Základní škola Rosice, příspěvková organizace
Rosice

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 11 22 32

Jak to bude v pondělí?

Tak si to ještě shrneme:
 
 
 
Doma zůstávají žáci 8. ročníku a tříd 6.B a 6.C, tito žáci pokračují v distančním vzdělávání prostřednictvím LMS Moodle a Google Meet. Upravený rozvrh on-line hodin jim byl importován do školních Google Kalendářů (na obrázku je příklad 8.A)

Všichni ostatní žáci ZŠ Rosice půjdou v pondělí do školy, kde bude probíhat prezenční výuka podle stálého rozvrhu hodin platného před uzavřením školy (s výjimkou volitelného předmětu, který bude nahrazen třídnickou hodinou)

 
Do školy budou žáci vcházet jednotlivě, průběžně, tak jak budou přicházet, a to s nasazenou rouškou. Nebudou se shromažďovat před budovou. Ihned po vstupu použijí desinfekci a bude jim změřena teplota.
 
Školní družina bude pro přihlášené účastníky v provozu 6:30-16:40 hodin. Odběr obědů byl stávajícím strávníkům přihlášen automaticky (oběd č. 1). Změna výběru jídla popř. odhlášení oběda je poté již na strávnících samotných.
 
 

Autor: František Pokorný Publikováno 27. 11. 2020 18:01

Další uvolňování mimořádných opatření

Datum konání: 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 30. listopadu dochází k dalšímu uvolňování mimořádných opatření. Z nich pro naši školu vyplývají následující skutečnosti:
 • Od pondělí 30. 11. se vrací do školy celý 1. stupeň ZŠ a všichni žáci 9. tříd k prezenční výuce, která bude probíhat od tohoto data každý den podle rozvrhu platného před uzavřením škol a je pro tyto žáky povinná.
 • Žáci 6., 7. a 8. ročníku budou do školy docházet k prezenční výuce v rotačním režimu. Pro žáky ZŠ Rosice to znamená konkrétně, že:
  • Od 30. 11. do 4. 12. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol. Distančně bude v tomto týdnu probíhat výuka jen pro žáky třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C, kterým bude současný rozvrh on-line hodin upraven.
  • Od 7. 12. do 11. 12. se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat třídy 6. B, 6. C, 8. A, 8. B a 8. C. Distančně bude výuka probíhat pro třídy 6. A, 7. A, 7. B a 7. C.
  • Výuka se bude v tomto režimu střídat vždy po týdnech. I tato výuka (prezenční i distanční) je pro všechny žáky povinná.
  • Ve škole musí mít všichni žáci po celou dobu pobytu nasazenou roušku (náhradní roušku v igelitovém sáčku).
 • Žákům - stálým strávníkům školní jídelny bude s počátkem prezenční výuky automaticky přihlášen odběr oběda. Pozor, budou se vařit už dvě jídla, proto si nezapomeňte obědy změnit, v případě nepřítomnosti ve škole odhlásit.
 • Školní družina se vrací k původnímu provozu v plném rozsahu.
 • V pátek 27. 11. končí činnost naší školy v oblasti péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Autor: František Pokorný Publikováno 20. 11. 2020 10:38

Uvolňování mimořádných opatření

Datum konání: 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Od středy 18. listopadu dochází k rozvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií. Z nich pro naši školu vyplývají následující skutečnosti:

 • Od středy 18. listopadu nastupují zpátky do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu hodin, který platil před zavedením protiepidemiologických opatření. 
 • Žáci si s sebou na prezenční výuku budou nosit minimálně dvě roušky a igelitový sáček. Roušky se budou povinně nosit ve všech prostorách školy po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žákům - stálým strávníkům školní jídelny z 1. a 2. tříd byly od výše uvedeného data automaticky přihlášeny obědy. 
 • Škola bude v provozu v době 6:30 - 15:30.
 • Školní družina bude v provozu 6:30 - 15:30 a to včetně oddělení pro děti zaměstnanců vybraných profesí.
 • Děti zaměstnanců vybraných profesí budou chodit vchodem v hlavní budově (vchod z jižní strany blíže rosickým schodům).

Autor: František Pokorný Publikováno 16. 11. 2020 10:56

Prvňáci a druháci do školy od 18.11.2020

Datum konání: 18. 11. 2020

Od středy 18. listopadu se do školních lavic mají vrátit mimo jiné žáci 1. a 2. tříd. Ministr školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný představili plán opětovného otevírání škol. Odkaz na informaci je ZDE.


