Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Přihlášení do aplikací > Školní poradenské pracoviště > Volba povolání > Přihášky na SŠ

Naše aktivity

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ředitel střední školy zveřejňuje:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání

- kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

- dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října 2016

 

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2017

 Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  2. výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,
  3. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
  4. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
  5. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

- po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení; po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení pak ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února

- v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 20. února; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku

- ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

 - pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna

- seznamy uchazečů pod přiděleným registračním číslem se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně 15 dnů; seznamy musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku)

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 

Podávání přihlášek

 Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

- škola vydá dvě přihlášky spolu s pololetním vysvědčením

- vyplněnou přihlášku (bez lékařského potvrzení) odevzdat výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu 2016

 

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2017

Odevzdat přihlášku ke kontrole a evidenci výchovné poradkyni

do 22. února 2017

 

 Přijímací zkoušky – termíny

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období

2. – 15. ledna 2017

 

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období

15. – 31. ledna 2017

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období

2. ledna – 15. února 2017

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

12. a 19. dubna 2017

 

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

18. a 20. dubna 2017

 

školní přijímací zkoušky v 1. kole

dva termíny v období

12. – 28. dubna 2017

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy

 Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

 Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

 - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu

 – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

 1. kolo přijímacího řízení

  - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 Jednotné přijímací zkoušky

- konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)

- konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

- každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

- u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

 Další kola přijímacího řízení

 - není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 - není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává

- zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání, nebo při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do tzv. „běžných“ oborů vzdělání

- škola vydá zápisový lístek zákonným zástupcům na lednových konzultačních hodinách

Menu

Odkazy

Moodle - distanční výuka

moodle.png

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

 

 

Aktuality