Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice
Drobečková navigace

Aktuality > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

 

Část I. Základní charakteristika školy

 

 1. a) Název školy: Základní škola Rosice, příspěvková organizace

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600111130

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

       Škola sdružuje:

                          Základní škola – IZO: 102 191 174

                          Školní družina – IZO: 118 300 211

                          Školní jídelna – IZO:  103 079 939

      Kontakty:

            Telefon: 546 412 361

            E-mail:  zsrosice@volny.cz,

                          info@zsrosice.cz

                          prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagogičtí zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

 

     Přehled oborů vzdělávání:

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání

Vyučovací jazyk

Délka vzdělávání

Kapacita oboru

79-01-C/01

Základní škola

denní

český

9 let

735

 1. b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2018)

Školní rok

2018/2019

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

16

5

391

24,44

2. stupeň

9

4

211

23,44

Celkem

25

9

602

24,08

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávacího programu

V ročníku

ROScestník - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. - 9.

           

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2018):

 

 

   Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

 děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

L11         ŠJ - úplná

1

500

80

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2018):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

8

204

Zaměření školy:

 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů. O činnosti školské rady jsou vedeny zápisy ze zasedání, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Členy školské rady zastupující ZŠ Rosice v tomto volebním období jsou PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný.

 

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.               Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2017)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických pracovníků *

37

37,364

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

37

100%

37,364

100%

                        * bez asistentů pedagoga, vychovatelů ŠD

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

9

6,166

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

8

100%

6,166

100%

 

 1. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2018/19 odešli ze školy: 6

                 

 1. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 14

            Školní jídelna: kuchařky, pomocné kuchařky – 6, vedoucí ŠJ – 1

            Provozní zaměstnanci: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka – 1, ekonomka – 1

            Správcové tělocvičny (dohody o pracovní činnosti) – 4

  

6.         Věkové složení pedagogických pracovníků:

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

 

5

35-50 let

5

13

nad 50 let

2

9

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

4

Celkem

7

27

Rodičovská dovolená

 

4

  

7.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

10

11

2.

II. stupeň ZŠ - humanitní předměty (zejména Čj, Cj)

3

11

3.

II. stupeň ZŠ - přírodovědné předměty (M, F, Ch, Inf, Př)

10

11

4.

Zájmové vzdělávání ve školní družině

1

2

5.

Právní předpisy a školský management

6

6

6.

Prohloubení pedagogické způsobilosti

13

15

Celkem

 

43

56

Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2018-19“.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

 

 1. Romský asistent (ANO/NE): NE

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 17 asistentů pedagoga (pro integrované žáky).

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.       Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Neklasifikováni

Opakují

1.

1,015

84

81

1

0

2**

0

2.

1,047

77

76

1

0

0

0

3.

1,171

79

68

10

0

1**

0

4.

1,305

78

62

14

1

1**

1

5.

1,415

76

46

29

0

1**

0

Celkem za I. stupeň

394

333

55

1

5

1

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Neklasifikováni

Opakují

6.

1,771

57

19

37

1

0

1

7.

1,602

57

31

24

0

1**

0

8.

1,716

49

22

27

0

0

0

9.

1,753

50

18

31

0

1**

0

Celkem za II. stupeň stupeň

213

90

119

1

2

1

Celkem za školu

607

423

174

2

7

2

 

*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2019

**) žáci vzdělávaní podle paragrafu 38 Školského zákona

 

2.     Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

uspokojivé

9

1,48

neuspokojivé

6

0,99

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2018/19: 406, průměr na jednoho žáka: 0,67.

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:

Žáci mimořádně nadaní spadají do žáků, kterým je poskytováno podpůrné opatření a péče o ně je popsána ve vnitřním předpisu zpracovaném podle vyhlášky č. 27/2016 – viz. „Vnitřní předpis ZŠ Rosice ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. Koordinátorem pro MNŽ je výchovný poradce.

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Statistika přijatých žáků v jednotlivých kolech

Třída

Počet přihlášených

Počet přijatých v 1. kole

Počet přijatých na odvolání

Počet přijatých ve 2. kole

Nastoupí

5. A

3

1

0

0

1

5. B

1

1

0

0

1

5. C

1

0

0

0

0

7. A

16

4

1

0

5

7. B

14

6

1

1

7

9. A

27

22

4

1

27

9. B

22

14

5

3

22

Přehled umístění vycházejících žáků k 30. 6. 2019:

Třída

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9. A

6

19

2

0

27

9. B

6

10

6

0

22

Celkem

12

29

8

0

49

%

24,49

59,18

16,33

0

100

Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9. ročník

49

nižší ročník

0

Celkem

49

  

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

 1. a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

            ve školním roce 2018/2019 kontrola ze strany ČŠI neproběhla

          b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ---

 

Část V. Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

19

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i

0

(zamítnutí IVP, zamítnutí pokračování ve vzdělávání, podmínečné vyloučení)

0

Počet žáků v 1. ročníku rok 2017/2018: 77

Počet žáků v 1. ročníku rok 2018/2019: 85

  

Část VI. Další údaje o škole

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2018/2019 volili následovně:

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář z pracovních činností

Mgr. Špačková

7.

8

Informatika

Ing. Folvarčíková

7.

19

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

7.

20

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

7.

26

Sportovní hry

Mgr. Vocilka

7.

37

Německý jazyk

Mgr. Schildová

Mgr. Odehnalová

7.

36

Ruský Jazyk

PaedDr. Kroupová

7.

19

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Šafránková

8.

32

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Richterová

8.

15

Informatika

Ing. Folvarčíková

Mgr. Řezníček

8.

22

Sportovní hry

Mgr. Minařík

8.

23

Seminář k ekologické výchově

Ing. Pokorný

8.

8

Německý jazyk

Mgr. Odehnalová

Mgr. Schildová

8.

33

Ruský jazyk

Mgr. Dočkalová

8.

17

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Základy administrativy

Ing. Folvarčíková

9.

10

Sportovní hry

Mgr. Minařík

9.

25

Seminář z matematiky

Mgr. Schildová

9.

17

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

9.

23

Seminář z pracovních činností

Ing. Pokorný

9.

10

Seminář z českého jazyka

Mgr. Hantková

9.

13

Německý jazyk

Mgr. Odehnalová

Mgr. Schildová

9.

31

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

9.

18

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

Název kroužku

Vedoucí

Počet žáků

Dys-klub 2. tř.

Mgr. Laciná, Mgr. Stejskalová

18

Dys-klub 3. tř.

Mgr. Laciná

18

Dys-klub 4. tř.

Mgr. Laciná

15

Dys-klub 5. tř.

Mgr. Laciná

9

Logo-kroužek

Koblížková, Dvořáková

18

Divadelní kroužek

Mgr. Odehnalová, Mgr. Richterová

14

Rosník, školní časopis

Mgr. Odehnalová, Ing. Folvarčíková

15

Žákovský parlament

Mgr. Minařík

22

„D“ klub

Mgr. Richterová (7. ročník)

4

Ekokroužek

Mgr. Kočičková, Mgr. Šoltésová, Mgr. Vocilka, Mgr. Koblížková,

26

 

 

 

 

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO,

 

  • Město a MÚ Rosice, Spolek přátel při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …
 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO,

 

  • Absolventský žákovský ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …
 • zapojení školy do projektů: ANO,

 

  • Ekoškola (viz Příloha č. 3 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2018-19“)
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Škola pro demokracii
 • Projek POLYGRAM - partnerem Střední průmyslové školy chemické Brno, projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK, období 7. 12. 2017 - 30. 11. 2020

 

 • Podpora matematické gramotnosti a společného vzdělávání na ZŠ Rosice – projekt od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 byl financován z OP VVV (tzv. Šablony I).
 • Podpora polytechnického vzdělávání a žáků nadaných v ZŠ Rosice – projekt od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 je financován z OP VVV (tzv. Šablony II).
 • EDUFORUM – projekt PdF MU Brno s názvem "Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", období 1/2017 - 12/2019
 • odborová organizace: ANO, Kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou
 • péče o žáky se SVP: ANO, zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2018-19“
 • LVK, plavání, bruslení: ANO,
 • lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení po dohodě se správou zimního stadionu v Rosicích
 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO,

jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2018-19“

 

Část VII. Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 Počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

2

Ano / ano

školní metodik prevence

2

Ano / ano

logopedický asistent

1

Ano / ano

asistent pedagoga

17

Ano

 

 

úvazek

 

 

školní psycholog

1,0

Ano

školní speciální pedagog (netřídní)*

0,95

Ano

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 Věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný poradce

 

2

 

školní metodik prevence

1

 

1 / 0

školní psycholog

 

1

 

školní speciální pedagog

 

1

1 / 0

 • Další vzdělávání poradenských pracovníků:

22. 2. 2019 – Úvodní konference k pilotnímu kurzu Poradce profesní orientace (následné semináře 21. 3., 11. 4., 2. a 3. 5, 20. a 21. 6.), Brno - Školní metodička prevence

14. 11. 2018 – Systém výkaznictví – PPP Brno, Sládkova – PhDr. Gabrhel, 10. 6. 2019 – Case management ve školské praxi, Praha - Výchovná poradkyně

 

- Školní psycholožka:

     V listopadu 2018 se školní psycholožka účastnila setkání školních psychologů v Brně,  

     pořádaném Asociaci školní psychologie, na kterém absolvovala 2 semináře:

 1. Práce s emocemi u dětí.
 2. Práce s třídním kolektivem.

- Speciální pedagožka:

 1. 9. 2018 - IVP v praxi, Edupraxe Brno
 2. 11. 2018 - Asistent pedagoga, Mgr.Alice Vašáková, Rosice
 3. 11. 2018 - výstava pomůcek Dyskorunka, Praha
 4. d) Akce v rámci prevence rizikových jevů chování:

Přehled aktivit školních metodiček prevence:

 • V žákovských knížkách máme vytištěné výňatky ze Školního řádu, z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případě výskytu zneužívání, držení či distribuce návykových látek“ a výňatek z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případech souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy“. Od 10. 9. 2018 mají rodiče tyto listy v žákovské knížce podepsané. Na třídních schůzkách v srpnu a září 2018 byli rodiče seznámeni s celým Školním řádem ZŠ Rosice a souborem Vnitřních předpisů ZŠ Rosice. S celým Školním řádem a souborem Vnitřních předpisů ZŠ Rosice byli žáci seznámeni na prvních třídnických hodinách.
 • Před zahájením školní roku všichni třídní učitelé obdrželi letáček „Pomůžu ti“, který vyvěsili ve svých třídách na nástěnce tak, aby žáci věděli, jak se mají zachovat v případě podezření na šikanování.
 • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR se pro žáky všech tří 1. tříd uskutečnila 5. a 6. 9. 2018 vycházka s policisty pod názvem Bezpečně do školy.
 • Pro rodiče žáků 5. tříd jsme ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR uspořádali seminář „Kyberšikana“, který vedla Mgr. Zdeňka Procházková.
 • Celý školní rok žáci 2. tříd pracují s materiálem „Kapka prevence“ a žáci 4. tříd pracují s materiálem „Bezpečně v kyberprostoru“, které nám byly poskytnuty Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje.
 • Žáci 4. a 5. ročníku obdrželi učebnici „Dopravní výchova“. Tyto byly předány třídním učitelům a byla s nimi prodiskutována možnost použití pracovních listů ve výuce. V těchto ročnících probíhá i Dopravní výchova, která je pro nás organizována SVČ Rosice.
 • 19. 9. 2018 jsme se jako každoročně zapojili do celostátní akce „Světluška“ na pomoc nevidomým. Akce se zúčastnilo 8 žáků 9. tříd.
 • 17. 9. – 21. 9. 2018 proběhl Adaptační pobyt pro žáky 6. a 4. ročníků. Pobytu se účastnilo ve dvou skupinách celkem 51 šesťáků, 71 čtvrťáků a 6 žáků v „peer programu“. Akce se setkala stejně jako v předcházejících letech s velmi dobrým ohlasem nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů. Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Horácko na Třech Studních. Do projektu se kromě třídních učitelů, školního metodika prevence aktivně zapojili i výchovný poradce, školní psycholožka a pracovníci centra Podané ruce v Brně. V rámci „peer programu“ s námi odjeli i vyškolení žáci 9. tříd. Náměty pro zlepšení klimatu školy byly předány školnímu parlamentu.
 • 15. 10. 2018 proběhl „Den zdraví“ na 1. stupni, s obdobnými sportovními aktivitami jako na 2. stupni. Navíc žáci měli besedu s p. veterinářem, s nevidomým člověkem, viděli ukázku sebeobrany s pracovníkem městské policie, relaxovali, účastnili se body-zorbingu.
 • 16. 10. 2018 byl připraven pro žáky 2. stupně „Den zdraví“. Během tohoto dne si děti povídaly o správné výživě, připravily si ovocné saláty pod vedením nejen třídních učitelů, ale taky pod vedením odborníků, sportovaly v přírodě, na školní zahradě i v tělocvičně, navštívily kuželnu, měřily si index BMI, besedovali na téma „Čas proměn“ a „Na prahu mužnosti“, byla uskutečněna beseda s sdružením Anabell o poruchách příjmu potravy pro dívky ze 7. tříd, dále besedovali o kyberšikaně žáci 6. roč. s Mgr. Procházkovou z Krajského ředitelství P ČR, viděli ukázku sebeobrany s pracovníkem městské policie, žáci s vyučujícími diskutovali o původu zdravé stravy, účastnili se projektu „Zdravá pětka“. Pro žáky 9. ročníku byl připraven program „Proč říct ne cigaretám“ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Brno.
 • 5. 12. 2018 – již tradičně žáci 9. tříd připravili Mikulášskou besídku pro žáky 1. a 2. tříd. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, a tak skupina čertů, andělů a Mikuláše navštívila i další třídy na 1. stupni naší školy a navštívila Logopedickou mateřskou školu na Smetanové.
 • 14. 12. 2018 – zapojení všech žáků do Vánoční prodejní výstavy na škole, žáci se mohli inspirovat ke vhodnému trávení volného času.
 • 18. 12. 2018 v prostorech ZKC proběhla Vánoční besídka žáků 1. i 2. stupně. Všichni přítomní obdrželi propagační kalendář školy na rok 2019.
 • 9. 1. 2019 žáci 6. ročníku absolvovali program „Vzpoura úrazům“ – spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
 • 18. 1. 2019 ve třídě 4. C byl zahájen intervenční program pracovníky Střediska výchovné péče Moravský Krumlov. Tento program měl ještě další pokračování 29. 1. 2019. Samotné vyhodnocení programu a předání ŘŠ i TU proběhlo 5. 2. 2019.
 • 4. 2. 2019 – upřesnění seznamu žáků do projektu Duhové dny za spolupráce PaedDr, Kroupové – Bc. Murycová
 • 12. 3. 2019 jsme obdrželi oznámení z projektu „Nenech to být“, do kterého jsme se zapojili, o nahlášení šikany v 8. ročníku. Toto oznámení jsme ihned začali prošetřovat. Bohužel bylo příliš anonymní, bez bližších indicií. Ve ŠPP jsme se shodli na tom, že je velmi pravděpodobné, že si někdo z naší školy pouze zkoušel systém hlášení.
 • 2. 4. 2019 jsme se zapojili do Světového dne porozumění autismu. Na chodbách byly vyvěšeny informativní letáčky o autismu, třídní učitelé s dětmi na toto téma pohovořili a jako symbol pochopení si žáci připnuli modrou stužku.
 • 2. 4. 2019 byla všem žákům z 9. ročníku předána brožura „Pozor, drogy“, distribuována Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
 • 4. 4. 2019 po výskytu podezření na kyberšikanování mezi žáky 5. ročníku, resp. nevhodné chování na sociálních sítích, byla pro všechny žáky 5. tříd zorganizována beseda s opětovným ponaučením, kterou vedli Mgr. Procházková a npor. Procházka z Krajského ředitelství P ČR.
 • 29. 4. 2019 byla uskutečněna případová komise na sociálním odboru MěÚ Rosice za přítomnosti JUDr. Polákové a Mgr. Hauka z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kurátorky pro mládež, sociální pracovnice a vedoucího sociálního odboru MěÚ Rosice, dále pak ředitele školy, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň a vedoucí ŠPP.
 • 24. 5. 2019 – zapojili jsme se do celostátní akce – Noc kostelů – aktivně 2 ročníky, ostatní prostřednictvím informací
 • 31. 5. 2019 – Den dětí pro 2. stupeň – Přijela k nám pouť – spolupráce se školním parlamentem, p. uč. Minaříkem a p. asistentkou Volánkovou.
 • 1. 6. 2018 – Den dětí pro 1. stupeň – spolupráce se školním parlamentem, p.uč. Minaříkem a p. asistentkou Volánkovou.
 • 4. 6. 2019 – ve spolupráci s KŘ P ČR Mgr. Procházkovou byl slavnostně zakončen projekt Kapka prevence ve 2. třídách. S Mgr. Procházkovou byla domluvena konkrétní spolupráce v oblasti prevence na příští školní rok
 • 24. 6. 2019 – Běh do rosických schodů – pro žáky 1. a 9. ročníku v rámci projektu „Můj deváťák“
 • V rámci třídnických hodin mohli třídní učitelé pracovat s programem „Zásady slušného chování – etiketa“.
 • Na začátku školního roku obdrželi všichni třídní učitelé náměty pro práci na třídnických hodinách.
 • Všichni asistenti pedagoga obdrželi materiál Náměty pro práci AP o přestávkách, se kterým mohli pracovat během celého školního roku.
 • Ve 4. a 5. třídách mohli vyučující v dopravní výchově využít pracovní sešit Dopravní výchovy, který jim byl na začátku roku předán.
 • Během celého školního roku školní metodička prevence doplňovala informační nástěnku, na které žáci mohli najít důležité adresy a telefony, ale i nabídky k aktivnímu využívání volného času ve škole i mimo ni. Součástí nástěnky byly i preventivní letáčky od P ČR a nabídky volnočasových aktivit ze SVČ Rosice. Na nástěnce je i schránka důvěry. V letošním roce využita nebyla. Na webové stránce školy je informace pro žáky i rodiče o projektu Nenech to být, do kterého jsme zapojeni. Rodiče i žáci mají možnost anonymně nahlásit závadové chování. Tato informace je elektronicky ihned předána ŠMP.
 • ŠMP také doplňovala nástěnky v kabinetech učitelů a ve sborovně o odborné články z časopisu Prevence a Třídní učitel.
 • Za 1. i 2. pololetí letošního školního roku školní metodička prevence uskutečnila 54 jednání s rodiči, které se týkaly vztahů mezi dětmi, nevhodného chování, záškoláctví, kyberšikany a podezření na šikanování, kouření, manipulace se zapalovačem ve škole, vysoké absence, jednání o neprospěchu a syndromu CAN.
 • Na odbor sociální, kurátorce pro mládež, jsme odeslali   uvědomění o situaci ve škole, které se týkalo vysoké absence, nevhodného chování žáka ve škole, kouření na akci školy, držení a manipulace se zapalovačem ve škole, šikanování a podezření na syndrom týraného dítěte. Podali jsme 25 zpráv sociálním odborům, o které jsme byli požádáni.
 • Podali jsme 6 zpráv na P ČR. A 1 oznámení na státní zastupitelství.
 • Přílohu Závěrečné zprávy tvoří tištěná podoba elektronického výkaznictví VYNSPI, do kterého jsme již několik roků zapojeni.
 • školní psycholožka: spolupracovala s metodičkou prevence především v oblasti včasného zachycení a řešení šikanování, prevence závadového chování vůči spolužákům a vytváření dobrého klimatu v třídních kolektivech
 • preventivní práce s kolektivy 1. stupně: V průběhu 1. pololetí probíhaly ve třídách „hrací hodiny“. Hodiny byly zaměřené na seznamování dětí mezi sebou ale i sebepoznávání. Dalšími tématy třídnických hodin byla především spolupráce a přátelské vztahy ve třídě. S třídními učiteli proběhl vždy pohovor před samotnou hodinou, zaměřený na zmapování problémů ve třídě, následně po třídnické hodině proběhlo s třídními učiteli zhodnocení práce dětí v hodině, doporučení další práce se třídním kolektivem a domluva následující spolupráce se školní psycholožkou.
 • preventivní práce s kolektivy 2. stupně: V tomto školním roce proběhly pro třídy 2. stupně „tematické hodiny“ zaměřené především na spokojenost ve třídě, pozitivní vnímání třídy, poznávání silných a slabých stránek jednotlivců i celého kolektivu. Sledována byla také spolupráce, komunikace a celková atmosféra třídy. S třídními učiteli proběhl vždy pohovor před samotnou hodinou, zaměřený na zmapování problémů ve třídě, následně po třídnické hodině proběhlo s třídními učiteli zhodnocení práce dětí v hodině, doporučení další práce se třídním kolektivem a domluva následující spolupráce se školní psycholožkou.

 

 • vedení třídnických hodin na zakázku TU: V některých třídách proběhlo několik třídnických hodin na zakázku třídních učitelů. Intenzivní práce probíhala s třídami 4. C, 5. C a 6. C. Ve třídě 4. C byly hodiny zaměřené na celkové zlepšení atmosféry ve třídě a nevhodné chování několika jedinců. Ve třídě 5. C se hodiny zaměřovaly na pozitivní vztahy ve třídě a lepší spolupráci. Ve třídě 6. C vyvstala témata lepší spolupráce a zlepšení vztahů mezi děvčaty a chlapci.

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 • finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu, formou grantů: ANO, mzdové prostředky na školní psycholožku jsou čerpány z projektů OP VVV (Šablony I a II), mzdové náklady na speciální pedagogy byly hrazeny ze státního rozpočtu
 • finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, z příspěvku zřizovatele

4. Skupinová integrace: NE

5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s přiznanými podpůrnými opatřeními) podle vyhlášky č. 27/2016

Tabulka k 30. 6. 2019

Počet žáků s PLPP

60

Počet žáků s IVP

64

Počet žáků s PO 2

66

Počet žáků s PO 3

28

Počet žáků s PO 4, 5

0

Počet žáků vyšetřených v PPP/SPC

38

Počet projednaných IS

36

  

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 4 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018“

 

Část IX. Zhodnocení a závěr

Uplynulý školní rok 2018/2019 byl v prvé řadě pro všechny zaměstnance Základní školy Rosice velmi náročný. Organizaci vzdělávání a provoz školy značnou měrou ovlivnila probíhající rekonstrukce 4. NP budovy školy. Projekt s názvem „Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit“, na který se našemu zřizovateli, Městu Rosice, podařilo zajistit financování ve výši přibližně 60 mil. Kč, patří rozhodně k největším investicím do vzdělávání v novodobé historii školství v Rosicích.

Na možné komplikace v souvislosti s touto akcí jsme se připravovali již v předchozím školním roce s vědomím, že se začátkem nového školního roku nebudeme mít k dispozici nejen stávající prostory 4. NP, ale zřejmě i některé další prostory dotčené stavbou. Proto jsme na září 2018 naplánovali pobyty na Škole v přírodě postupně pro všechny třídy 2. až 9. ročníku. Toto naše rozhodnutí, jak se později ukázalo, bylo velmi prozíravé a umožnilo nám zvládnout situaci, která měla nastat…

Stavební práce začaly v červenci 2018 demolicí nevyhovující střechy budovy a v srpnu došlo k prvnímu zatečení (viz Zápis ze 7. Kontrolního dne: Vzhledem k zatečení ze dne 24. a 25. 8. Provede zhotovitel: nasazení odvlhčovačů, zhotovitel ve spolupráci se školou provede zakrytí nábytku a vybavení, v učebně chemie se narušená omítka stropu přichytí pletivem a kotvami…). Přes veškerou snahu se nepodařilo dalšímu, nesrovnatelně horšímu zatečení do střechou nechráněné části budovy zabránit.

Již v sobotu 1. 9. 2018 dopoledne bylo patrné, že dojde ke škodám na stavbě i vybavení školy. Celkem za tři dny spadlo v Rosicích cca 100 mm vodních srážek (dlouhodobý roční průměr pro Rosice činí 567 mm). A následky těchto dešťů byly téměř katastrofální. První školní den 3. 9. 2018 nebylo možné budovu školy využít ani z části. Vedení školy se tedy rozhodlo zahájit nový školní rok v budově tělocvičny a pokračovalo se (o víkendu započatých) pracích na mapování a odstraňování vzniklých škod. Následující 4 dny do pátku 7. 9. 2018 vyhlášeno ředitelské volno. Rodičům bylo umožněno děti v případě potřeby umístit ve ŠD.

Pro posouzení stavu celé budovy byli přizváni odborníci. Kontrola celého objektu proběhla 6. 9. 2018. Ze statického hlediska naštěstí žádné větší nebezpečí v budově školy nehrozilo, ale o rozsahu škodní události si lze udělat představu ze zjištění kontrolního orgánu KHS pro JmK se sídlem v Brně. Kontrolou bylo prokázáno:

- Vstup do budovy vykazuje nad vstupními dveřmi stopy po zatečení a narušení zdiva

- Kancelář hospodářky, dv.č. 3 - zatečení kolem stoupaček

- Kabinet, dv.č. 68 - zatečeno, nelze používat

- Kabinet, dv.č. 52 - zatečeno, nelze používat

- Kabinet, dv.č. 60 - zatečeno, nelze používat

- Kabinet, dv.č. 45 - 3 místa zatečení pod stropem

- Kabinet, dv.č. 64 - zatečeno, nelze používat

- Učebna I.B, dv.č. 36 - stopa po zatečení v jednom rohu, oškrábáno, lze po vysušení, ošetření protiplísňovým dezinfekčním prostředkem a povrchovou úpravou používat

- Učebna II.A, dv.č. 40 - stopa po zatečení o velikosti cca 2 m2, oškrábáno, lze po vysušení, ošetření protiplísňovým dezinfekčním prostředkem a povrchovou úpravou používat

- Učebna II.B, dv.č. 41 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu, vysoušení

- Učebna II.C, dv.č. 44 - zatečení nad vstupními dveřmi rozsáhlé, vysoušení s následným ošetřením

- Učebna III.B, dv.č. 39 – rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu, vysoušení

- Učebna IV.A, dv.č. 5 - stopy po zatečení u stoupačky ÚT, lze po vysušení používat

- Učebna V.A - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna V.C, dv.č. 55 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna VI.A, dv.č. 51 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna VI.B, dv.č. 61 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna VII.A, dv.č. 63 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna VII.B, dv.č. 43 - zatečení o velikosti cca 8 m2, oškrábáno, vysoušení

- Učebna VIII.B, dv.č. 62 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna IX.B, dv.č. 53 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Učebna chemie, dv.č. 50 - rozsáhlé zatečení, vyřazena z provozu

- Hygienické zařízení dívek a chlapců, dv.č. 47, 48 - zatečeno, nelze používat

- Hygienické zařízení dívek, dv.č. 58 - zatečeno, nelze používat

- Hygienické zařízení chlapců, dv.č. 29 - stopy po zatečení, vysoušení

- Hygienické zařízení dívek, dv.č. 30 - zatečeno v 1 kabině, vysoušení

- Místnost keramická pec + sklad, dv.č. 32 - stopy po zatečení, vysoušení

- Místnost sklad, dv.č. 31 – zatečeno, vysoušení

Pro provoz základní školy ve školním roce 2018/2019 bylo třeba 25 kmenových tříd a 6 učeben pro provoz školní družiny. Vzhledem k probíhajícím pobytům některých tříd na školách v přírodě a jiných pobytových akcích, které byly organizovány tak, aby se týdenního pobytu mimo Rosice účastnili vždy žáci ze dvou celých ročníků ZŠ, potřebovali jsme pro zahájení provozu školy od pondělí 10. 9. 2018 zajistit minimálně 19 tříd. Provoz družiny byl v ranních a odpoledních hodinách v učebnách.

Kontrolou bylo prokázáno, že 14 tříd nevykazuje stopy po zatečení a lze je po provedení řádné sanitace a dezinfekce používat k výuce žáků. Chybějících 5 učeben bylo řešeno následovně: učebnou v cvičné kuchyňce, učebnou v dílnách, učebnou v šatně a v „nářaďovně“ tělocvičny, další místnosti postupně využitelné pro výuku: učebny II.A a II.C, kabinet Př - po vysušení a ošetření.

Město Rosice škole poskytnulo místnost v budově svého úřadu, vybavenou PC, kam žáci a jejich učitelé docházeli po celý školní rok na výuku informatiky několikrát týdně. Pro výuku tohoto předmětu v kmenových třídách školy bylo z prostředků Spolku přátel ZŠ Rosice zakoupeno 15 notebooků.

Intenzivní a nelehkou prací všech zaměstnanců školy, kteří zhotoviteli stavby s odstraňování škod nesmírně pomohli, bylo v již říjnu 2018 možno kromě 4 tříd, 2 WC a samozřejmě prostor dotčených pokračující stavbou využívat všech ostatních místností v budově školy.

Rekonstrukce 4. NP budovy školy byla dokončena v květnu 2019.

Přes všechny komplikace, které nám projekt „Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit“ v zabezpečení provozu školy a organizaci uplynulého školního roku způsobil, se níže uvedené hlavní úkoly a cíle stanovené v ŠVP a plánu činnosti školy na rok 2018/2019 podařilo naplnit.

 

Hlavní úkoly stanovené v různých oblasti činnosti školy

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Naplňovat projekty Ekoškola a Škola pro demokracii
 2. Realizovat skupinové pobyty žáků jako Adaptační pobyty, Eko-pobyty, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, třídní výlety, …
 3. Realizovat projekt Můj deváťák podporující kooperaci žáků 1. a 9. ročníku.
 4. Organizovat pravidelné konzultační hodiny pro rodiče, zapojení rodičů do aktivit tříd
 5. Spolupracovat na projektu Zdravé město Rosice, zrealizovat projektové dny Den zdraví a Den Země
 6. Uskutečnit tradiční akce pro žáky – výlety, exkurze, Mikuláš, vánoční výstavka, sportovní den, Den dětí, doplnit o další akce rozšiřující oblast výuky (výchovné koncerty, divadlo, kino, …), dbát na rovnoměrné rozložení těchto akcí během školního roku.

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

 1. Při vedení školy se opírat o činnost metodických sdružení, předmětových komisí a poradních orgánů.
 2. Začínajícím pedagogickým pracovníkům přidělit mentora (uvádějícího učitele).
 3. Podporovat činnost školního poradenského pracoviště. Lépe koordinovat činnosti asistentů pedagoga. Uskutečňovat pravidelné schůzky asistentů pedagoga – členů ŠPP – třídních učitelů.
 4. Plán dalšího vzdělávání upravovat po konzultaci s každým pracovníkem.
 5. Sestavit plán čerpání dovolené zaměstnanců školy na rok 2019.
 6. Při návrhu rozpočtu FKSP na rok 2019 a při stanovení pravidel pro čerpání z FKSP spolupracovat s odborovou organizací.

 

OBLAST KONTROLY

 1. Vytvořit Plán kontrolní činnosti včetně plánu hospitací na školní rok.
 2. Podporovat vzájemné hospitace vyučujících a společné pohovory.
 3. Pro testování žáků využívat mimo jiné InspIS SET – Inspekční systém elektronického testování ČŠI. Provést zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.
 4. Podle požadavků zřizovatele provést inventarizaci majetku školy.

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

 1. Sestavit pracovní plány jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení.
 2. Pokračovat v činnosti širšího vedení školy jako poradního orgánu ředitele školy.
 3. Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy.
 4. V maximální míře využít metodické a poradní orgány při společném plánování všech činností školy.
 5. Spolupracovat při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání na Rosicku.

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

 1. Vybavení školní kuchyně modernizovat nákupem nového kotle pro přípravu pokrmů.
 2. Pro nové oddělení školní družiny zajistit potřebné pomůcky.
 3. Modernizovat ICT nákupem nových notebooků pro učitele
 4. Modernizovat infrastrukturu školní poč. sítě, navýšit vnitřní konektivitu připojení k internetu.

 

OBLAST BOZP A PO

 1. Realizovat všechny předepsané revize v daných termínech.
 2. Provést vstupní školení BOZP a PO nových zaměstnanců školy a periodické proškolení stávajících zaměstnanců.
 3. Zabezpečit provedení vstupních a periodických lékařských prohlídek zaměstnanců u smluvního lékaře v odpovídajících termínech.
 4. Provést prověrky BOZP a PO, místní šetření za přítomnosti pověřených osob a vypracovat o tomto písemný zápis s plánem ozdravných opatření.

 

PUBLIC RELATION

 1. Realizovat opatření vedoucí ke zlepšování kultury školy
 2. Podporovat vznik WWW stránek jednotlivých tříd a učitelů. Pokračovat v činnosti redakční rady odpovědné za propagaci činnosti školy na veřejnosti.
 3. Uskutečnit v ZŠ Rosice veletrh středních škol.
 4. Spolupracovat s Městem Rosice a SVČ Rosice na projektu Duhové dny
 5. Uskutečnit tradiční akce pro veřejnost: Vánoční jarmark, besídky, dílny, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples.
 6. Podporovat činnost a aktivity Žákovského parlamentu.

 

Závěr:

Na uplynulý školní rok budou dozajista dlouho vzpomínat nejen zaměstnanci základní školy, ale všichni na vzdělávání v Rosicích zainteresovaní lidé jako na rok, sice velmi náročný, ale hlavně přínosný. V rámci zmiňovaného projektu města se zbudovala nejenom nová střecha (na místo původní, již nevyhovující a opakovaně několikrát ročně opravované), a zrekonstruovalo stávající podkroví budovy, aby bylo pro výuku lépe využitelné, ale nadstavbou obvodových zdí ve 4. NP vznikly i nové, další prostory, místnosti pro kmenové třídy i odborné učebny, jež v původním podkroví nebyly, byl vybudován i výtah zajišťující bezbariérový přístup do školy a rekonstruované prostory byly vybaveny novým žákovským nábytkem a školním technickým vybavením.

Za realizaci této mimořádně významné investiční akce musíme poděkovat našemu zřizovateli, Městu Rosice. Díky jemu se můžeme od začátku školního roku těšit z využívání nových prostor - prakticky (na rozdíl od roků předchozích) celého nového patra budovy ZŠ Rosice.

V Rosicích 30. 9. 2019

Mgr, Petr Řezníček, ředitel