Autor: František Pokorný Publikováno 11. 11. 2020 14:59

Videoklip Žákovského parlamentu ZŠ Rosice

Datum konání: 9. 11. 2020

Podívejte se na projekt žákovského parlamentu. Nechte se inspirovat, jak se v dnešní době odreagovat a načerpat energii!

Klikněte SEM.


Autor: František Pokorný Publikováno 9. 11. 2020 17:12

Distanční výuka na ZŠ Rosice od listopadu 2020

Datum konání: 4. 11. 2020

Vážení rodiče!

Při distančním vzdělávání žáků kombinujeme synchronní (živě přes webkameru) a asynchronní výuku (digitální studijní materiály, úkoly na procvičení, zpětná vazba). Bez odpovědné, samostatné práce žáků a bez pomoci rodičů zejména mladším žákům není ale distanční výuka na žádné základní škole realizovatelná. Velmi vám tímto děkujeme za spolupráci!

Google Meet pro synchronní a LMS Moodle pro asynchronní vzdělávání na dálku

Po uplynutí 2 týdnů distančního vzdělávání optimalizujeme hodiny on-line výuky, upravili jsme rozvrh těchto hodin tak, aby vyhovoval většině žáků (většině rodičů). Zohlednili jsme i to, do jaké míry je potřeba dodržet poměr on-line hodin a samostatné práce žáků k procvičení učiva, aby byla distanční výuka zvládnutelná. Brali jsme v úvahu možnosti dětí i rodičů a podle těchto možností jsme výuku upravili i obsahově. Z on-line výuky přes Skype, Meet, Zoom nebo jiných prostředí přecházíme v listopadu na jednotný systém. Všem žákům byl vytvořen účet pod doménou zsrosice.cz v Google Workspace, což nejen sjednocuje dosud používané platformy, ale především přináší lepší zabezpečení komunikačního kanálu Google Meet pro on-line výuku. Přístupové údaje a návod pro přihlášení k účtu budou žákům poskytnuty prostřednictvím třídních učitelů.

Tato změna používaných nástrojů distančního vzdělávání je konečná a bude platit po celou dobu uzavření školy. On-line vyučujeme zejména hlavní předměty v rozsahu až 15 hodin týdně, podle věku žáků, prostřednictvím Google Meet. Pro asynchronní výuku používáme běžné formy elektronické komunikace (e-mail, web). Od 4. ročníku výše pak e-learningové kurzy v  LMS Moodle.

Pro žáky bez možnosti připojení na internet poskytujeme potřebné studijní materiály v tištěné podobě. Předávání materiálů zajišťuje po dohodě s vyučujícím stálá služba ve škole každý pracovní den mezi 9. a 11. hodinou. Rovněž rodinám pomáháme s možností získání techniky pro distanční vzdělávání (výpůjčka našich školních zařízení, nabídka SVČ Rosice) a nabízíme zprostředkování datového připojení k internetu zdarma (ve spolupráci s operátorem T-Mobile).

Průběh distanční výuky

Distanční výuka je po novele od roku 2020 součástí školského zákona. Ten zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Neúčast žáka musí být proto jeho zákonnými zástupci řádně omluvena.

Distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční.

Distanční výuka klade rozdílné nároky na žáky i na učitele. Hodinová dotace distanční výuky proto neodpovídá hodinové dotaci běžného rozvrhu žáka.

Žák pracuje podle týdenního plánu, který nastaví třídní učitel a učitelé ostatních předmětů.

Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se na videokonference dle rozvrhu distanční výuky v Kalendáři Google, kontrolovat e-mailovou schránku a obsah i případné změny v kurzech LMS Moodle. 

Výuka, zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby neodpovídá klasickému rozvrhu, ale funguje v delších, zpravidla v týdenních, cyklech. Výuka neprobíhá ve večerních hodinách, během víkendů a státních svátků a školních prázdnin.

Žák má nárok na distanční výuku, zpětnou vazbu i podporu při výuce v době školního vyučování, proto rovněž  nelze očekávat, že škola bude řešit vaše připomínky a dotazy obratem i ve večerních hodinách a ze dne na den. 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kteří pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a mají do rozvrhu zařazeny předměty speciální pedagogické péče nebo pedagogické intervence, pracují pod vedením speciálních pedagogů nebo vyučujících, kteří mají tuto výuku na starosti i při klasické prezenční výuce. Tato práce bude probíhat zpravidla formou individuálních videokonzultací.

Žáci, kteří nemají možnost zúčastnit se výuky formou videokonferencí, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli a dohodnou se na jiné formě podpory. 

Pro zákonné zástupce

Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. 

Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky, nejlépe formou e-mailu třídnímu učiteli. 

Zákonný zástupce má možnost sledovat průběh distanční výuky a míru splněných/nesplněných úkolů formou dohledu v jednotlivých kurzech. 

