantková

PaedDr.   Kroupová

7.

13

7

 

 

 

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

 

 

 

 

Informatika

Mgr.   Folvarčíková

8.

15

Konverzace v Aj

Mgr.   Dočkalová

8.

9

9

Seminář   z mediální výchovy

Mgr.   Hantková

8.

13

Seminář   z Pč – příprava pokrmů

Mgr.   Matulová

8.

11

Sportovní hry

Mgr.   Minařík

Mgr.   Vladíková

8.

16

15

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Odehnalová

8.

16

14

Ruský jazyk

PaedDr.   Kroupová

8.

14

 

 

 

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

 

 

 

 

Konverzace v Aj

Mgr.   Řezáčová

9.

17

Sportovní hry

Mgr.   Minařík

9.

17

14

Seminář z matematiky

Mgr.   Kadaňková

9.

13

Základy administrativy

Mgr.   Folvarčíková

9.

15

15

Německý jazyk

Mgr.   Polcarová

Mgr.   Odehnalová

9.

15

15

Ruský jazyk

PaedDr.   Kroupová

9.

15

 

 

 

 

Ve školním roce 2012/2013  jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

Název kroužku

Vedoucí

Den

Počet žáků

Tvůrčí psaní

Michaela Hantková

úterý

11

Kroužek Čj

Michaela Hantková

pátek

10

Dys-klub 6., 7. r.

Michaela Hantková

čtvrtek

11

Dys-klub 8., 9. r.

Jana Odehnalová

úterý

5

Logo-klub 1. skup.

Hana Stejskalová

pondělí

3

Logo-klub 2. skup.

Hana Stejskalová

úterý

2

Rosník

J. Odehnalová, G.   Folvarčíková

pátek

17

Školní parlament

Z. Minařík,   E. Polcarová

středa

20

Taneční kroužek

Lucie Janochová

pondělí

21

Výtvarný kroužek

Stanislava Žáková

středa

12

Mažoretky

Stanislava Žáková

úterý, čtvrtek

45

Ekokroužek

J. Kroupová,   A. Koblížková, P. Šoltésová

1. středa v měsíci

26

 

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO, Město a MěstÚ Rosice, Občanské sdružení při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …
 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO, Školní ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …
 • zapojení školy do projektů: ANO, Ekoškola (viz Příloha č. 1 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2012/2013“), Ovoce do škol, Zdravá pětka, EU peníze školám, eTwinning, Commenius Assistantship, …
 • mezinárodní spolupráce:  ANO, eTwinning (žáci 2. ročníku ZŠ)
 • odborová organizace: ANO, uzavřena nová Kolektivní smlouva platná od 1. 5. 2013
 • péče o žáky se SPU: ANO,zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště, viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2012/2013“.
 • LVK, plavání, bruslení: ANO,lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení 1x ročně po dohodě
 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO, jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2012/2013“.

 

Část VII. Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný   poradce

2

Ano / ano

školní   metodik prevence

1

Ano /ano

 

 

úvazek

 

 

školní   psycholog

0,8

Ano

školní speciální pedagog   (netřídní)*

0,23

Ano

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 

b)         věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný   poradce

1

1

 

školní metodik prevence

 

1

 

školní   psycholog

1

 

 

školní speciální pedagog

 

1

1 / 0

 

c)         další vzdělávání poradenských pracovníků:

Vedoucí školního poradenského pracoviště se účastnila porad výchovných poradců a v rámci celoživotního vzdělávání vedla semináře pro budoucí výchovné poradce na Pedagogické a Filosofické fakultě MU. Školní psycholožka se účastnila pravidelných regionálních schůzek školních psychologů (PPP Brno). Opět absolvovala v listopadu 2012 exkurzi na ZŠ Kotlářská, kde se zúčastnila a aktivně zapojila do programu „Řešení konfliktů“ pod vedením psychologa ZŠ pro žáky 8. tříd.  Zúčastnila se Mezinárodního psychoterapeutického sympozia pořádaného katedrou psychologie Fakulty sociálních studií ve dnech 23. – 25. 5. 2013.

 

d)        akce v rámci prevence sociálně patologických jevů:

Preventivní práce s kolektivy 1. stupně – v průběhu měsíce října, listopadu a května probíhaly ve třídách 1. stupně „hrací hodiny“. V každé třídě proběhly minimálně dvě hodiny. V 1. pololetí školního roku hodiny navázaly na loňské téma „Zvládání stresu“ tématem „Pocity“, žáci si zkoušeli zahrát různé pocity prostřednictvím mimiky, gest a za využití barevných šátků a uvědomit si vlastní prožívání. Podle možností si také žáci připomněli, jak mohou zvládat vlastní negativní pocity. V květnu byla hodina zaměřena na rytmická cvičení, společný zážitek skupiny, podporu spolupráce a vzájemného „naladění“ na sebe navzájem. Kolektivy byly rovněž sledovány vzhledem k úrovni spolupráce, komunikace a vzájemných vztahů, s třídními učiteli poté probíhalo vyhodnocení programu a pohovor o třídě.

