Podstránky fotografie

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Výroční zprávy > školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

 

Část I. Základní charakteristika školy

 

 1. a) Název školy: Základní škola Rosice, okres Brno-venkov

     Právní forma: příspěvková organizace

     Sídlo: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

     IČ: 70876843

     Ředitel školy: Mgr. Petr Řezníček

     Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 600111130

 

     Zřizovatel: Město Rosice

     Sídlo: Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice

     Škola sdružuje:

                         Základní škola – IZO: 102 191 174

                         Školní družina – IZO: 118 300 211

                         Školní jídelna – IZO:  103 079 939

      Kontakty:

             Telefon: 546 412 361

            E-mail:  zsrosice@volny.cz,

                          info@zsrosice.cz

                          prijmeni.jmeno@zsrosice.eu (pedagogičtí zaměstnanci)

            WWW: http://www.zsrosice.cz

 

     Přehled oborů vzdělávání:

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání

Vyučovací jazyk

Délka vzdělávání

Kapacita oboru

79-01-C/01

Základní škola

denní

český

9 let

735

 1. b) Charakteristika školy

            Typ školy: úplná základní škola (k 30. 9. 2017)

Školní rok

2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

15

5

374

24,93

2. stupeň

8

4

196

24,50

Celkem

23

9

570

24,78

            Zvolený vzdělávací program:

Název zvoleného vzdělávacího programu

V ročníku

ROScestník - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Rosice

1. - 9.

            Zařízení školního stravování (k 31. 10. 2017):

 

 

   Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

 

Počet

Počet strávníků

 děti a žáci

zam. školy a důchodci

ostatní *

L11         ŠJ - úplná

1

420

66

0

* ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

            Školní družina (k 31. 10. 2017):

     ŠD

počet oddělení ŠD

počet zapsaných dětí ve ŠD

Celkem

7

                  197

Zaměření školy:

 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta.
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole.
 • Rozvoj školních poradenských služeb pro rodiče, žáky, pedagogy.
 • Využití moderních ICT prvků, metod a forem práce ve vyučování.

Údaje o školské radě

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle §167 v roce 2005 a má 9 členů. O činnosti školské rady jsou vedeny zápisy ze zasedání, které jsou dostupné na webových stránkách školy.

Členy školské rady zastupující ZŠ Rosice v tomto volebním období jsou PaedDr. Jaroslava Kroupová, Mgr. Pavla Šoltésová a Ing. František Pokorný. 

Část II. Údaje o pracovnících školy

 

1.               Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (k 30. 9. 2017)

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet pedagogických pracovníků *

37

36,045

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

37

100%

36,045

100%

                        * bez asistentů pedagoga, vychovatelů ŠD

 

Fyzické osoby

Přepočtení

Celkový počet vychovatelů

9

4,9

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

7

100%

4,9

100%

 

 1. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: 0

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: 4

 

 1. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2017/18 odešli ze školy: 3

                 

 1. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 13

            Školní jídelna: kuchařky, pomocné kuchařky – 5, vedoucí ŠJ – 1

            Provozní zaměstnanci: školník – 1, uklízečky – 4, hospodářka – 1, ekonomka – 1

            Správcové tělocvičny (dohody o pracovní činnosti) – 4

  

6.         Věkové složení pedagogických pracovníků:

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

 

5

35-50 let

5

13

nad 50 let

2

9

Pracující důchodci nepobírající důchod

 

 

Pracující důchodci pobírající důchod

 

 

Celkem

7

27

Rodičovská dovolená

 

4

  

7.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Oblast

 

Počet seminářů, kurzů, konferencí

Počet účastníků

 

1.

I. stupeň ZŠ

(zejména Čj, M, Cj)

27

36

2.

II. stupeň ZŠ - humanitní předměty (zejména Čj, Cj)

6

7

3.

II. stupeň ZŠ - přírodovědné předměty (M, F, Ch, Inf, Př)

13

15

4.

Zájmové vzdělávání ve školní družině

5

5

5.

Právní předpisy a školský management

10

11

6.

Prohloubení pedagogické způsobilosti

10

11

Celkem

 

71

85

 Podrobněji viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2017-18“.

 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: NE

  

 1. Romský asistent (ANO/NE): NE

Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO, 13 asistentů pedagoga (pro integrované žáky).

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.       Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Neklasifikováni

Opakují

1.

1,020

77

77

0

0

0

0

2.

1,079

78

75

2

0

1

0

3.

1,182

76

69

7

0

0

0

4.

1,324

75

55

19

0

1

0

5.

1,448

64

36

28

0

0

0

Celkem za I. stupeň

370

312

56

0

2

0

 

Ročník / celkový průměrný prospěch

Počet žáků

Prospělo s

vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo (*)

Neklasifikováni

Opakují

6.

1,563

57

34

21

1

1

1

7.

1,814

61

22

38

1

0

1

8.

1,628

50

24

25

0

1

0

9.

1,849

32

10

22

0

0

0

Celkem za II. stupeň stupeň

200

90

106

2

2

2

Celkem za školu

570

402

162

2

4

2

 

*) počet žáků, kteří byli klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2018

 

2.     Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

uspokojivé

5

0,88

neuspokojivé

2

0,35

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/18: 10, průměr na jednoho žáka: 0,02.

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:

Žáci mimořádně nadaní spadají do žáků, kterým je poskytováno podpůrné opatření a péče o ně je popsána ve vnitřním předpisu zpracovaném podle vyhlášky č. 27/2016 – viz. „Vnitřní předpis ZŠ Rosice ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. Koordinátorem pro MNŽ je výchovný poradce.

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Statistika přijatých žáků v jednotlivých kolech

Třída

Počet přihlášených

Počet přijatých v 1. kole

Počet přijatých na odvolání

Počet přijatých ve 2. kole

Nastoupí

5. A

0

0

0

0

0

5. B

6

5

4

0

5

5. C

6

2

2

0

4

7. A

5

2

2

1

4

7. B

2

0

0

0

0

7. C

2

2

0

0

2

9. A

32

27

4

1

32

Přehled umístění vycházejících žáků k 30. 6. 2018:

 

Gymnázia

SOŠ

SOU

neumístění

celkem

9.A

7

18

7

0

32

Celkem

7

18

7

0

32

%

22

56

22

0

100

 

Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9. ročník

32

nižší ročník

0

Celkem

32

  

Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

 1. a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/:

            kontrola ze strany ČŠI proběhla ve dnech 17. 5. 2018 – 22. 5. 2018 se zaměřením na

 • Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaných základní školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona
 • Zjišťování a hodnocení školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona
 • Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona

 

 1. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
 • Aktualizace Řádu školní družiny (jeho doplnění o chybějící podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů ve ŠD) – nápravné opatření přijato již v průběhu kontroly ČŠI
 • Změna názvu ve Zřizovací listině organizace (Dodatkem č. 12) na „Základní škola Rosice, příspěvková organizace“, žádost o změnu a změna tohoto údaje zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení – s platností od 1. 9. 2018.

 

Část V. Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí:

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

20

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i

0

(zamítnutí IVP, zamítnutí pokračování ve vzdělávání, podmínečné vyloučení)

0

 

Počet žáků v 1. ročníku rok 2017/2018: 77

 

Počet žáků v 1. ročníku rok 2018/2019: 85

  

Část VI. Další údaje o škole

 

Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z volitelných předmětů, ve školním roce 2017/2018 volili následovně:

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář k ekologické výchově

Ing. Pokorný

7.

10

Informatika

Ing. Folvarčíková

Mgr. Řezníček

7.

29

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Richterová

7.

17

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Šafránková

Mgr. Šulák

7.

37

Sportovní hry

Mgr. Šulák

7.

29

Německý jazyk

Mgr. Schildová

Mgr. Odehnalová

7.

38

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

7.

24

Mgr. Dočkalová

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Seminář z Pč

Mgr. Špačková

8.

11

Konverzace v Aj

Mgr. Dočkalová

Mgr. Šafránková

8.

31

Seminář z mediální výchovy

Mgr. Hantková

8.

14

Informatika

Ing. Folvarčíková

8.

21

Sportovní hry

Mgr. Minařík

8.

19

Německý jazyk

Mgr. Odehnalová

Mgr. Schildová

8.

30

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

8.

18

 

Volitelný předmět

Vyučující

Ročník

Počet žáků

Základy administrativy

Ing. Folvarčíková

9.

16

Sportovní hry

Mgr. Minařík

9.

15

Seminář z matematiky

Mgr. Schildová

9.

20

Seminář z českého jazyka

Mgr. Richterová

9.

13

Německý jazyk

Mgr. Odehnalová

9.

12

Ruský jazyk

PaedDr. Kroupová

9.

20

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme zajistili i následující nabídku zájmových útvarů:

Název kroužku

Vedoucí

Počet žáků

Dys-klub 2. tř.

Iva Laciná

14

Dys-klub 3. tř.

Hana Stejskalová

19

Dys-klub 4. tř.

Iva Laciná

17

Dys-klub 5. tř.

Iva Laciná

8

Logo-kroužek

Koblížková

10

Divadelní kroužek

Odehnalová, Richterová

12

Rosník, školní časopis

Odehnalová, Folvarčíková

15

 

Školní parlament

Z. Minařík

33

„D“ klub

Richterová, Odehnalová (6. a 7. ročník)

8

Ekokroužek

A. Koblížková, P. Šoltésová, J. Vocilka, A. Kočičková

21

 • spolupráce školy s dalšími subjekty: ANO,
  • Město a MÚ Rosice, Spolek přátel při ZŠ Rosice, SVČ Rosice, SPC a PPP Brno, Policie ČR, KIC Rosice, TS Rosice, ZOO Brno, sportovní kluby v Rosicích, …
 • účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: ANO,
  • Absolventský žákovský ples, Vánoční jarmark, Besídky a vystoupení pro rodiče a veřejnost, Den otevřených dveří, sběrové soutěže, …
 • zapojení školy do projektů: ANO,
 • Ekoškola (viz Příloha č. 3 „Závěrečná zpráva EVVO za školní rok 2017-18“)
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Škola pro demokracii
 • Projek POLYGRAM
 • Podpora matematické gramotnosti a společného vzdělávání na ZŠ Rosice – projekt od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 je financován z OP VVV. Výzva č. 02_16_022: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
 • EDUFORUM – projekt PdF MU Brno s názvem "Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", období 1/2017 - 12/2019
 • odborová organizace: ANO, Kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou
 • péče o žáky se SVP: ANO, zajištěna pod vedením pracovníků Školního poradenského pracoviště viz Příloha č. 2 „Závěrečná zpráva ŠPP za školní rok 2017-18“
 • LVK, plavání, bruslení: ANO,
 • lyžařský výcvikový kurz pořádáme pravidelně každý rok pro žáky 7. ročníku, pravidelná je i výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy, bruslení po dohodě se správou zimního stadionu v Rosicích
 • mimoškolní a volnočasové aktivity, soutěže, olympiády: ANO,

jako účastníci i pořadatelé, viz Příloha č. 1 „Závěrečné zprávy z předmětových komisí za rok 2017-18“

 

Část VII. Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 Počty

 

fyzický počet

Kvalifikace / specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

2

Ano / ano

školní metodik prevence

2

Ano / ano

logopedický asistent

1

Ano / ano

asistent pedagoga

13

Ano

 

 

úvazek

 

 

školní psycholog

0,5

Ano

školní speciální pedagog (netřídní)*

0,64

Ano

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 Věková struktura

 

do 35 let

35-50 let

50 let-důchodový věk/z toho důchodci

výchovný poradce

 

2

 

školní metodik prevence

1

 

1 / 0

školní psycholog

 

1

 

školní speciální pedagog

 

1

1 / 0

 • Další vzdělávání poradenských pracovníků:

 

- Výchovná poradkyně:

Hantková - Mentoring – 4 setkání, Brno

Richterová - Naše třída I. a II.  - 3. 10. a 16. 10. 2017, Brno    

- Školní metodička prevence:

Špačková:

 1. 9. 2017 – Práce s třídním klimatem – JmKraj Brno, Cejl
 2. 10. 2017 – schůzka ŠMP v PPP Brno, Sládkova 45
 3. – 27. 10. 2017 – Dny prevence v Prazecelostátní konference prevence
 4. 3. 2018 – GDPR srozumitelně a prakticky – implementace na školách – NIDV, Brno
 5. 6. 2018 – Kyberšikana – Mgr. Procházková, ZŠ Rosice

Grossová:

 1. 10. 2017 – schůzka ŠMP v PPP Brno, Sládkova 45
 2. 6. 2018 – Kyberšikana – Mgr. Procházková, ZŠ Rosice

 

 1. d) Akce v rámci prevence rizikových jevů chování:

Organizované ŠMP:

 • V žákovských knížkách máme vytištěné výňatky ze Školního řádu, z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případě výskytu zneužívání, držení či distribuce návykových látek“ a výňatek z „Vnitřního předpisu ZŠ Rosice pro postup v případech souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy“. Od 1. 9. 2017 mají rodiče tyto listy v žákovské knížce podepsané. Na třídních schůzkách v září 2017 byli rodiče seznámeni s celým Školním řádem ZŠ Rosice a souborem Vnitřních předpisů ZŠ Rosice. S celým Školním řádem a souborem Vnitřních předpisů ZŠ Rosice byli žáci seznámeni na prvních třídnických hodinách.
 • Před zahájením školní roku všichni třídní učitelé obdrželi letáček „Pomůžu ti“, který vyvěsili ve svých třídách na nástěnce tak, aby žáci věděli, jak se mají zachovat v případě podezření na šikanování.
 • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR se pro žáky všech tří 1. tříd uskutečnila 12. 9. 2017 vycházka s policisty pod názvem Bezpečně do školy.
 • Celý školní rok žáci 2. tříd pracují s materiálem „Kapka prevence“, který nám byl poskytnut Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje.
 • Žáci 4. a 5. ročníku obdrželi učebnici „Dopravní výchova“. Tyto byly předány třídním učitelům a byla s nimi prodiskutována možnost použití pracovních listů ve výuce. V těchto ročnících probíhá i Dopravní výchova, která je pro nás organizována SVČ Rosice.
 • 13. 9. 2017 byla uskutečněna beseda pro rodiče žáků 5. tříd o kyberšikaně – tuto besedu zajišťovala Mgr. Procházková z KŘ P ČR.
 • 13. 9. 2017 jsme se jako každoročně zapojili do celostátní akce „Světluška“ na pomoc nevidomým. Akce se zúčastnilo 8 žáků 9. tříd.
 • 18. 9. – 22. 9. 2017 proběhl Adaptační pobyt pro žáky 6. a 4. ročníků. Pobytu se účastnilo ve dvou skupinách celkem 54 šesťáků, 69 čtvrťáků a 10 žáků v „peer programu“. Akce se setkala stejně jako v předcházejících letech s velmi dobrým ohlasem nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů. Pobyt se uskutečnil v rekreačním středisku Horácko na Třech Studních. Do projektu se kromě třídních učitelů, školního metodika prevence aktivně zapojili i výchovný poradce, školní psycholožka. V rámci „peer programu“ s námi odjeli i vyškolení žáci 9. tříd. Náměty pro zlepšení klimatu školy byly předány školnímu parlamentu.
 • 16. 10. 2017 proběhl „Den zdraví“ na 1. stupni, s obdobnými sportovními aktivitami jako na 2. stupni. Navíc žáci měli besedu s p. veterinářem, s nevidomým člověkem, viděli ukázku sebeobrany s pracovníkem městské policie, relaxovali, účastnili se body-zorbingu.
 • 17. 10. 2017 byl připraven pro žáky 2. stupně „Den zdraví“. Během tohoto dne si děti povídaly o správné výživě, připravily si ovocné saláty pod vedením nejen třídních učitelů, ale taky pod vedením odborníků, sportovaly v přírodě, na školní zahradě i v tělocvičně, navštívily kuželnu, měřily si index BMI, besedovali na téma „Čas proměn“ a „Na prahu mužnosti“, byla uskutečněna beseda s Mgr. Cupalovou o poruchách příjmu potravy pro dívky ze 7. tříd, dále besedovali o kyberšikaně žáci 6. roč. s Mgr. Procházkovou z Krajského ředitelství P ČR, s paní asistentkou Hanušovu si dívky 8. tříd povídaly o hygieně a péči o pleť, viděli ukázku sebeobrany s pracovníkem městské policie, žáci s vyučujícími diskutovali o původu zdravé stravy, účastnili se projektu „Zdravá pětka“ apod.
 • 5. 12. 2017 – již tradičně žáci 9. tříd připravili Mikulášskou besídku pro žáky 1. a 2. tříd. Tato akce se setkala s velkým ohlasem, a tak skupina čertů, andělů a Mikuláše navštívila i další třídy na 1. stupni naší školy a navštívila Logopedickou mateřskou školu na Palackého náměstí.
 • 15. 12. 2017 – zapojení všech žáků do Vánoční prodejní výstavy na škole (ať již aktivní účastí nebo alespoň výrobky na výstavu) žáci se mohli inspirovat ke vhodnému trávení volného času.
 • Ve spolupráci se školní psycholožkou bylo uskutečněno mapování vztahů ve 2. – 9. třídách, s vyhodnocením byli důvěrně seznámeni všichni třídní učitelé, někteří již se třídami na zlepšení vztahů ve třídě pracovali
 • 20. 12. 2017 v prostorech ZKC proběhla Vánoční besídka žáků 1. i 2. stupně.
 • 1. 2. 2018 – upřesnění seznamu žáků do projektu Duhové dny za spolupráce PaeDr, Kroupové – Bc. Murycová
 • 21. 2. 2018 – všichni rodiče prostřednictvím dopisu rodičům byli na doporučení P ČR uvědomeni o možnosti nebezpečí kontaktu dětí s injekčními stříkačkami v Rosicích
 • 10. 5. 2018 - všichni rodiče prostřednictvím dopisu rodičům byli na doporučení Městské policie Rosice uvědomeni o časté kontrole v okolí školy, neboť se zde začaly objevovat bitky, domluvené mezi žáky
 • 25. 5. 2018 – zapojili jsme se do celostátní akce – Noc kostelů – aktivně 2 ročníky, ostatní prostřednictvím informací
 • 1. 6. 2018 – Den dětí pro 1. stupeň – spolupráce se školním parlamentem a p.uč. Minaříkem
 • 2. 6. 2018 – Den dětí pro 2. stupeň – Soutěžní den – spolupráce se školním parlamentem a p. uč. Minaříkem
 • 20. 6. 2018 – ve spolupráci s KŘ P ČR Mgr. Procházkovou byl slavnostně zakončen projekt Kapka prevence ve 2. třídách. S Mgr. Procházkovou byla domluvena konkrétní spolupráce v oblasti prevence na příští školní rok
 • 20. 6. 2018 – Seminář pro všechny učitele – Kyberšikana – ve spolupráci s KŘ P ČR Jihomoravského kraje – Mgr. Procházková
 • 27. 6. 2018 – Běh do rosických schodů – pro žáky 1. a 9. ročníku v rámci projektu „Můj deváťák“
 • Zpracování tabulek mapování rizikového chování na škole

V rámci třídnických hodin mohli třídní učitelé pracovat s programem „Zásady slušného chování – etiketa“.

Na začátku školního roku obdrželi všichni třídní učitelé náměty pro práci na třídnických hodinách.

Všichni asistenti pedagoga obdrželi materiál Náměty pro práci AP o přestávkách, se kterým mohli pracovat během celého školního roku. Pravidelně se scházeli na pracovních schůzka 1x za 2 měsíce, měli možnost dotazů, připomínek, které jsme se snažili ihned řešit. Na těchto schůzkách byla vždy přítomna zástupkyně ředitele PaeDr. Kroupová, školní psycholožka a školní metodička prevence, některé schůzky byly společné i pro třídní učitele a asistenty pedagoga. Na příští školní rok uspořádáme schůzky asistentů za metodického vedení speciální pedagožky nebo výchovné poradkyně, dle doporučení ČŠI.

Ve 4. a 5. třídách mohli vyučující v dopravní výchově využít pracovní sešit Dopravní výchovy, který jim byl na začátku roku předán.

Během celého školního roku školní metodička prevence doplňovala informační nástěnku, na které žáci mohli najít důležité adresy a telefony, ale i nabídky k aktivnímu využívání volného času ve škole i mimo ni. Součástí nástěnky byly i preventivní letáčky od P ČR a nabídky volnočasových aktivit ze SVČ Rosice. Na nástěnce je i schránka důvěry. V letošním roce využita nebyla. Na webové stránce školy je informace pro žáky i rodiče o projektu Nenech to být, do kterého jsme se v letošním roce zapojili. Rodiče i žáci mají možnost anonymně nahlásit závadové chování. Tato informace je elektronicky ihned předána ŠMP.

ŠMP také doplňovala nástěnky v kabinetech učitelů a ve sborovně o odborné články z časopisu Prevence a Třídní učitel.

Za 1. i 2. pololetí letošního školního roku školní metodička prevence uskutečnila 32 jednání s rodiči, které se týkaly vztahů mezi dětmi, nevhodného chování, záškoláctví, kyberšikany a podezření na šikanování, pití energetických a alkoholických nápojů ve škole, manipulace s nožem, s plynovými spotřebiči ve škole, vysoké absence a byla konzultantkou vzdělávání jednoho žáka podle IVP ve třetím ročníku.

Na odbor sociální, kurátorce pro mládež, jsme odeslali uvědomění o situaci ve škole, které se týkalo vysoké absence, nevhodného chování žáka ve škole, konzumace energetických a alkoholických nápojů, držení cigaret, držení a manipulace s nožem, manipulace s plynovým zařízením ve škole, šikanování a  podezření na zanedbání péče o dítě u 11 žáků.  Podali jsme 18 zpráv sociálním odborům, o které jsme byli požádáni. Dvakrát jsme žádali OSPOD o svolání případové konference ke dvěma žákům. K prvnímu případu jsme obdrželi informaci od kurátorky, že celou záležitost předává soudu, neboť rodina je pod soudním dohledem.  V druhém případu si kurátorka vyžádala na konci měsíce června další podklady a nyní očekáváme sdělení data jednání případové konference. Podali jsme 3 zprávy na P ČR.

Přílohu Závěrečné zprávy tvoří tištěná podoba elektronického výkaznictví VYNSPI, do kterého jsme již 3. rokem zapojeni.

 

Organizované ŠP:

 • spolupracovala s metodičkou prevence především v oblasti včasného zachycení a řešení šikanování, prevence závadového chování vůči spolužákům a vytváření dobrého klimatu v třídních kolektivech
 • preventivní práce s kolektivy 1. stupně: V průběhu 1. pololetí probíhaly ve třídách „hrací hodiny“. Hodiny byly zaměřené na seznamování dětí mezi sebou ale i sebepoznávání. Dalšími tématy třídnických hodin byla především spolupráce a přátelské vztahy ve třídě. S třídními učiteli proběhl vždy pohovor před samotnou hodinou, zaměřený na zmapování problémů ve třídě, následně po třídnické hodině proběhlo s třídními učiteli zhodnocení práce dětí v hodině, doporučení další práce se třídním kolektivem a domluva následující spolupráce se školní psycholožkou.
 • preventivní práce s kolektivy 2. stupně: V tomto školním roce proběhly pro třídy 2. stupně „tematické hodiny“ zaměřené především na spokojenost ve třídě, pozitivní vnímání třídy. Sledována byla také spolupráce, komunikace a celková atmosféra třídy. S třídními učiteli proběhl vždy pohovor před samotnou hodinou, zaměřený na zmapování problémů ve třídě, následně po třídnické hodině proběhlo s třídními učiteli zhodnocení práce dětí v hodině, doporučení další práce se třídním kolektivem a domluva následující spolupráce se školní psycholožkou.
 • vedení třídnických hodin na zakázku TU: V některých třídách proběhlo několik třídnických hodin na zakázku třídních učitelů. Intenzivní práce probíhala se třídou 4. C, ve které jsme se zaměřovali na problematické vztahy v kolektivu, agresivní chování a vyčlenění jednoho žáka z kolektivu, celkové zlepšení atmosféry ve třídě a kázeňské potíže. Ve třídě 8. B, kde bylo šetřeno podezření na nevhodné chování, proběhla třídnická hodina zaměřená na elektronickou komunikaci a vztahy v kolektivu. Ve třídě 7. B proběhla tematická hodina s cílem namotivovat žáky k pečlivější domácí přípravě a vhodnému trávení volného času.

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 • finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů: ANO, mzdové prostředky na školní psycholožku jsou do prosince 2018 čerpány z projektu pro aktivity výzev č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
 • finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): ANO, mzdové náklady na speciální pedagogy a 1 sociálního asistenta byly dotovány zřizovatelem 

4. Skupinová integrace: NE

5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s přiznanými podpůrnými opatřeními) podle vyhlášky č. 27/2016

Tabulka k 31. 5. 2018

Počet žáků s PLPP

39 – proměnlivý údaj

Počet žáků s IVP postaru

5

Počet žáků s IVP

39

Počet žáků s IVP – jiné

1

Počet žáků s PO 2

47

Počet žáků s PO 3

21

Počet žáků s PO 4, 5

0

Počet žáků s SVP postaru

19

Počet žáků odeslaných do PPP/SPC

70

Počet projednaných IS

30

Část VIII. Základní údaje o hospodaření

Viz Příloha č. 4 „Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017“

  

Část IX. Zhodnocení a závěr

Roční plán práce na rok 2017/2018 vycházel z dlouhodobé koncepce rozvoje školy s těmito prioritami:

 • budování kultury školy
 • environmentální výchova
 • poskytování školních poradenských služeb
 • využívání ICT při výuce  

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovené cíle:

 1. Naplňovat projekty Ekoškola a Škola pro demokracii
 2. Realizovat skupinové pobyty žáků jako Adaptační pobyty, Eko-pobyty, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, třídní výlety, …
 3. Podporovat využívání ICT postupně zavádět prvky e-learningu s využitím systému LMS Moodle.
 4. Pokračovat v zapojení školy do mezinárodního projektu eTwinning.
 5. Realizovat projekt Můj deváťák podporující kooperaci žáků 1. a 9. ročníku.
 6. Organizovat pravidelné konzultační hodiny pro rodiče, Den otevřených dveří, …
 7. Spolupracovat na projektu Zdravé město Rosice, zrealizovat projektové dny Den zdraví a Den Země
 8. Uskutečnit tradiční akce pro žáky – výlety, exkurze, Mikuláš, vánoční výstavka, sportovní den, Den dětí, doplnit o další akce rozšiřující oblast výuky (výchovné koncerty, divadlo, kino, …), dbát na rovnoměrné rozložení těchto akcí během školního roku.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny s výjimkou v bodě 3, kde máme představu, že by využívání technologií při výuce formou e-learningu mělo být rozšířenější.

Kromě naplňování Školního vzdělávacího programu ROScestník, jako nejdůležitějšího plánu činnosti naší organizace naplňujeme i mezinárodní kritéria programu Ekoškola a kritéria Školy pro demokracii. Projekt Můj deváťák byl v uplynulém školním roce úspěšný již tradičně. Ceněno bylo aktivní zapojení školy do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Rosice. Uskutečnily se i všechny tradiční skupinové pobyty a akce pro žáky.

 

OBLAST ŘÍZENÍ, PERSONÁLNÍ

Stanovené cíle:

 1. Při vedení školy se opírat o činnost metodických sdružení, předmětových komisí a poradních orgánů.
 2. Začínajícím pedagogickým pracovníkům přidělit mentora (uvádějícího učitele).
 3. Podporovat činnost školního poradenského pracoviště. Lépe koordinovat činnosti asistentů pedagoga. Uskutečňovat pravidelné schůzky asistentů pedagoga – členů ŠPP – třídních učitelů.
 4. Plán dalšího vzdělávání upravovat po konzultaci s každým pracovníkem.
 5. Sestavit plán čerpání dovolené zaměstnanců školy na rok 2018.
 6. Při návrhu rozpočtu FKSP na rok 2018 a při stanovení pravidel pro čerpání z FKSP spolupracovat s odborovou organizací.

Stanovené cíle v této oblasti byly splněny. Osvědčila se činnost širšího vedení školy jako dalšího poradního orgánu ředitele zejména v oblasti společného plánování.

 

OBLAST KONTROLY

Stanovené cíle:

 1. Vytvořit Plán kontrolní činnosti včetně plánu hospitací na školní rok.
 2. Podporovat vzájemné hospitace vyučujících a společné pohovory.
 3. Pro testování žáků využívat mimo jiné InspIS SET – Inspekční systém elektronického testování ČŠI. Provést zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.
 4. Podle požadavků zřizovatele provést inventarizaci majetku školy.

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Hospitační činnost jako podstatná oblast kontrolní činnosti byla pro vedení školy důležitým kritériem v hodnocení pedagogických pracovníků. Výsledky výchovy a vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti jsme si ověřili testováním 9. tříd v systému InspIS v listopadu 2017.

Podrobné hodnocení kvality vzdělávání provedla ČŠI při kontrolní činnosti v květnu 2018 (viz Inspekční zpráva č.j. ČŠIB-1001/18-B, elektronicky zveřejněna ke stažení z webu ČŠI https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy). Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2017 nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.

 

OBLAST ČINNOSTI METODICKÝCH A PORADNÍCH ORGÁNŮ

Stanovené cíle:

 1. Sestavit pracovní plány jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení.
 2. Pokračovat v činnosti širšího vedení školy jako poradního orgánu ředitele školy.
 3. Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy.
 4. V maximální míře využít metodické a poradní orgány při společném plánování všech činností školy.
 5. Spolupracovat při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání na Rosicku.

Všechny stanovené cíle v této oblasti byly naplněny. Mezi učiteli probíhaly i vzájemné hospitace, které považujeme za velmi přínosné. Velký podíl nese naše škola na realizaci projektu při tvorbě MAP vzdělávání pro oblast ORP Rosice, který zpracovává MAS Brána Brněnska. Ředitel školy byl zvolen předsedou Řídícího výboru MAP Rosice. MAS Brána Brněnska navazuje na tento projekt projektem MAP Rosice II, ve kterém se bude naše škola nadále výrazně angažovat.

 

OBLAST MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ

Stanovené cíle:

 1. Vybavení školní kuchyně modernizovat nákupem nového kotle pro přípravu pokrmů.
 2. Pro nové oddělení školní družiny zajistit potřebné pomůcky.
 3. V období hlavních prázdnin provést generální úklid a vymalovat potřebné prostory.
 4. Modernizovat ICT nákupem nových notebooků pro učitele
 5. Modernizovat infrastrukturu školní poč. sítě, navýšit vnitřní konektivitu připojení k internetu.
 6. Rekonstruovat venkovní hřiště (VUH s umělým povrchem).

Stanovené cíle v této oblasti byly naplněny v bodech 1, 2, 4 a 5. ICT infrastruktura datové sítě byla zcela modernizována. Přetrvávající problémy s realizací rekonstrukce střechy, které se přes veškerou snahu vedení školy i zřizovatele nedařilo několik předchozích let vyřešit, budou řešeny v rámci rekonstrukce celého 4. NP, na které započaly práce již v červenci 2018. Z důvodu těchto probíhajících stavebních prací bylo upuštěno od cílů stanovených pod bodem 3. Rekonstrukce venkovního hřiště (bod 6.) byla přesunuta do plánu na následující šk. rok.

 

OBLAST BOZP A PO

Stanovené cíle:

 1. Realizovat všechny předepsané revize v daných termínech.
 2. Provést vstupní školení BOZP a PO nových zaměstnanců školy a periodické proškolení stávajících zaměstnanců.
 3. Zabezpečit provedení vstupních a periodických lékařských prohlídek zaměstnanců u smluvního lékaře v odpovídajících termínech.
 4. Provést prověrky BOZP a PO, místní šetření za přítomnosti pověřených osob a vypracovat o tomto písemný zápis s plánem ozdravných opatření.

Stanovené cíle v této oblasti byly splněny.

 

PUBLIC RELATION

Stanovené cíle:

 1. Realizovat opatření vedoucí ke zlepšování kultury školy
 2. Podporovat vznik WWW stránek jednotlivých tříd a učitelů. Pokračovat v činnosti redakční rady odpovědné za propagaci činnosti školy na veřejnosti.
 3. Uskutečnit v ZŠ Rosice veletrh středních škol.
 4. Spolupracovat s Městem Rosice a SVČ Rosice na projektu Duhové dny
 5. Uskutečnit tradiční akce pro veřejnost: Vánoční jarmark, besídky, dílny, Den otevřených dveří, Den matek, Absolventský ples.
 6. Podporovat činnost a aktivity žákovského parlamentu.

Stanovené cíle v této oblasti byly zcela naplněny.

 

ZÁVĚR

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou v Rosicích Českou školní inspekcí. ČŠI závěrem konstatovala, že si Základní škola Rosice od poslední inspekce v roce 2012 udržuje velmi dobrou úroveň vzdělávání, a v některých oblastech, i přes výrazné zvýšení počtu žáků, došlo k jeho zkvalitnění.

Velmi důležitým úkolem pro vedení školy bylo řešení vnitřní konektivity připojení k počítačové síti, jejíž zabezpečení bylo, v jinak dobře hodnocených materiálních podmínkách pro výuku, nevyhovující. Tento úkol se podařilo splnit realizací veřejné zakázky "Modernizace síťové infrastruktury ZŠ Rosice", která byla finančně pokryta z části z investičního fondu školy a z části mimořádným příspěvkem od zřizovatele.

Důležité bylo i naplnění plánovaných výstupů a monitorovacích indikátorů projektu „Podpora matematické gramotnosti a společného vzdělávání v ZŠ Rosice“ financovaného z fondu EU.

Do budoucna spatřujeme velký problém, vzhledem k rostoucímu počtu žáků, s prostorovým zabezpečením výuky, kdy bude třeba pro základní vzdělávání v Rosicích, ve spolupráci se zřizovatelem, hledat další vhodné prostory. Tento problém bude, jak věříme alespoň z části, řešen již realizací projektu „Stavební úpravy ZŠ Rosice – podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit“, který byl v červnu 2018 zahájen rekonstrukcí střechy a rozhodně bude jednou z nejvýznamnějších investic Města Rosice, jako zřizovatele, do základní školy za období několika (desítek) let.

V Rosicích 27. 9. 2018