Zákonní zástupci v průběhu videokonference nevstupují svými komentáři do výuky. V případě, že potřebují s vyučujícími komunikovat, prosíme,  ať tak učiní v jiném čase po předchozí dohodě s pedagogem.

Hodnocení distanční výuky

Základem klasifikace je kombinace hodnocení žáka při synchronní a asynchronní výuce.

V rámci distanční výuky se hodnotí:
Aktivita v přístupu k distančnímu vzdělávání
Práce na zadaných projektech
Plnění úkolů, zvládnutí testů
Možné je i přezkoušení formou ústního pohovoru (videokonference)

Aktuální informace

Aktuální informace o provozu ZŠ Rosice v dobách nouzového stavu a mimořádných opatření vám zprostředkováváme (po jejich ověření) prostřednictvím Facebooku a WWW stránek naší školy.


Autor: František Pokorný Publikováno 4. 11. 2020 20:35

Provoz školy pro veřejnost

Datum konání: 4. 11. 2020

V souladu s nařízením vlády omezujeme i přítomnost provozních zaměstnanců ZŠ Rosice na pracovišti na nutné minimum. Služba a kancelář školy bude pro veřejnost v provozu v pracovní dny pouze v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Děkujeme za pochopení.


Autor: František Pokorný Publikováno 4. 11. 2020 16:07

Speciální web pro volný čas

Datum konání: 4. 11. 2020

Společně s LK Přeslička a RC Kašpárkov vytvořilo SVČ Rubiko speciální web pro čas, kdy se děti nemohou společně potkávat:

http://www.rosicehrave.cz/

Jednou z aktivit na tomto webu budou online debaty s lidmi z různých zaměstnání - Představ profesi. Tyto debaty mají za cíl přiblížit dětem, ale i dospělým, běžné profese, jejich obsah, formu, každodenní praxi, apod. Půjde o osobní příběhy a zkušenosti konkrétních lidí z jednotlivých profesí. 

Debaty budou vysílány online, a to každý pátek od 18:00 do 19:00. Záznam z online vysílání bude poté umístěn na webových stránkách. 

Začíná se již tento pátek v 18:00.

predstav_profesi.jpg


Autor: František Pokorný Publikováno 4. 11. 2020 13:05

Péče o děti vybraných profesí od 2.11.2020

Datum konání: 2. 11. 2020

V souladu s nařízením hejtmana JmK, které jsme dnes večer obdrželi, rozšiřujeme péči o děti zaměstnanců dalších profesí. Od 2.11. tedy ZŠ Rosice vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty, s. p.,
Péči poskytujeme každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin. Případné dotazy směřujte na Mgr. Petra Řezníčka, ředitele školy (e-mail: reznicek.petr@zsrosice.eu, tel.: 723 363 900).


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 11. 2020 20:51

Data od T-Mobile

Datum konání: 2. 11. 2020 - 31. 1. 2021

Vážení rodiče,

nemáte dosud pro distanční vzdělávání svých dětí přístup k internetu? Využili jsme nabídky operátora a získali pro vás rychlé připojení k internetu zdarma.
Pro využití neomezených dat zdarma je zapotřebí datová SIM karta, kterou lze instalovat do notebooku, tabletu případně mobilního telefonu, kterým vytvoříte tzv. hotspot. SIM karta s aktivovanou nabídkou Můj svobodný tarif neomezená data SD představuje 20 GB dat na měsíc v plné rychlosti, která se po vyčerpání pouze zpomalí na 3 Mb/s. Po uplynutí 3 měsíců bude možné tarif ukončit (samozřejmě bez jakékoliv výpovědní doby) nebo si vybrat jakýkoli jiný z aktuální nabídky. Další využívání služeb bude zpoplatněno podle platného ceníku. Na blížící se konec bezplatného poskytování neomezených uživatele operátor včas upozorní. Pokud by někdo i přesto na ukončení zapomněl, data mu budou bez další penalizace vypnuta.
Zájemci kontaktujte své třídní učitele v ZŠ Rosice co nejdříve, počet SIM karet, které můžeme poskytnout je omezený (20 ks).

Odkaz, kde naleznete informace: https://www.t-mobile.cz/skola


Autor: František Pokorný Publikováno 2. 11. 2020 16:00

Novější 1 3 11 22 32

Menu

Odkazy

E-learning ZŠ Rosice

Google Apps pro ZŠ Rosice

Jsme na Facebooku

Logo_FB.png

Kroužky, nabídka RUBIKO SVČ Rosice

rubiko logo.jpg

Školský portál JMSkoly