Preventivní práce s kolektivy 2. stupně – ve všech třídách 2. stupně proběhl program, který opět navazoval na loňský „Preventivní program na zvládání stresu“ tématem „Pocity“. Zároveň byl v tomto školním roce ponechán v těchto hodinách volný prostor pro aktuálně řešená témata žáků. Některé kolektivy tak tuto hodinu využily k řešení vztahů ve třídě nebo aktuálních starostí a potíží. Také kolektivy 2. stupně byly sledovány vzhledem k úrovni spolupráce a vzájemných vztahů, s třídními učiteli poté proběhlo vyhodnocení programu a pohovor o třídě a případné potřebě následné práce v rámci třídnické hodiny.

Více viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za rok 2012-13.“

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

 

a)         finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): NE

b)   finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, mzdové náklady na školního psychologa a speciálního pedagoga byly dotovány zřizovatelem

 

3. Individuální integrace: ANO, celkem 22 žáků

Přehled žáků s platným vyšetřením v PPP/SPC k 10. 6. 2013:

Třída

Počet   vyšetřených

SPUCH

Z toho   integrovaných

 

 

Hoši

Dívky

 

1.A

2

0

1

1

1.B

2

1

0

1

2.A

4

2

0

1

2.B

4

2

0

0

2.C

4

2

0

0

3.A

9

4

3

2+1*

3.B

8

4

2

1

4.A

4

2

1

1

4.B

10

3

2

0

5.A

9

5

1

1*

5.B

8

4

1

0

1. stupeň

64

29

11

7+2*

6.A

8

5

2

0

6.B

10

6

2

3+1*

7.A

8

6

2

2

7.B

11

6

4

2

8.A

10

6

1

0

8.B

17

9

5

3

9.A

11

5

2

1*

9.B

7

5

1

1

2. stupeň

82

48

19

10+2*

celkem

146

77

30

18+4*

* žáci mimořádně nadaní

 

4. Skupinová integrace: NE

  

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 3 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012.“

  

Část IX. Zhodnocení a závěr

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovené cíle v této oblasti byly zcela naplněny.

Proběhla revize ŠVP, do stávajícího programu byly zapracovány předepsané standardy a změny. Od nového školního roku 2013/2014 vstoupí v platnost nový školní vzdělávací program s motivačním názvem ROScestník, podle kterého se budou vzdělávat žáci 1., 2., a 6. ročníku základní školy.

Byly zrealizovány skupinové pobyty: ŠPP (Adaptační pobyty), EVVO (Ekopobyt), Anglický jazyk (Londýn) jako akce rozšiřující vzdělávání žáků v daných oblastech.

Uskutečnily se tradiční akce pro žáky – výlety, exkurze, Mikuláš, sportovní den, výchovné koncerty, divadlo, …, při jejichž pořádání jsme se snažili dbát na rovnoměrné rozložení těchto akcí během školního roku.

Hospitace v hodinách byly mj. zaměřeny i na využívání moderních ICT ve výuce.

Realizovali jsme poprvé nový projekt „Můj deváťák“, podporující kooperaci žáků IX. tříd s prvňáčky. I když byl tento projekt hodnocen pozitivně ze strany učitelů i rodičů žáků 1. ročníku, plánujeme v dalším období jeho úpravy.

Škola byla i v letošním roce zapojena do mezinárodního projektu eTwinning (žáci třídy II.A).

Velká podpora je průběžně věnována činnosti a aktivitám žákovského školního parlamentu.

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

Ne všechny stanovené cíle v této oblasti byly naplněny zcela podle představ vedení školy.

Vedení školy se při své práci opíralo o činnost metodických sdružení a poradních orgánů.

V průběhu školního roku proběhly nutné změny v personálním zabezpečení vzdělávání (zástupy za MD), z nichž některé nežádoucím způsobem ovlivnily výuku ve třídě VII.B (situace byla operativně řešena výměnou vyučujícího matematiky). Od ledna 2013 došlo k navýšení kapacity školní družiny na 120 dětí. Otevřeli jsme 4. oddělení ŠD a na nové pracovní místo byla přijata plně kvalifikovaná vychovatelka (částečný úvazek). Personálně bylo nově zabezpečeno i vzdělávání v uvažované další třídě budoucího 1. ročníku.

Optimalizovali jsme rozvržení pracovní doby na úseku úklidu tak, aby nebyla nutná pravidelná přesčasová práce zaměstnankyň.

Plán čerpání dovolené zaměstnanců školy na rok 2012 resp. 2013 nebyl stanoven písemně. Čerpání ŘD určoval zaměstnavatel tak, aby byla vyčerpána v období, ve kterém na ni zaměstnancům vznikl nárok.

Ze zavedeného nového komunikačního a organizačního systému Google Apps pro školy byla v uplynulém období prakticky využívána pouze doménová pošta. Na kompletním využívání systému je třeba ještě zapracovat v následujícím školním roce.

Po vyjednávání s odborovou organizací byla dohodnuta nová kolektivní smlouva. Podepsána byla 15. 4. 2013 s účinností od 1. 5. 2013 na dobu neurčitou.

 

OBLAST KONTROLY

Podle plánu probíhaly hospitace ředitele a jeho zástupců ve všech třídách na 1. i 2. stupni ZŠ a následné hodnotící pohovory s vyučujícími. Učitelům byla dána možnosti vzájemných hospitací i účasti na hospitacích vedení školy. Této, podle vedení školy, velmi přínosné formy výměny zkušeností učitelé využívali dosud jen zřídka.

Testování žáků v předmětech Čj, M, Aj (testy Scio, NIQES) ukázalo, že výsledky vzdělávání žáků naší školy byly v porovnání s ostatními základními školami celkově průměrné.

Podle požadavků zřizovatele byla provedena inventarizaci majetku školy.

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

Metodická sdružení a předmětové komise pracovaly v již osvědčeném složení podle plánu, který si na rok 2012/2013 sestavily. Zhodnocení jejich činnosti je uvedeno v závěrečných zprávách, které jsou přílohou této výroční zprávy.

Ve školním roce 2012/2013 bylo nově ustanoveno širší vedení školy jako další poradní orgán ředitele školy. Členy širšího vedení školy jsou zástupci ředitele, vedoucí ŠD, koordinátoři ŠVP, EVVO, ICT, vedoucí ŠPP, předsedkyně odborové organizace, zástupce Školské rady a vedoucí žákovského parlamentu.

Převážně prostřednictvím těchto orgánů a prostřednictvím pedagogické rady byl naplňován princip společného plánování.

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Nutné opravy a údržba v hlavní a vedlejší budově školy i v tělocvičně a kotelně školy byly prováděny průběžně podle potřeby. O hlavních prázdninách byly potřebné prostory vymalovány a proběhl generální úklid. Ve spolupráci se zřizovatelem byla zajištěna provizorní oprava povrchu venkovního hřiště tak, aby bylo z hlediska bezpečnosti využitelné pro žáky a děti ŠD.

Pro další kmenovou třídu a nové oddělení školní družiny jsme upravili prostorové řešení místností a pořídili nový nábytek (šatní skříňky, žákovské lavice a židle, skříně) a jiné nutné vybavení.

Pokrytí budovy školy pro bezdrátové připojení k internetu bylo rozšířeno o místnosti, do kterých byly (v rámci projektu Inovací ke kvalitě na ZŠ Rosice, EU peníze školám) pořízeny nové interaktivní tabule.

Ve školní roce 2012/2013 jsme zahájili práce na přebudování základní filosofie fungování školní počítačové sítě, se serverovým řešením školního intranetu pomáhá škole zřizovatel.

Do školní kuchyně byla zakoupena nová průběžnou myčku nádobí.

 

OBLAST BOZP A PO

V této oblasti byly provedeny všechny předepsané kontroly a revize.

Vstupním školením BOZP a PO prošli všichni noví zaměstnanci školy. Periodické proškolení a lékařské prohlídku absolvovali stávající zaměstnanci školy podle plánu. Přehled o termínech a realizaci všech předepsaných revizí vede hospodářka školy. Prověrky dodržování předpisů a kontrola plnění ozdravných opatření proběhly 21. 3. 2013, o čemž byl sepsán řádný zápis.

V rámci kurzu „Ochrana osob za mimořádných událost“, který proběhl ve všech třídách v červnu, byl vyhlásit cvičný poplach s nácvikem evakuace z budovy školy.

 

PUBLIC RELATION

Redesing školního webu a nový redakční systém pomůže zlepšit prezentaci školy na veřejnosti. Byli ustanoveni WWW redaktoři, kteří jsou odpovědní za aktuální informace v jednotlivých oblastech prezentujících činnosti školy na internetu.

I ve školním roce 2012/2013 jsme organizovali tradiční akce pro veřejnost jako byly besídky, dílny pro rodiče, Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples, ...

 

ZÁVĚR

Ve školním roce 2012/2013 probíhalo vzdělávání žáků ve všech třídách 1.-9. ročníku základní školy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Rosice.

Mgr. Petr Řezníček byl ve funkci ředitele Základní školy Rosice první školní rok. Při vedení školy se snažil v dobře nastavených oblastech vzdělávání (např. environmentální výchova, výuka cizích jazyků, poradenské služby) i v zavedených, tradičních mimoškolních činnostech navázat na svého předchůdce RNDr. Petra Lukáše, kterého jmenoval zástupcem ředitele pro II. stupeň ZŠ. Kontinuita výchovy a vzdělávání v Základní škole Rosice tak byla zachována (i díky paní PaedDr. Jaroslavě Kroupové, která pracovala a nadále pracuje ve funkci zástupkyně ředitele pro I. stupeň základní školy).

Po odchodu pana RNDr. Petra Lukáše na jinou základní školu byl na pracovní místo zástupce ředitele pro II. stupeň ZŠ jmenován pan Ing. František Pokorný.

Nové vedení školy bude nadále klást důraz i na oblasti, které byly dosud opomíjeny jako je budování kultury školy a další rozvoj vzdělávání s využitím moderních informačních technologií.

V Rosicích 25. 9. 2013

Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy